Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Historisk Samfund for Skive og Omegn

Generalforsamling d. 19. november kl. 19.00 på Skive Museum


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning.

 5. Forslag til vedtægtsændring. Herom intet i de nuværende Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn. Bestyrelsen foreslår, at ændringen kun kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, således som det kræves i de foreslåede vedtægter.

 6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. På valg er Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritzen, Anne Birgitte Jessen. Anne Birgitte Jessen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår lektor Preben Kjærulff. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.

 8. Kontingentforhøjelse. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra de nuværende 95 til 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.

 9. Evt.

Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2018. Oplæg fra årets artikelforfattere, Bodil Emtkjær, Helge Stavnsbjerg. Pause, der serveres vin og kage. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f. eks. 20 kr.  


Referat

Valg af dirigent og referent

Niels Mortensen blev valgt til dirigent og Anne Birgitte Jessen som referent.

Valg af stemmetællere Punktet blev udskudt, således at stemmetællere ville bliv valgt, såfremt der ville blive brug for stemmetællere. Dette blev ikke aktuelt.

 

 1. Formandens beretning

  Formanden aflagde beretning, og den blev godkendt.
 2. Kassererens beretning

  Kassereren aflagde beretning, og den blev godkendt. Da foreningen har et faldende medlemstal blev det foreslået fra salen, at hver af de fremmødte til generalforsamlingen skulle prøve at skaffe et nyt medlem.
 3. Vedtægtsændringer

  De eksisterende vedtægter fra 1908 blev præsenteret, hvorefter et udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået. § 4 stk. 4 skal tilføjes: valg af referent ved dagsorden til generalforsamlingen § 4 stk. 3 ændres til: alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent § 6 stk. 1 valg til bestyrelsen ændres lige og ulige år, så det passer med det antal af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, som det kører nu. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med overvældende flertal. 
 4. Medlemsforslag

  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer 
 5. Valg till bestyrelsen

  På valg fra Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritsen og Anne Birgitte Jessen Anne Birgitte Jessen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Preben Kjærulf. Til revisor Genvalg til Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. 
 6. Forslag om kontingentforhøjelse

  Bestyrelsen forslog en forhøjelse af kontingentet fra 95 til 110 kr. Forslaget blev vedtaget.
 7. Evt.

  Det blev foreslået at få lukket foreningens girokonto i Danske Bank og flytte bank, så der ikke skal betales så mange gebyrer.

 

19.11.2018/ajes

   

Foreningsregnskaber