Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

HISTORISK SAMFUND FOR SKIVE OG OMEGN

Ordinær generalforsamling, onsdag den 29. november 2023 klokken 19 på Skive Museum

 

Fremmødt: Cirka 30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Referent: Henning Just

 

1. Valg af dirigent og referent

Niels Mortensen blev foreslået og valgt som dirigent og Henning Just blev foreslået og valgt som referent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Johan Nielsen

Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter og arrangementer i det forløbne år. Af arrangementer fremhævede han specielt en meget vellykket bustur til de fire herregårde i Grinderslev Sogn: Eskjær, Astrup Hovedgård, Grinderslev Kloster og Nørgaard. Alt med Birger Schütte som en meget kompetent guide. Turen blev afviklet i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening, og alle bussens 50 pladser blev meget hurtigt reserveret.

Samarbejdet med Museum Salling er blevet formaliseret med minimum et årligt fællesmøde. Med museet som tovholder planlægges en fælles mødekalender, så vi forsøger at undgå, at arrangementer kolliderer med hinanden.

I årets løb er der oprettet en fælles henvendelsesadresse, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som bestyrelsens medlemmer alle modtager og kan svare på. 

Historisk Samfund har gjort indsigelse imod et ønske fra ejeren af Annexet-bygningen, Knud Bjerre, om tilladelse til at rive den godt 200 år gamle bygning ned. Teknisk udvalg har i første omgang sagt nej til ansøgningen, og Historisk Samfund har foreslået, at kommunen overtager bygningen og restaurerer den, så den kan indgå i byarkivet i form af ekstra arkivplads og flere arbejdspladser til frivillige. En del af bygningen vil også kunne anvendes til skiftende historiske udstillinger som de såkaldte trappeudstillinger i byarkivets tidligere lokaler på Skive Museum. Samt fungere som en mere handicapvenlig del af Skive Byarkiv.

Formanden beklagede nok en gang, at det trods indsigelser var endt med, at den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Mølgaard Andersens kunstnerhjem, var blevet nedrevet.

Arkitekt Erik Bach Søgaard, der stod for restaureringen af de lokaler, som nu huser byarkivet, har udarbejdet skitseforslag til, hvordan en restaureret Annexet-bygning kan indpasses i de historiske omgivelser.

 

3. Beretning ved kasserer Per Mouritsen

Af forskellige årsager var det ikke lykkedes at udarbejde et revideret regnskab for perioden 1. august 2022-31. juli 2023. Samtidig med at 2021-22 stadig mangler at blive godkendt af foreningens revisorer.

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til, at formaden, kassereren og foreningens revisorer udarbejder et revideret regnskab, som senere fremsendes digitalt til medlemmerne af Historisk Samfund.

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

På baggrund af debatten på sidste års generalforsamling og debatten om Mølgaard Andersens hus på Resenvej og Annexet-bygningen foreslog bestyrelsen, at der i formålsparagraffen for Historisk Samfund tilføjes et nyt punkt 2, stk. 4 med følgende ordlyd:

Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen forslag var indkommet

 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Birger Schütte blev genvalgt. Johan Nielsen og Henrik Forman meddelte begge, at de ikke ønskede at stille op til genvalg. I stedet blev Tove Schreiber og Rud Kjems valgt til bestyrelsen.

Som første suppleant blev Johan Nielsen valgt, mens Henrik Forman blev anden suppleant.

Som revisorer var der genvalg til Henning Nielsen og Hans Brunsgaard.

 

7. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 130 kroner om året blev vedtaget. I prisen er inkluderet Skivebogen, som hos boghandlerne sælges for 150 kroner.

 

8. Eventuelt

Næstformanden i bestyrelsen, Preben Kjærulff takkede Johan Nielsen for seks års engageret og veludført arbejde som formand for Historisk Samfund og overrakte ham en vingave. Forsamlingen kvitterede med klapsalver.

Dirigenten gav herefter ordet til to af forfatterne til artikler i Skivebogen.

Byarkivar Kristian Buhl Thomsen fortalte den spændende historie om sin jagt på Skives bindingsværk – herunder Mølgaard Andersens hus og Annexet-bygningen. Og Bodil Grove fortalte om sit arbejde med at grave historien om Lyby Møbelfabrik og byens storhedstid i 1960érne og 70érne frem. Et arbejde der viste sig at blive mere omfattende end hun havde forestillet sig.

Slutteligt gav museumschef Per Lunde Lauridsen en orientering om Museum Salling - herunder om de nylige afskedigelser af medarbejdere og udsigterne til en ny museumslov.

 

   

Foreningsregnskaber