Formands- og bestyrelsesberetning for Historisk Samfund for Skive og Omegn november 2023.

På bestyrelsens vegne, af Johan Nielsen, formand for Historisk Samfund for Skive og Omegn.
 
Sidste års generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn blev afholdt torsdag d. 30. nov. kl. 19-21 i Skive Museums mødelokale, Havnevej 14, 7800 Skive.
 
Som dirigent og referent blev henholdsvis Niels Mortensen og Henning Just valgt. Der blev ikke brug for at vælge stemmeoptællere, da der ikke blev afholdt afstemninger. Og der var ikke medlemsforslag til den udsendte dagsorden.
Der var genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer på valg, Henning Just og Preben Kjærulf samt 1. suppleanten Tove Schreiber. Der blev ikke opstillet en 2. suppleant.
 
Desuden blev de opstillede revisorer Hans Brunsgård og Henning Nielsen genvalgt.
 
Der var på generalforsamlingen to lokalhistoriske oplæg:
 • Poul Riis Jensen kommenterede sin artikel i årets Skivebogen om lokale stednavne.
 • Johan Nielsen havde et oplæg om de slesvigske krige i Fjends Herred, Skive og Viborg sammenlignet med udvalgte lokaliteter ved Kongeåen. Med fokus på en sammenligning lokaliteterne imellem m.h.t. betydningen af Loven om almindelig Værnepligt 12. februar 1849 for bøndernes menige militærtjeneste i forhold til andre erhvervsgrupper.
 
Der var på bestyrelsens foranledning en livlig diskussion af situationen for bevaringsværdige bygninger i Skive, foranlediget af Skive Kommunes tilladelse til nedrivningen af det bevaringsværdige hus på Resenvej 1.
På denne baggrund besluttede bestyrelsen at fremlægge et ændringsforslag til vedtægterne på årets generalforsamling, hvor der foreslås et nyt punkt 2, stykke 4 til formålsparagraffen for Historisk Samfund for Skive og Omegn med følgende ordlyd, at foreningen vil
”Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.”
 
Der har siden sidste generalforsamling, 30. nov. 2022 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, 12. jan. 2023, 28. marts 2023, 16. maj 2023, 1. nov. 2023.
Tematisk har vi her behandlet flg. emner:
 • Skivebogen.  Salg og udlevering af Skivebogen sker efter aftale med Byarkivet i samråd med Per Lunde Lauridsen. I denne aftale indgår, at udlevering af ikke postomdelte eksemplarer kan finde sted inden for læsesalens åbningstid onsdag og torsdag kl. 13.00-16.00. Gældende EU persondataregler betyder, at det bliver uden medlemsliste, altså på tro og love m.h.t. medlemskab. Ved salg af ældre eksemplarer af Skivebogen har vi en kommissionsaftale med museet. Ældre årgange af Skivebogen er aftalt opmagasineret på Skivehus. På foreningens hjemmeside fremgår Skive Byarkivs adresse, Sdr. Boulevard 1a, 7800 Skive, og at beholdningen af Skivebogen er her. Forudsætningen for at dette er acceptabelt er, at vi regelmæssigt afhenter post, og orienterer os i det løbende salg. Dette aftales mellem kasserer, redaktør og formand. Nye årgange af Skivebogen udleveres af frivillige og med post. Desuden salg i boglade.
 • Post til foreningen ud over den digitale kommer til Byarkivet, Sdr. Boulevard 1a, 7800 Skive.
 • For at effektivisere kommunikationen mellem bestyrelse, medlemmer og kreditorer er der etableret en elektronisk henvendelsesadresse, som formand, kasserer og redaktør alle anvender i stedet for henvendelse til kassererens / redaktørens / formandens private e-mailadresser. Denne foreningsmail er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Der er til økonomiske transaktioner indført MobilePay 42 23 64. Der kan stadig indbetales på bankkonto 9070 – 2021009515 som alternativ til MobilePay.
  • Skivehus, Annexet. Skive Kommune har som meddelt i Skive Folkeblad 20. april 2023, og som det fremgår af Referat af 11. april 2023 af møde i Udvalget for Teknik og Miljø nedlagt forbud mod nedrivning af Skivehus, Annexet. Det nedlagte forbud mod nedrivning kan omgøres, således som det skete med beslutningen om nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Skive.
  • Historisk Samfund for Skive og Omegn har gjort indsigelse imod, at ejeren af Annexet får tilladelse til som ansøgt at nedrive bygningen. Sammen med indsigelsen er fremsendt en arkitektonisk skitse til illustration af, hvordan en bevaret sydfløjsbygning kan indpasses i området ved Skivehus. Samtidig har arkitekt Erik Bach Søgaard lavet et overslag over udgifterne til en restaurering af Annexet. Historisk Samfund for Skive og Omegn har stillet forslag til, hvad vi mener, bygningen kan anvendes til,
  • at det vil være oplagt at bruge bygningen til blandt andet arkiv for byarkivet, som har mindre arkivplads efter flytningen til Parsberg-bygningen.
  • Samtidig vil det give plads til flere frivillige,
  • ligesom det vil give let adgang for kørestolsbrugere til arkivet.
  • Skiftende lokalhistoriske udstillinger som eksempelvis de trappeudstillinger, man lavede i de gamle lokaler på museet, vil også være en oplagt mulighed. 
 
 
 • Samarbejde mellem Historisk Samfund for Skive og Omegn og Museum Salling, aftalt ved museumschef Per Lunde Lauridsen.
  • Byarkivar Kristian Buhl Thomsen er vores kontakt i Museum Salling.
  • Det er aftalt, at vi mødes med museumschefen og byarkivaren minimum én gang om året for at evaluere og drøfte fremtidige samarbejdsaktiviteter.
  • Museet vil gerne senest 1. december have tilsendt oplysninger om arrangementer for hele kalenderåret, hvilket vi har indvilget i med forbehold for vore muligheder for at fastlægge arrangementer så langt frem i tiden. Der kan ikke udelukkes spontant opståede muligheder.
  • Museet stiller lokaler og andet udstyr til rådighed ved de aftalte arrangementer.
  • Der er desuden i samarbejdet planlagt et fælles arrangements-plansystem, at vi hermed gerne skulle kunne undgå sammenfald i arrangementsdatoer mellem de foreninger, der er tilknyttet Museum Salling.
  • Samarbejdet omfatter også tilbud om information om Historisk Samfund på Museums Sallings hjemmeside.
  • Museet kan om ønsket medvirke til at uddele foldere o.l. for Historisk Samfund for Skive og Omegn. 
 • Afholdte arrangementer i 2023:
  • Historisk Samfund for Skive og Omegn var medarrangører (sammen med museumsforeningen og AOF) i et foredrag den 12. januar om Stubbergård Kloster med forfatteren Leif Novrup Frederiksen. Arrangementet omhandlede en fiktiv fortælling om et historisk emne, mordet i Finderup Lade. Der var mere end fuldt hus i AOF’s lokaler.
  • Bustur til herregårdene i Grinderslev Sogn med Birger Schütte som guide tirsdag den 23. maj. Turen udgik fra Eskjær til Astrup, Nørgaard, Langesgaard og Grinderslev Kloster. Bussen var helt fyldt, og der var flere tilmeldt end bussen kunne rumme. Der blev opfordret til at gentage og evt. inddrage flere herregårde.
  • Historisk Samfund deltog som tidligere år i ”Slægts- og lokalhistorisk dag”, som blev afviklet på Skive Bibliotek lørdag 30. september.  
  • Lørdag den 19. august var der rundvisning og orientering om Skivegård/Skivehus med udgangspunkt i den nedrivningstruede Annexet-bygning. Den historiske del om Skivehus stod Niels Mortensen og Johan Nielsen for. Turi Thomsen fortalte om de arkæologiske udgravninger i forbindelse med restaureringen af Parsberg-bygningen. Johannes Kudahl, der var medindehaver af Pub Annexet fra 1980, fortalte om udgravningerne og indretningen dengang, og arkitekt Erik Bach Søgaard, der stod for restaureringen af Parsberg-bygningen, fortalte om de muligheder, han ser i Annexet-bygningen. Knud Bjerre, der ejer bygningen, fortalte om den aktuelle status for det gamle hus. Byarkivar Kristian Buhl Thomsen fortalte om Byarkivet, som man også kunne besøge under rundvisningen. De o. 50 fremmødte sluttede af i Palæbygningen på Hotel Skivehus med kaffe, te og kage.
  • Desuden er det værd at gøre opmærksom på foredrag om studedrift på Kærgaardsholdm, der blev afholdt lørdag den 23. september 2023 kl. 13.30 hos Dorte og Chresten Mads Elgaard på Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup. Et arrangement, afholdt af Skive Kulturhistoriske Museumsforening, men også i høj grad et arrangement, som medlemmerne af Historisk Samfund kunne have fornøjelse af. Tidligere og mangeårig museumsinspektør på Holstebro Museum Esben Graugaard var foredragsholder sammen med Chresten Mads Elgaard. Kærgaardsholm er en gammel studegård.

 

 

 

 

 

 

   

Foreningsregnskaber