I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
Generalforsamlingen afholdes 29. november 2021 kl. 19.30
på Skive Museum, Byarkivet, Formidlingslokalet
Havnevej 14, Skive
Generalforsamlingens programpunkter:
 • Formandens beretning og kassererens beretning med det reviderede regnskab, der fremlægges digitalt på foreningens hjemmeside.
  Kommentarer og spørgsmål til de to beretninger kan indsendes til foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, vil de blive fremlagt og drøftet efterfølgende blandt foreningens medlemmer.
 • Valg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen genopstiller

På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens beretning

Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-20
Johan Nielsen, formand for Samfundet
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19.
Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Med fokus på den lokale modstandskamp, især jernbanesabotagen, efterretningsvæsenet og den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Anton Jensen, tolderen fra Skive, Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike.
Vi afventer en normalisering efter restriktionerne med Covid-19, men vil nok i den kommende tid også satse på at være idebank og forslagsstiller til arrangementer, som Skive Museum varetager.
 
Lokalt glæder vi os over, at der ser ud til at være sat gang i renoveringen af Skivehus. Vi håber, at der nu er taget hånd om en seriøs, velment og meget nødvendig indsats for at renovere det tværsnit af byens historie, som Skivegård / Skivehus altid har været.
 
På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent for medlemskab og Skivebogen, 110 kr. Det har i det forløbne år vist sig at være et passende kontingent, idet der har været et øget løssalg af Skivebogen, og der har været en betydelig besparelse på portoudgifter.
 
valg til bestyrelsen var Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte, der alle blev genvalgt. Knud Mouritsen, Hvidbjerg, blev nyvalgt som 2. suppleant, og han er herefter indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem efter foreningens nye vedtægter.
På det første, efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Johan Nielsen blev genvalgt som formand, Per Mouritsen som kasserer. Efter de nye vedtægter valg af næstformand, Preben Kjærulff. Henning Just blev genvalgt som redaktør af Skivebogen og som sekretær. Henrik Forman og Birger Schütte udgør en ny arrangementsgruppe under bestyrelsen.
I lige år skal der ifølge vedtægterne vælges fire bestyrelsesmedlemmer og en 1. suppleant.
I 2020 genopstiller Henning Just, Per Mouritzen, Preben Kjærulff og Knud Mouritsen til bestyrelsen. Der skal 2020 vælges en 1. suppleant.
En ny 2. suppleant skal i henhold til vedtægterne vælges i et ulige år, i 2021.
 
Også bestyrelsens mødeaktivitet har været påvirket af situationen omkring Covid-19.
Siden generalforsamlingen har der været afholdt bestyrelsesmøder 8. jan. 2020, 11. aug. 2020, 21. okt. 2020 ud over digitale konsultationer.
Gennemgående emner har her været:
• Salg og distribution af Skivebogen. Et umiddelbart hensyn er portoen. Derfor uddeles Skivebogen først og umiddelbart på årets generalforsamlinger med lokalitetsdefinerede udbringninger ved frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Herefter gennem salg i boglader og på museet. En mindre del af medlemmerne modtager Skivebogen postomdelt.
• Der er tradition for, at byarkivaren deltager i bestyrelsesmøderne, og at de foregår i byarkivarens lokale på Skive Museum. Denne tradition er videreført med Niels Mortensens efterfølger som byarkivar, Kristian Buhl Thomsen.
• Medlemsregistrering og kontingentindbetalinger. Foreningens medlemsliste føres og holdes opdateret af foreningens kasserer og formand i hver deres regnearksversion, hvor medlemmer med oplyst e-mail adresse er anført. Denne liste benyttes til medlemshenvendelser om arrangementer af enhver art og andre medlemsrelevante oplysninger. Derfor er der en stående opfordring til medlemmerne om at oplyse en e-mail adresse, som kan benyttes til formålet. Kontingentindbetalinger foregår nu udelukkende via bankoverførsel til foreningens konto i Salling Bank, 7870 - 3403901. Medlemstallet ligger stabilt omkring 420, hvor der er et naturligt, aldersbetinget frafald, som kun kan kompenseres med nye medlemmer.
• Foreningens arrangementsudvalg består af Henrik Forman og Birger Schütte. Dette års planlagte arrangementer er næsten alle blevet aflyst i medfør af Covid-19. Det er arrangementsudvalgets holdning, at vi i vid udstrækning skal fungere som idebank for de arrangementer, som Skive Museum står for.
• Skivebogen har mange gode lokalhistoriske artikler at vælge imellem, oplyser redaktør Henning Just. For at holde trykkeri omkostninger i ave, er der en grænse for udgivelsens omfang. Skivebogens forside og titelblad er fra 2019 blevet justeret, så forside og titelblad korresponderer indholdsmæssigt. Skivebogen er foreningens vigtigste aktiv. Her giver vi årligt vore medlemmer og købere i boghandler en bred lokalhistorisk orientering. De redaktionelle principper for Skivebogen er, at der skal være kvalitet samt tidsmæssig og geografisk spredning i emnerne.
• Der er nedsat et bestyrelsesudvalg, bestående af Preben Kjærulff, Birger Schütte og Per Mouritsen, der skal overveje, hvilke muligheder og problemer, der er forbundet med en evt. sammenlægning af Historisk Samfund for Skive og Omegn med Skive Kulturhistorisk Museumsforening.
• Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og redaktør, Rud Kjems har præsenteret sine erindringer, der omhandler barndom og ungdom i Skive indtil 1967, for bestyrelsen. Sammen med Skive Museum vil vi gerne være medudgivere. Den økonomiske støtte til udgivelsen søger Rud Kjems gennem forskellige fonde.
Foreningens hjemmeside orienterer om foreningen, det vil sige vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelsen og om foreningens historie. Der er på siden udarbejdet en oversigt over Skivebogen, både indholdsmæssigt og historikken omkring Jeppe Aakjær og hans redaktørtid. Og der er udarbejdet en oversigt over andre historiske samfund i Danmark, herunder nyheder fra disse i det omfang, vi får kendskab til dem.
Der er indlagt en lokalhistorisk oversigt, der udbygges fortløbende.
Endelig er der en oversigt over vort lokale museumsvæsen.
 
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
 
 
 
 
 
 

Regnskab og kassererens beretning

 
 

Historisk Samfund for Skive & Omegn

 

Regnskab for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020

 

Indtægter

Medlemskontingenter kr. 43.195

Salg af Skivebogen 2019 - 26.796

Salg af ældre årgange af Skivebogen - 620

Andre indtægter - 560

I alt indtægter kr. 71.171

 

BALANCE Kr. 71.171

 

Udgifter

Trykning af Skivebogen 2019 kr. 53.983

Porto og distribution - 5.138

Generalforsamling - 1.486

Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.) - 1.551

Udgifter ved bestyrelsesmøder - 70

Annoncer - 750

Repræsentation 880

Gebyrer - 362

Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.) - 3.221

I alt udgifter kr. 67.441

Årets overskud - 3.730

BALANCE Kr. 71.171

 

 
 
 
 

 

 
 
Bemærkninger til årets regnskab for 2019/2020 i Historisk Samfund.
 
Årets regnskab udviser et overskud på 3.730 kr. Dels havde vi jo sidste år forhøjet kontingentet både overfor medlemmerne og overfor boghandlerne med 15 kr. Der er således i året betalt 110 kr. pr. medlem og dels har boghandlerne taget 125 kr. pr. bog incl. moms. Det har betydet at kontingentbeløbet er steget med ca. 4.000 kr. og salget af Skivebogen hos boghandlerne er steget med knap 6.000 kr. Herudover havde vi sidste år indgået en ny aftale med Post Nord, så portoen for de bøger, der blev sendt pr. post faldt i år med godt 4.000 kr. Det hele resulterede så i et overskud mod sidste års underskud på 11.000 kr. Bestyrelsen har derfor vedtaget ikke at foreslå en forhøjelse af kontingentet for medlemskabet i år.
Da Danske bank jo sidste år havde opsagt girokontoen, skulle betalingen sidste år indbetales direkte til vor konto i Salling Bank. Det gik en smule langsommere med betalingerne i starten og lidt flere skulle rykkes her i sommers. Dog har næsten alle dog fornyet deres medlemskab for næste år, så vi har ca. 400 medlemmer, der skal have Skivebogen i år.
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
 
 
 
 
 
 

Dette nyhedsbrev vil være informerende omkring foreningens / bestyrelsens aktiviteter.

Arrangementer og begivenheder vil blive omtalt her.

Testversion indtil form og indhold er besluttet.

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 19. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning v. Johan Nielsen.
 4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
 5. Forslag til vedtægtsændring. Skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, § 4, stk. 4, dagsordenens punkt 8 ændres til: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og § 6. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
 6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det er vedtægterne, man er selvfølgelig d.d. stadig velkommen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. suppleant og revisorer. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.
 8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.
 9. Evt.
I pausen serveres der vin, kage og ost fra Thise. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f.eks. 20 kr.
Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2019. I tilknytning hertil vil der være oplæg fra en af årets artikelforfattere. Hvis der bliver tid lidt lokalhistorie o. Schades Papirrulleindustri og Frederiksdal kvarteret, især omkring navnet Tambohus.
Byarkivar Niels Mortensen går på pension, hvilket Historisk Samfund for Skive og Omegn vil markere på generalforsamlingen.
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 19. NOVEMBER 2019 KL. 19 PÅ SKIVE MUSEUM, Historisk Samfund for Skive og Omegn,
Referat v. Henning Just.
 
1. Valg ad dirigent:
Niels Mortensen blev foreslået og valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i forholdtil
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning ved Johan Nielsen
Formanden berettede, at det med arkæolog Turi Thomsen som kilde nu er
fastslået via en analyse af træværket, at Parsberg-bygningen over den
endnu ældre borgkælder på Gl. Skivehus er godt 300 år gammel og kan
dateres præcis til 1709. Han hilste med tilfredshed, at byrådet har
besluttet, at bygningen skal renoveres og bevares som den næstældste
bygning i byen (den ældste er Vor Frue Kirke).
Siden sidste generalforsamling, hvor samfundets vedtægter blev revideret
og opdateret, har været afholdt fem møder i bestyrelsen.
Foreningens vigtigste aktiv er Skivebogen, der overordnet redigeres ud
fra, at de udvalgte artikler skal have kvalitet og afspejle en god
spredning i både geografi og tid. Desuden tilstræbes det, at der i hver
udgave skal være artikler, som mange af bogens læsere kan huske eller
har hørt om - altså en form for aktualitet.
Samfundet samarbejder med Kulturhistorisk Museumsforening om
arrangementer, men bestyrelsen vil gerne afholde endnu flere
arrangementer. Det er baggrunden for, at der nedsættes et
arrangementsudvalg med Henrik Forman som tovholder.
I årets løb er der afviklet et vellykket arrangement om Jeppe Aakjær og
Johannes V. Jensen ved lektor Per Dahl og Knud Peder Jensen, der samlede
pænt mange deltagere. Et planlagt arrangement om den lokale
skolehistorie måtte udsættes.
Beretningen blev énstemmigt godkendt uden bemærkninger.


3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Per Mouritsen fremlagde et regnskab pr. 31. juli, som endermed et
underskud på godt 11.000 kroner. Underskuddet skal især forklares med,
at Skivebogen 2018 solgtes i færre eksemplarer end forventet. Ifølge
boghandleren fordi den fik hård konkurrence fra den lokalhistoriske bog
om eneboeren Guf, der boede i udtjent bus i en mose ved Mogenstrup.
Der har været en omsætning på godt 72.000 kroner og status viser en
egenkapital på 136.000 kroner. Heraf er de 77.000 kroner bundet som
ejendomsværdi af Bostrup Tinghøj, som samfundet ejer.
Sammen med en forventet noget lavere portoregning og en lille stigning i
kontingentet og udsalgsprisen på Skivebogen er forventningen, at
regnskabet for 2019/2020 ender tæt på nul.
Ifølge den seneste opgørelse tæller Historisk Samfund omkring 420
medlemmer.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne. så der fremover vælges
to suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Johan Nielsen, Henrik Forman og Birger Schütte, der alle
blev genvalgt.
Som suppleant blev Knud Mouritsen, Hvidbjerg, nyvalgt.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet uændret er 110 kroner om året.

7. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at lave flere foredragsarrangementer som
det om Aakjær og Johannes V. Jensen.
Jens Utoft foreslog at invitere andre foreninger til arrangementer i
Historisk Samfund -eksempelvis Ældresagen. Og eventuelt gå i samarbejde
med Folkeuniversitetet om nogle arrangementer.
Niels Mortensen anførte, at det også vil være oplagt at invitere de
lokalhistoriske foreninger på egnen.
Henrik Forman orienterede om, at Grænseforeningen afholder en række
arrangementer i anledning af, at det i 2020 er 100 år siden, at
Nordslesvig/Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Der kom flere forskellige bud på, hvordan man kan øge antallet af
medlemmer. Poul Larsen understregede ud fra sine egne erfaringer, at den
direkte personlige kontakt er den mest effektive måde at hverve nye
medlemmer på.
Preben Kjærulff opfordrede til et tættere samarbejde med de
lokalhistoriske støtteforeninger, hvis medlemmer er en oplagt målgruppe
for Historisk Samfunds aktiviteter.

Niels Mortensen, som pr. 1. november stoppede som byarkivar, blev
udnævnt til æresmedlem af Historisk Samfund og fik overrakt et diplom og
en boggave, som Johan Nielsen betegnede som en beskeden påskønnelse for
det utroligt store arbejde, som Niels Mortensen gennem årene har bidraget
med i Historisk Samfund - blandt andet som redaktør af Skivebogen gennem
en lang årrække.
Et andet æresmedlem, Rud Kjems, der sad i samfundets bestyrelse i 42 år,
fremdrog erindringsglimt fra sine mange års samarbejde med Niels
Mortensen - og før ham med Niels´ far, Svend Mortensen.
Forsamlingens tilsluttede sig hyldesten med et langt bifald.
Niels Mortensen takkede og uddybede humoristisk nogle af de mere spøjse
erindringer, som Rud Kjems nævnte.

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Johan Nielsen om Tambohus
og Schade-familien, mens to af årets bidragydere til Skivebogen, Bodil
Emtkjær og Merete Just, fortalte om tilblivelsen af deres artikler om
henholdsvis storbonden Jens Møller i Hvidbjerg og de tre lokale ofre for
Grønlandsskibet Hans Hedtofts gådefulde forlis i januar 1959.

Referat: Henning Just
 
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
Det kan vi sammen med indkaldelsesfrist og -betingelser gøre vedtægtsmæssigt korrekt.
Men ellers har Covid-19 restriktionerne tvunget os til at aflyse en ordinær og fysisk generalforsamling.
I stedet vil vi afholde årets generalforsamling digitalt med et reduceret og tilpasset indhold, tidsmæssigt fastsat til 24. november 2020 kl. 19.00 - 20.00:
Det betyder, at annoncering med henvendelse til medlemmer med e-mail, i dagspressen og på foreningens hjemmeside skal og vil ske senest 14 dage før, senest 10. november 2020.
Den digitale generalforsamlings programpunkter vil være:
 • Formandens beretning og kassererens beretning med det reviderede regnskab, der fremlægges digitalt på foreningens hjemmeside.
  Kommentarer og spørgsmål til de to beretninger kan indsendes til foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, vil de blive fremlagt og drøftet efterfølgende blandt foreningens medlemmer.
 • Valg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen genopstiller Henning Just, Preben Kjærulff, Knud Mouritsen og Per Mouritsen til bestyrelsen.
  Bestyrelsen undlader at opstille en 1. suppleant, men det vil være muligt for medlemmerne at komme med forslag til 1. suppleant.
  Modkandidater og / eller forslag til 1. suppleant kan meddeles på foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18.
  Der vil under medvirken af navngivne optællere blive foretaget optælling af indkomne forslag til bestyrelsen og til 1. suppleant umiddelbart efter 24. nov., og resultatet vil blive meddelt med e-mail til medlemmer, på hjemmesiden og i dagspressen den følgende dag, d. 25. nov.
 • I sagens natur kan der ikke indgå faglige foredrag, men vi kan henvise til foreningens hjemmeside, hvor der er digital adgang til en række lokalhistoriske emner.
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens beretning

Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-20
Johan Nielsen, formand for Samfundet
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19.
Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Med fokus på den lokale modstandskamp, især jernbanesabotagen, efterretningsvæsenet og den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Anton Jensen, tolderen fra Skive, Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike.
Vi afventer en normalisering efter restriktionerne med Covid-19, men vil nok i den kommende tid også satse på at være idebank og forslagsstiller til arrangementer, som Skive Museum varetager.
 
Lokalt glæder vi os over, at der ser ud til at være sat gang i renoveringen af Skivehus. Vi håber, at der nu er taget hånd om en seriøs, velment og meget nødvendig indsats for at renovere det tværsnit af byens historie, som Skivegård / Skivehus altid har været.
 
På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent for medlemskab og Skivebogen, 110 kr. Det har i det forløbne år vist sig at være et passende kontingent, idet der har været et øget løssalg af Skivebogen, og der har været en betydelig besparelse på portoudgifter.
 
valg til bestyrelsen var Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte, der alle blev genvalgt. Knud Mouritsen, Hvidbjerg, blev nyvalgt som 2. suppleant, og han er herefter indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem efter foreningens nye vedtægter.
På det første, efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Johan Nielsen blev genvalgt som formand, Per Mouritsen som kasserer. Efter de nye vedtægter valg af næstformand, Preben Kjærulff. Henning Just blev genvalgt som redaktør af Skivebogen og som sekretær. Henrik Forman og Birger Schütte udgør en ny arrangementsgruppe under bestyrelsen.
I lige år skal der ifølge vedtægterne vælges fire bestyrelsesmedlemmer og en 1. suppleant.
I 2020 genopstiller Henning Just, Per Mouritzen, Preben Kjærulff og Knud Mouritsen til bestyrelsen. Der skal 2020 vælges en 1. suppleant.
En ny 2. suppleant skal i henhold til vedtægterne vælges i et ulige år, i 2021.
 
Også bestyrelsens mødeaktivitet har været påvirket af situationen omkring Covid-19.
Siden generalforsamlingen har der været afholdt bestyrelsesmøder 8. jan. 2020, 11. aug. 2020, 21. okt. 2020 ud over digitale konsultationer.
Gennemgående emner har her været:
• Salg og distribution af Skivebogen. Et umiddelbart hensyn er portoen. Derfor uddeles Skivebogen først og umiddelbart på årets generalforsamlinger med lokalitetsdefinerede udbringninger ved frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Herefter gennem salg i boglader og på museet. En mindre del af medlemmerne modtager Skivebogen postomdelt.
• Der er tradition for, at byarkivaren deltager i bestyrelsesmøderne, og at de foregår i byarkivarens lokale på Skive Museum. Denne tradition er videreført med Niels Mortensens efterfølger som byarkivar, Kristian Buhl Thomsen.
• Medlemsregistrering og kontingentindbetalinger. Foreningens medlemsliste føres og holdes opdateret af foreningens kasserer og formand i hver deres regnearksversion, hvor medlemmer med oplyst e-mail adresse er anført. Denne liste benyttes til medlemshenvendelser om arrangementer af enhver art og andre medlemsrelevante oplysninger. Derfor er der en stående opfordring til medlemmerne om at oplyse en e-mail adresse, som kan benyttes til formålet. Kontingentindbetalinger foregår nu udelukkende via bankoverførsel til foreningens konto i Salling Bank, 7870 - 3403901. Medlemstallet ligger stabilt omkring 420, hvor der er et naturligt, aldersbetinget frafald, som kun kan kompenseres med nye medlemmer.
• Foreningens arrangementsudvalg består af Henrik Forman og Birger Schütte. Dette års planlagte arrangementer er næsten alle blevet aflyst i medfør af Covid-19. Det er arrangementsudvalgets holdning, at vi i vid udstrækning skal fungere som idebank for de arrangementer, som Skive Museum står for.
• Skivebogen har mange gode lokalhistoriske artikler at vælge imellem, oplyser redaktør Henning Just. For at holde trykkeri omkostninger i ave, er der en grænse for udgivelsens omfang. Skivebogens forside og titelblad er fra 2019 blevet justeret, så forside og titelblad korresponderer indholdsmæssigt. Skivebogen er foreningens vigtigste aktiv. Her giver vi årligt vore medlemmer og købere i boghandler en bred lokalhistorisk orientering. De redaktionelle principper for Skivebogen er, at der skal være kvalitet samt tidsmæssig og geografisk spredning i emnerne.
• Der er nedsat et bestyrelsesudvalg, bestående af Preben Kjærulff, Birger Schütte og Per Mouritsen, der skal overveje, hvilke muligheder og problemer, der er forbundet med en evt. sammenlægning af Historisk Samfund for Skive og Omegn med Skive Kulturhistorisk Museumsforening.
• Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og redaktør, Rud Kjems har præsenteret sine erindringer, der omhandler barndom og ungdom i Skive indtil 1967, for bestyrelsen. Sammen med Skive Museum vil vi gerne være medudgivere. Den økonomiske støtte til udgivelsen søger Rud Kjems gennem forskellige fonde.
Foreningens hjemmeside orienterer om foreningen, det vil sige vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelsen og om foreningens historie. Der er på siden udarbejdet en oversigt over Skivebogen, både indholdsmæssigt og historikken omkring Jeppe Aakjær og hans redaktørtid. Og der er udarbejdet en oversigt over andre historiske samfund i Danmark, herunder nyheder fra disse i det omfang, vi får kendskab til dem.
Der er indlagt en lokalhistorisk oversigt, der udbygges fortløbende.
Endelig er der en oversigt over vort lokale museumsvæsen.
 
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
 
 
 
 
 
 

Regnskab og kassererens beretning

 
 

 Historisk Samfund for Skive & Omegn

 

Regnskab for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020

 

Indtægter

Medlemskontingenter                                                         kr.         43.195

Salg af Skivebogen 2019                                                     -           26.796

Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -               620

Andre indtægter                                                                  -              560

I alt indtægter                                                                     kr.        71.171

 

BALANCE                                                                         Kr.         71.171

 

Udgifter

Trykning af Skivebogen 2019                                              kr.        53.983

Porto og distribution                                                           -            5.138

Generalforsamling                                                              -            1.486

Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                   -               1.551

Udgifter ved bestyrelsesmøder                                            -                70

Annoncer                                                                           -              750

Repræsentation                                                                                 880

Gebyrer                                                                              -             362

Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                 -             3.221

I alt udgifter                                                                        kr.     67.441

Årets overskud                                                                    -         3.730                        

BALANCE                                                                         Kr.      71.171

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Bemærkninger til årets regnskab for 2019/2020 i Historisk Samfund.
 
Årets regnskab udviser et overskud på 3.730 kr. Dels havde vi jo sidste år forhøjet kontingentet både overfor medlemmerne og overfor boghandlerne med 15 kr. Der er således i året betalt 110 kr. pr. medlem og dels har boghandlerne taget 125 kr. pr. bog incl. moms. Det har betydet at kontingentbeløbet er steget med ca. 4.000 kr. og salget af Skivebogen hos boghandlerne er steget med knap 6.000 kr. Herudover havde vi sidste år indgået en ny aftale med Post Nord, så portoen for de bøger, der blev sendt pr. post faldt i år med godt 4.000 kr. Det hele resulterede så i et overskud mod sidste års underskud på 11.000 kr. Bestyrelsen har derfor vedtaget ikke at foreslå en forhøjelse af kontingentet for medlemskabet i år.
Da Danske bank jo sidste år havde opsagt girokontoen, skulle betalingen sidste år indbetales direkte til vor konto i Salling Bank. Det gik en smule langsommere med betalingerne i starten og lidt flere skulle rykkes her i sommers. Dog har næsten alle dog fornyet deres medlemskab for næste år, så vi har ca. 400 medlemmer, der skal have Skivebogen i år.
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
 
Der afholdes generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
tirsdag 19. nov. 2019 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen, kl. 19-21.
Bestyrelsen foreslår her en vedtægtsændring af § 6 Foreningens daglige ledelse, således at der ved hvert bestyrelsesvalg bliver muligt at vælge suppleanter. Ulige år vil den valgte suppleant være 1. suppleant, lige år 2. suppleant.
3 ud af bestyrelsens medlemmer er på valg: Henrik Formann, Johan Nielsen, Birger Schütte.
Der kan på generalforsamlingen stilles forslag til kandidater - og 1. suppleant, hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages med 2/3 flertal.
Skivebogen 2019 præsenteres og udleveres til medlemmer.
Der vil være formands- og kassererberetning samt et lokalhistorisk foredrag.
Desuden vil der til arrangementet være en servering, som vi regner med vil være af en god kvalitet.
 
Mvh. på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen

Underkategorier

Fortegnelse over Skivebogen.