Historie  

   
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Afholdes tirsdag 29. nov. 2022 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Formandsberetning
Af Johan Nielsen, formand for Samfundet.
Historisk Samfund for Skive og Omegn 2021-22.
 
Der har siden sidste generalforsamling, 29. nov. 2021 været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder.
Tematisk har vi behandlet flg.:
  • Indsatsen for at bevare de historisk værdifulde dele af Skive omfatter Mølgaard Andersens hus, Resenvej 1, som foreningen kun kan magte at gøre opmærksom på værdien af. Hvis der ikke kommer yderligere aktiv støtte, forfalder huset og bliver på sigt nedrevet.
  • Vi har et arrangementsudvalg bestående af Birger Schütte og Henrik Forman, som har medvirket til arrangementer i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening,
  • et arrangement i Vor Frue Kirke 13. okt. 2022, hvor de enestående kalkmalerier blev præsenteret af sognepræst Mads Callesen. Som øvrige kalkmalerier, er Vor Frue Kirkes et tidsbillede, her 1522, før reformationen, hvor kun tilfældigheder, overkalkning og senere, grundige restaureringer, har givet dem blivende værdi.
  • 7. marts 2022 arrangement med Drengene på Livø og Pigerne på Sprogø.
  • Desuden kan vi løbende give forslag til onsdag aften arrangementer på Skive Museum.
  • Et Aakjær udvalg, bestående af Per Mouritsen og Tove Schreiber overvejer på et foreløbigt indledende stadium, hvordan vor lokale poet og tidligere redaktør af Skivebogen kan indgå i vore arrangementer. 27. marts 2019 havde vi et meget vellykket og -besøgt arrangement med Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær som repræsentanter for dagligdag og samværsformer, traditioner og tankegange, mentaliteten i Fjends, Salling og Himmerland i tiden omkring det moderne gennembrud.
  • Professionalisering af hjemmesiden (mere mobil venlig m.v.) har været undersøgt, har hidtil vist sig at være for kostbart. Fortsætter derfor foreløbigt i den nuværende form.  
 
Foreningen har aktivt deltaget i bevaring og renovering af Skivehus, hvor der fredag d. 29. april 2022 blev holdt indvielse af og med et fint restaureret Skivehus, de dele som Skive Kommune erhvervede 2014, og som gennem en længerevarende proces og skønsmæssigt o, 12 mio. kr. nu fremstår som et vartegn for Skive og byens historie.
På sigt vil vi som forening være talsmand for, at det er den bedste og mest hensigtsmæssige investering, som Skive Kommune har foretaget, både når det gælder et enestående monument over byens kulturarv. Men også som byens ansigt udadtil.
Byens historiske oprindelse omkring kongsgården Skivegård, der trods forfald, nedrivninger og dårligt vedligehold nu fremstår som et historisk tværsnit, som både byens borgere og turister kan tage udgangspunkt i, når byens og egnens historie skal præsenteres.
 
Talere ved Indvielsen af det restaurerede Skivehus var borgmester P. Chr. Kirkegaard, formanden for Historisk Samfund for Skive og Omegn samt Turi Thomsen, arkæolog og museumsinspektør.
Indvielsesdagen var vejrmæssigt velvalgt med strålende solskin, hvor både det nyanlagte haveanlæg, de gennemgående stier og de renoverede bygninger tog sig ud fra deres allerbedste side.
Oven på det gamle, stadigt fredede borgkøkken, som kan dateres til starten af 1400-tallet, er den af V. Parsberg til Eskjær opførte bindingsværksbygning fra 1719 blevet nænsomt og smukt totalrenoveret.
Det er besluttet, at Skive Byarkiv skal have til huse her i løbet af 2022-23.
 
Foreningen deltog i Slægtshistorisk Dag lørdag den 20. august 2022 på Skive Bibliotek. Der udvistes her en pæn interesse for Historisk Samfund og Skivebogen.
 
Årets Skivebogen præsenteres på generalforsamlingen ved redaktør Henning Just.
 
Digitalisering af Skivebogen.
Slægtsforskernes Bibliotek får Skivebogen til digitalisering fra start 1909 indtil 2016 og herefter løbende årgange, således at digitaliseringen sker med fem års forsinkelse, så den ikke kommer til at konkurrere med løssalget af Skivebogen.
 
Kontingent og prisen på Skivebogen.
Som vist nok landets billigste kontingent for både Skivebogen og medlemsfordele ved arrangementer, foreslog vi på sidste års generalforsamling en kontingentforhøjelse til det nu gældende 130 kr.
 
Nyhedsbreve til medlemmer. For at styrke kontakten til medlemmerne planlægger vi at udsende nyhedsbreve, to gange årligt i princippet.
De planlægges også lagt på hjemmesiden, og indholdet redigeres af en sekretær i bestyrelsen.
Nyhedsbrevet skal især bruges til at forvarsle kommende arrangementer i Historisk Samfund.
 
På vegne af Historisk Samfund for Skive og Omegn, Skive november 2022,
Johan Nielsen, formand.
 
   

Foreningsregnskaber