Etableringen af Historisk Samfund og Skive Museum 1908-10

Centralt i den lokale museumshistorie står foreningen Historisk Samfund for Skive og Omegn. Foreningen virke er velbelyst i medfør af de siden 1909 årlige udgivelser af Skivebogen *.
Foreningens love og vedtægter ser ud til at have eksisteret uændret siden vedtagelsen i 1908. Brugen af retskrivning i Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn viser, at vedtægterne / Love er blevet til før Hartvig Frisch's retskrivningsreformen fra 1948.
Det kan konstateres, at de oprindelige vedtægter, vedtaget i 1908 ved foreningens start stadig eksisterer. Her hedder det i vedtægterne, at det årlige kontingent er på 2 kr. eller et livsvarigt på 50 kr. * 
Og en del af vedtægterne beskæftiger sig med et nyt, som det fremgår, også kommende "Musæum" i Skive. 
En søgning i Skive Museums arkiv, Byarkivet viser, at museet blev stiftet i 1910. Det fremgår af flg. journalnumre:  Løbenr.0001:1995/74, Løbenr.0002:pro.no.124, Løbenr.0003-0004: gammel aflevering uden journalnr.*, Løbenr.0005:1994/98, Løbenr. 0006-0078+0080-0081:2017/48, Løbenr. 0079: 2017/61, Løbenr. 0082-0161: 2017/77.
Der kan næppe herske tvivl om, at de foreliggende, ældste vedtægter for Historisk Samfund er affattet meget tæt på, formentlig lige før, Skive Museum blev stiftet.
Den selvejende institution "Skive Musæum" nævnes altså i Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn, der iflg. de oprindelige love første gang valgte en Styrelse på 7 medlemmer 11/12 1908.
Endelig er Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn aftrykt i foreningens første og efterfølgende  årbogsudgivelser fra 1909 og fra 1910. Den her foreliggende transskription er sket med forlæg i 1909 udgaven af Skivebogen.
 
Samfundet, som Historisk Samfund kaldes i foreningens oprindelige vedtægter, har her 2 udvalg, Aarbogs-Udvalget og Musæums-Udvalget. Det fremgår af sammenhængen, lovenes § 7, at Musæums-Udvalget ”af sin Midte” skulle udnævne en ”Direktør, der er ansvarlig for det eventuelle Musæums Drift.”
Iflg. byarkivar Niels Mortensen, 125 år på Skiveegnen, s. 174 ff, var der i begyndelsen af 1900-tallet en bemærkelsesværdig interesse for den lokale kulturhistorie, ”ikke mindst under inspiration fra historieundervisningen på højskolerne. Overalt i Danmark blev der oprettet ”historiske samfund”, der udgav lokalhistoriske årbøger, arbejdede for fredning af historiske minder og på at få oprettet et lokalt museum.”
Som det direkte kan udlæses af Samfundets første Love, var der også i Skive netop disse elementer i foreningens virke fra start i 1908. Og man kan direkte se denne historiske interesse formuleret af den første formand for Samfundet, A. Th. Dorf, som i Aarbogen 1909 skriver, s. 107: ""Sansen for Folkets Historie har i de senere Aartier givet sig det Udslag, at der i de fleste Amter har dannet sig Historiske Samfund, hvis væsentligste Ogave var den at dremdrage Egnens særlige Historie." Det kan konstateres, at det er en naturlig betragtning fra en højskoleforstander og en stifter af et Historisk Samfund i Skive. Om betragtningen også er dækkende for den folkelige og almindelige interesse for lokalhistorien, er det straks langt vanskelige at forholde sig til.
I 1909 udkom første udgave af ”Skivebogen”, som dens redaktør fra 1910-1925, digteren Jeppe Aakjær - med virkning fra 1916 - døbte den. En egentlig museumsbygning kom først til betydeligt senere.

Skive Museum får sin museumsbeholdning

Overvejelserne omkring etablering af et museum i Skive kan således konstateres at have deres udspring i ”Samfundet” fra etableringen i 1908, og det fremgår af forskellige arkivalier i Skive Byarkiv, at "9. Marts 1910 (er) Museets Fødselsdag; thi paa denne Dag blev de første 11 Numre skænket af Fru Lærer Petersen, Porshøj Skive." . Dette anføres i Skivebogen 1933 af formanden Niels P. Bjerregaard  i anledning af Samfundets 25 års jubilæum. Han har en gennemgang af, hvorledes forskellige bidrag til en museumssamling startede i 1910 med "Fru Lærer Petersens 11 Numre". Yderligere anføres det, at museumssamlingen i løbet af 1910 kom op på "588 Numre", og at beholdningen af museumsgenstande i 1933 var på "ca. 3000".
Der kom flere private bidrag til museets samling, "for den allervæsentligste Dels Vedkommende skænket museet som Gaver af forskellige lokale bidragydere. I 1931 forærede Grønlandsforskeren, dr. Lauge Koch, en stor Grønlandssamling til det lokale museum, og det satte fart i planerne om at få bygget et lokalt museum, en egentlig museumsbygning. 
I 1935 vedtog Skive Byråd at stille en grund i Anlægget til rådighed for museet.
I 1936 fik man det første maleri, og i 1937 erhvervede museet 213 tegninger og skitser af ”Skivemaleren” Chr. Dalsgaard. Der var begyndelsen til den kunsthistoriske afdeling af museet.
Desuden kan det bemærkes, at navnet iflg. optegnelser i Byarkivet har været ”Skive Museum”. Denne navngivning fremgår dog ikke direkte af  1908 vedtægterne eller af de samtidige årbøger.

Museumslokaliteter

Den nuværende, nu ombyggede museumsbygning på Havnevej, blev indviet 5. juli 1942, fremgår det af samtidige avisreportager. Men en museumsbygning til de museale samlinger fik en lang og indimellem noget trang vej, som måtte betrædes under skiftende vilkår.
Kort tid efter Samfundets stiftelse i 1908 fik det nedsatte museumsudvalg et par lokaler stillet til rådighed af Skive Byråd i den tidligere skole i Østergade 6A. Den blev kort tid herefter solgt til en privat.  I 1910-13 fik museumsudvalget et rummeligt lokale på førstesalen i Skive Folkeblads bygning i Torvegade 7. Herefter måtte museets samling pakkes ned og anbringes på loftet på Rådhuset, hvorfra man igen ret hurtigt blev smidt ud. Herefter fik museet igen plads hos Skive Folkeblad, denne gang i en lille kvistlejlighed. Museets svære start indtil og med 1910 er beskrevet i en artikel i 1910 Aarbogen. Det fremgår heraf, at Garantselskabet for Skive Folkeblad spillede en væsentlig rolle i dannelsen af Historisk Samfund og - især - den første, spæde realisering af museumstanken. Redaktøren på Skive Folkeblad 1905-11, J. P. Neerup var en væsentlig drivkraft og redaktør på Historisk Aarbogs to første numre, 1909 og 1910.
Det stod efterhånden klart, at der måtte skaffes en mere rummelig museumsbygning, enten en eksisterende eller en helt ny bygning.
I 1940 havde arkitekt Toft Hansens tegnestue ved arkitekt Leopold Teschl tegnet en museumsbygning i tidens funkisstil med to høje sale til henholdsvis kunst og Grønlandssamlingen, som havde gulv af grønlandsk marmor. Bygningen blev taget i brug til kunstudstillinger allerede i efteråret 1941, men selve indvielsen foregik først den 10. juli 1942
I Skive Byarkiv findes der en pakke med aviser og artikler, der omfatter ” Museerne i Skive. De hedder her Skive Museum/Skive Kulturhistoriske Museum Skive Kunstmuseum. Resenlund og Museumsplaner. Museum Salling.” Disse avis- og artikelsamlinger er i fortegnelsen dateret 1980-2000/2005.

Museerne organisatorisk

  1. Fra 1910 indtil fusioneringen af egnens museer 1. jan. 2008 var navnet på byens museum Skive Museum.
  2. Fusionsmuseet hed fra 2008 indtil 2012 Museum Salling.
  3. Som et led i en museums branding blev fusionsmuseets navn ændret til MUSE®UM i 2012.
  4. Fra marts 2017 tilbageførte man til de oprindelige navne før brandingen, og navnet Museum Salling blev igen taget i brug. 
Iflg. Skive Folkeblad 15.03.2016 var det en sammenslutning af alle kommunens museer i et fusionsmuseum, den gang benævnt MUSE®UM, som meddeltes lukket ca. 1 år p. gr. af ombygning af den eksisterende museumsbygning på Havnevej. Denne ombygning blev officielt erklæret afsluttet med et Åbent Hus arrangement 21. december 2017, arrangeret ved daværende formand for MUSE®UM, herefter Museum Salling, Jan Dyhrberg Andersen.
I løbet af 2016-17 afskaffede museumssammenslutningen igen navnet MUSE®UM, som siden 2012 havde erstattet navnet Museum Salling. Iflg. aktuelt opslag, ultimo 2017, på Skive Kommunes opslag om kommunens museer hedder det, at ”Museum Salling er et hybrid-museum. Museet dækker kunst, kulturhistorie/arkæologi, naturhistorie, historie samt udstillinger på tværs. Museum Salling består af Fur Fossiler 55.000.000 år, Glyngøre Kulturstation, Krydsfelt Skive (tidligere Skive Museum og Skive Kunstmuseum), Spøttrup Middelalderborg og Skive Kommunes fem lokalhistoriske arkiver”, som er ”Fur Lokalarkiv Sallingsund Lokalarkiv Spøttrup Lokalarkiv Sundsøre Lokalarkiv Skive Byarkiv”.
Iflg. Skive Folkeblad 24.09.2017 er det efter møde i museumsbestyrelsen besluttet, at egnens museer får de gamle navne tilbage.
MUSE®UM navnet var således i funktion fra beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 om brug af det navn, som skulle "brande" museumsvæsenet i Skive indtil afskaffelsen af dette navn. Og det skete iflg Skive Folkeblad 16.03.2017, hvor men vendte tilbage til navnet Museum Salling. Det betyder, at museumsbygningen på Havnevej, der tidligere, siden brandingen i 2011 har heddet Krydsfelt Skive, nu igen kommer til at hedde Skive Museum.
Museumsfusionen hedder således nu Museum Salling. Fur Museum, Spøttrup Borg, Glyngøre Kulturstation, som alle navnemæssigt er tilbageført til navnene før 2011. Dermed er museumssammenslutningens omstridte navneændringer tilbageført til tiden før ændringerne i 2011-12. 
Der har i forløbet med Museum Salling og fusioneringen af de kultur- og kunsthistoriske samt geologiske, naturhistoriske museer været en mellemproportional, hvor der var kræfter, der ønskede alle museer samt de lokale musikinstitutioner udflyttet til Skive Hallerne eller, som de 25. november 2003 blev døbt, Kulturcenter Limfjord, KCL
Denne vist nok politisk ønskværdige udflytning lykkedes kun mht. biografen. De øvrige kulturinstitutioner takkede nej. Museum Salling blev i 2007 iflg. opslag i Skive Byarkiv til fusionsmuseet Museum Salling. Denne fusionering, der blev berammet til at træde i kraft fra 01. januar 2008 betød, at Skive Museum ændrede navn til Museum Salling iflg. Skive Folkeblad 18. januar 2007.
 
Det er interessant at iagttage, at den stiftende forenings korte betegnelse i de oprindelige vedtægter er "Samfundet".
Og således er Skive Museum givetvis på den lange bane et umiddelbart resultat af foreningens stiftelse i 1908-09.
Skive Museum. En egentlig museumsbygning kom først til betydeligt senere end starten på Skive Museum i 1910. Den nuværende, nu ombyggede museumsbygning på Havnevej, blev indviet 5. juli 1942. Den gang med det nu genfundne Christine Swanes relief, skænket af Ny Carlsbergfondet ved indvielsen i 1942. 
Ved foreningen 25 års jubilæum omtaler formanden i Skivebogen 1933, s. 166-171 både museumsudvalgets og redationens resultater. Herunder omtales også personer og deres aktiviteter i bestyrelsen i løbet af de første 25 år. 
 
Skivebogen. Indtil 1916, hvor Jeppe Aakjær som redaktør omdøbte den til Skivebogen, hed årsskriftet Aarbog for historisk Samfund for Skive og Omegn. Jeppe Aakjær blev formand for redaktionen i 1910 iflg. 1911 Aarbogen. Denne funktion havde Jeppe Aakjær, Jenle indtil 1925. Men i sin tid var det en overordentlig produktiv formand for redaktionen. Ind imellem skrev Jeppe Aakjær mere end halvdelen af artiklerne i Aarbogen / Skivebogen.
 
Prisen på Aarbogen var fra 1. udgivelse 2,25 kr., hvilket skal ses i forhold til, at det årlige kontingent for medlemskab af foreningen, med Arbogen gratis, § 3 , var 2 kr.
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber