Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Historisk Samfund for Skive og Omegn.

Generalforsamling, mandag den 27. november 2017 i Det Røde Klubhus

Referat af generalforsamlingen

Formanden bød de fremmødte velkommen. Pænt mange var mødt op, og et par ekstra stole måtte sættes ind.

1: Formandens beretning Læs beretningen i årets Skivebog. Efter enkelte bemærkninger og spørgsmål blev beretningen enstemmigt godkendt.

2: Kassererens beretning Læs hovedtallene i regnskabet i årets Skivebog. Der var i forsamlingen nogen bekymring med hensyn til det svage fald i medlemstallet og i bogsalget. I den anledning kom der flere forslag på banen angående en bedring af Samfundets økonomi: Øge kontingentet - ansøge fonde om støtte – ansøge kommunen om tilskud – sælge annonceplads i Skivebogen – lade et discounttrykkeri trykke årbogen m.fl. Formanden mente ikke, der var grund til at gøre brug af disse muligheder. Han havde tillid til, at de foreslåede tiltag om at gøre Samfundet mere synligt, ville kunne rette skuden op. Efterfølgende blev regnskabet enstemmigt godkendt.

3: Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer Til bestyrelsen genvalgtes Birger Schütte og Henrik Forman. Nyvalgt blev Johan Nielsen, mens Rud Kjems udtrådte af bestyrelsen efter 46 års virke. Som revisorer genvalgtes Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.

5: Eventuelt

Formanden opfordrede medlemmerne til at møde op til det åbent-hus-arrangement, Museum Salling afholder den 21. december i museumsbygningen på Havnevej. Her vil der blive mulighed for at tage nybyggeriet i øjesyn.

Herefter blev der uddelt gaver i form af vin til Poul Larsen og byarkivar Niels Mortensen. Førstnævnte for hans aktive indsats på Samfundets årlige pakkedag og for hans udbringning af årbøger i store dele af Skive by. Det har sparet Samfundet for mange porto-kroner. Niels fik sin gave som tak for hans trofaste, årelange opbakning og støtte til Samfundet.

Endelig tog Henning Just ordet og oplyste, at bestyrelsen havde udnævnt Rud Kjems til æresmedlem. Han takkede Rud for hans lange virke i bestyrelsen og fremhævede hans indsats som redaktør af årbogen og som leverandør af artikler til samme.

Generalforsamlingen afsluttedes, som traditionen foreskriver, med afsyngelsen af Aakjærs prægtige sang, Historiens sang, som Aakjær skrev til Samfundet.

Efter generalforsamlingen redegjorde Henning Just for indholdet af Skivebogen 2017 og omtalte sine visioner vedrørende årbogen fremover.

Dernæst introducerede tre af årets forfattere, Turi Thomsen, Jørgen Bysted og Rud Kjems, deres artikler. Og som rosinen i pølseenden causerede Helge Stavnsbjerg over sin netop udgivne bog om Woldhardt Madsen. Rud Kjems

   

Foreningsregnskaber