Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   
§ 1
 

Samfundets Formaal er at vække Interesse for den stedlige Historie og frede om Egnens Fortidsminder.

§ 2

Dette Maal søges naaet ved Afholdelse af Foredrag, ved udgivelse af et Aarsskrift i saa stort et Omfang, som Samfundets Pengemidler maatte tillade, samt endelig ved at virke for, at der oprettes en historisk Samling i Skive.

§ 3

Medlem af Samfundet er enhver, der melder sig til Styrelsen, og som betaler et aarligt Indskud af 2 Kr. eller 50 Kr. en Gang for alle. Alle medlemmer modtager gratis de Skrifter, som Samfundet udgiver.

§ 4

Samfundets Styrelse bestaar af 7 Medlemmer, der vælges ved Stemmeflerhed første Gang den 11/12 1908, og fremdeles paa Aarsmødet.
Hvert Aar udgaar af Styrelsen 2 Medlemmer, der, uden at være genvalgt, har siddet længst i Styrelsen. Har flere siddet lige længe, afgøres det ved Lodtrækning. Det tredje Aar afgaar tillige Formanden. Styrelsen vælger selv sin Formand og fordeler Arbejdet mellem sig. Den konstituerer sig med en Formand, en Kasserer og en Sekretær.
 

§ 5

Styrelsen deler sig i 2 Grupper - Aarbogs-Udvalget og Musæums-Udvalget - hvert bestående af 3 Medlemmer samt af Formanden, der er Medlem af begge Udvalg.

§ 6

Aarbog-Udvalget vælger af sin Midte en Redaktør. Det prøver de til Optagelse i Samfundets Aarsskrift indsendte Afhandlinger og sørger for dets regelmæssige Udgivelse. 
Det ordner også Samfundets Foredragsvirksomhed.
 

§ 7

Musæums-Udvalget vælger af sin Midte en Direktør, der er ansvarlig for det eventuelle Musæums Drift.
Udvalget administrerer Musæumsfonden og i det hele alle de Midler, der maatte indkomme til det. Det modtager og sørger for Opbevarelsen af alle de til Musæet indsendte eller indkøbte Genstande  
 

§ 8 

Hvert Aar i Januar Maaned afholdes et Aarsmøde for Medlemmerne, ved hvilet der gives Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar og fremlægges et revideret Regnskab og Plan for det kommende Aars Arbejde.
Samtidig finder Valg Sted af nye Bestyrelsesmedlemmer samt af 2 Revisorer. 
 
§ 9
 
Regnskabsaaret regnes efter Kalenderaaret. - Ønsker nogen at udmelde sig af Samfundet, maa det ske skriftligt 14 Dage før Aarsmødets Afholdelse.
 
§ 10
 
Aarsmødet indkaldes ved Meddelelse i de stedlige Blade 14 Dage før dets Afholdelse. Forslag, der ønskes behandlede paa Aarsmødet, indsendes mindst 8 Dage forinden.
Ekstra Aarsmøde indkaldes, naar Styrelsen maatte finde Anledning dertil.
Simpel stemmeflertal afgør en Sag.
 
§ 11
 
Musæet bliver en selvejende Institution. I Tilfælde af det historiske Samfunds Opløsning, overdrages Musæet til Skive By, der gennem sit Byraad da skal varetage dets Interesser.
Samlingerne maa ikke sælges fra Byen, for saa vidt denne ønsker det.

   
   

Foreningsregnskaber