Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Historisk Samfund for Skive og Omegn, forkortet Samfundet.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.
 
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhi­storiske værdier i Skive og Omegn.
Stk. 2. Dette formål søges opnået ved at:
1. Udgive Skivebogen en gang årligt med historiske artikler og meddelelser m.v.
2. Tilbyde foredrag med historiske emner.
3. Støtte Indsamling af lokalhistorisk viden om skiveegnen.
4. Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.
 
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at medvirke for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved manglende kontingentbetaling.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalenderåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.
Stk. 2a. Den ordinære generalforsamling kan ved en samfundsmæssigt fastslået force majeure holdes digitalt efter retningslinjerne i § 4, stk. 2.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver enten Skive Kulturhistoriske Museumsforening eller en anden lokalhistorisk forening efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 
§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling med 2/3 flertal den 19. november 2018.
Stk. 2. Med tilføjelse af § 4, stk. 2a. vedtaget på foreningens generalforsamling med 2/3 flertal 29. november 2021.
 
 
Dirigentens underskrift
Niels Mortensen
   

Foreningsregnskaber