Historie  

   
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, herunder renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1.

 
Formandsberetning
Af Johan Nielsen, formand for Samfundet.
Beretningen vedrører Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-21.
 
Årets generalforsamling 2021 i Historisk Samfund vil fortsat stå noget i Corona restriktionernes tegn. Det betyder, at der både skal og vil være taget alle de forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler for afholdelse af offentlige forsamlinger af den størrelse, som generalforsamlingen forventes at blive.
Men i modsætning til sidste års af restriktionerne påtvungne, digitale generalforsamling, skulle dette års kunne afholdes med fysisk tilstedeværelse på Skive Museum.
 
Som sædvanligt vil der på årets generalforsamling være en præsentation af årets Skivebogen.
I tilknytning hertil vil der være en mundtlig orientering om renoveringen af Parsberg bygningen, bindingsværkslængen til Skivehus.
Orienteringen bliver givet af arkitekt E. B. Søgaard, der har ledet restaureringen, som han også beskriver i en artikel i årets Skivebogen.
Dette punkt på generalforsamlingens dagsorden vil også være optakt til en rund- og fremvisning af den restaurerede Skivehus bygning, når restaureringen forventes afsluttet i starten af 2022.
En naturlig forlængelse af dette punkt vil være en omtale og diskussion af foreningens medvirken sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening i de to indsigelser mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, som foreløbigt har forhindret nedrivningen af den bevaringsværdige men stadigt mere forfaldne kunstnerbolig.
Foreningens begrundelse for at gøre indsigelse mod den meddelte plan om nedrivning af denne bygning kan inddeles i nogle hovedpunkter.
1. Der har i Skive gennem mange år været mangel på forståelse for, at en by også er repræsentant for byens bygningsmæssige historie, at det på mange måder er bygningshistorien, der giver en by sjæl, en afspejling af det liv, som har udspillet sig i fortiden.
2. Resenvej 1 blev tegnet og bygget af N. Mølgaard Andersen i 1926. Iflg. BBR er huset grundmuret og ikke klinet med hertil hørende tavler med bindingsværk. I Skive Kommunes byggesagsarkiv kan man finde de originale tegninger til huset, udført af N. Mølgaard Andersen, hvor der er indtegnet bindingsværk for byggeprojektet.
Desuden ses det på bygningstegningerne, at der på første sal var indrettet atelier, formentlig et vidnesbyrd om Mølgaard Andersens foretrukne profession, hvor hvervet som malermester må formodes at have været en nødløsning for at klare dagen og vejen.
Den manglende brug af egentligt bindingsværk, der konstaterbart kun er påmalet ved opførelsen af huset i 1926, kan skyldes den tids begrænsede brug af lerklinet tavl, foranlediget af Skives indtil 1768 ødelæggende brande, hvor man i byen efterfølgende gik fra strå- til tegltage, og hvor det så muligvis også i 1926 har hørt til god tone, at man stadig ikke byggede med bindingsværk p. gr. af brandfaren.
Eller muligvis har årsagen været, at Mølgaard Andersen slet og ret ikke havde råd til tidligere tiders forholdsmæssigt kostbare brug af bindingsværk.
3. Placeringen af bygningen på starten af Resenvej, lige uden for det gamle Nørreport, afslutningen på Nørregade, er placeringsmæssigt uden for det oprindelige Skive, hvor kun Skive Sygehus, bygget 1854 Søndergade 13-15, 1886 flyttet til Resenvej 25, og Telegraphstationen var placeret. Iflg. Skive Byarkivs oplysninger er Telegraphstationen opført 1881. Resenvej 1 bygningen er placeret sammen med nu 12 bevaringsværdige bygninger på Resenvej, 11 i Nørregade, og ligger lige over for den gamle Telegraphstation, Resenvej 2, der 1902-03 blev ombygget til alderdomshjem, nedrevet o. 1960 ved udvidelsen af krydset.
4. Sammenfattende er Resenvej 1 et tidstypisk hus, præget af både den herboende kunstners æstetiske ambitioner men nok også begrænsede økonomiske muligheder.
2020 generalforsamlingen
Da det i 2020 blev nødvendigt at afholde årets generalforsamling digitalt, så også en kort orientering herom med oversigtsmæssige referencer til foreningsåret 2019-20.
Den første og direkte konsekvens af den nødvendiggjorte digitale generalforsamling bliver på dette års generalforsamling et forslag til justering af vedtægterne, der skal tage højde for den slags force majeure, som Corona restriktionerne har været.
Generalforsamlingen, der blev afholdt digitalt 24. nov. 2020, blev varslet efter vedtægterne i Skive Folkeblad 5. november og i Midt på Ugen 11. november samt på foreningens hjemmeside. Formandens og kassererens beretning, udlagt på hjemmesiden blev godkendt uden kommentarer, og der blev foretaget valg til bestyrelsen og af 1. suppleant.
Den valgte 1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen, og iflg. vedtægterne skal der i ulige år, altså 2021 vælges en 2. suppleant. En 1. suppleant må afvente valg til 2022.
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19. Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april 2020 på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne. Dette arrangement blev afholdt 2021.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021. Er indtil videre fortsat udsat.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive er indtil videre fortsat udsat.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Ved et foredrag om arkitekt Erik V. Lind var Historisk Samfund medarrangører ved foredraget med Paul-Erik Lind (barnebarn af arkitekten) på Skive Bibliotek fredag den 27. august 2021.
Mellem 20 og 30 deltog i byvandringen efterfølgende lørdag, hvor også byarkivet åbnede en plancheudstilling om Lind, som kan beses i åbningstiden.
Rud Kjems´ erindringer. Historisk Samfund er medudgiver, når Skive Museum 27. nov. 2021 udgiver Rud Kjems´ erindringer fra sine barne- og ungdomsår i Skive.
Digitalisering af Skivebogen. Slægtsforskernes Bibliotek får Skivebogen til digitalisering fra start 1909 indtil 2015 og herefter løbende årgange, således at digitaliseringen sker med fem års forsinkelse, så den generer løssalget af Skivebogen mindst muligt.
Kontingent og prisen på Skivebogen. Som vist nok landets billigste kontingent for både Skivebogen og medlemsfordele ved arrangementer, vil vi på årets generalforsamling foreslå en kontingentforhøjelse fra det nuværende 110 kr. Først og fremmest for at få mulighed for at kunne præsentere en lidt mere omfattende Skivebogen, hvis behovet opstår.
Nyhedsbreve til medlemmer. For at styrke kontakten til medlemmerne udsender vi fremover nyhedsbreve to gange årligt i princippet. De lægges også på hjemmesiden og indholdet redigeres af en sekretær i bestyrelsen. Nyhedsbrevet skal også bruges til at forvarsle kommende arrangementer i Historisk Samfund.
Hjemmesiden. Hvis det kan gøres økonomisk overkommeligt, vil vi forsøge at tilkøbe en professionalisering af hjemmesiden. Først og fremmest for at gøre den mobilvenlig og mere søgbar. Det faglige indhold varetager vi fortsat selv.
Ud over sidste års digitale generalforsamling 2020 er der 2019-21 afholdt 8 bestyrelsesmøder i Historisk Samfund for Skive og Omegn.
 
Præsentation af 
Museumschef Per Lunde Lauridsen
Byarkivar Kristian Buhl Thomsen
 
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalenderåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, der tager højde for force majeure situationer som f. eks. Covid 19. § 4 Generalforsamlingen får en tilføjelse stk. 2a: Den ordinære generalforsamling kan ved en samfundsmæssigt fastslået force majeure holdes digitalt efter retningslinjerne i § 4, stk. 2.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 130 kr. og forslag til boghandlere om en bogladepris på 150 kr. for Skivebogen.
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
 

Regnskab og kassererens beretning

 Historisk Samfund for Skive & Omegn
 
Regnskab for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021
 
Indtægter
Medlemskontingenter                                                         kr.       43.375
Salg af Skivebogen 2020                                                     -        22.330
Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -             355
I alt indtægter                                                                     kr.     66.060
Årets underskud                                                                  -         5.371
BALANCE                                                                         Kr.      71.431
 
Udgifter
Trykning af Skivebogen 2020                                              kr.       60.711
Porto og distribution                                                           -          6.147
Generalforsamling                                                              -                0
Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                      -          1.757
Udgifter ved bestyrelsesmøder                                             -                0
Annoncer                                                                           -             902
Repræsentation                                                                  -           1.178
Gebyrer                                                                              -             475
Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                     -             261
I alt udgifter                                                                        kr.       71.431
                                                                                                         
BALANCE                                                                             Kr.    71.431
 
 
 
Status pr. 31.07.2021
Egenkapital pr. 31.07.2020                                                  kr.      140.204
- Årets underskud                                                                -          5.371  
Egenkapital pr. 31.07.2021                                                  kr.       134.833
 
Skyldig moms                                                                    kr.          5.671                                                                                                                                                     
B A L A N C E                                                                   Kr.     140.504
 
 
Aktiver pr. 31.07.2021
Kontant indestående i BG Bank                                           kr.                 0
Kontant indestående i Salling Bank A/S                               -           63.204
Bostrup Tinghøj off. ejd. værdi pr. 01.10.2020                     -           77.300
 
B A L A N C E 31.07.2021                                                 Kr.    140.504
 
Roslev, den 28. okt. 2021   
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
Revisorer:
 
Henning Nielsen
 
Hans Brunsgaard
 
 
 
Bemærkninger til regnskab
 
Årets regnskab viser desværre et underskud på 5.371 kr. Kontingenterne har været nogenlunde det samme som sidste år, men salget af årets Skivebøger hos boghandlerne har været ca. 4.500 kr. mindre end sidste år. Her har corona pandemien spillet ind, idet boghandlerne jo blev lukket totalt ned fra midten af december måned 2020 til hen i februar 2021. Samtidig var Skivebogen 2020 i bogtrykkerpris steget med ca. 7.000, da sidetallet for bogen sidste år var steget fra 96 sider til 108 sider set i forhold til bogen fra 2020.
Alt dette har så betydet, at bestyrelsen på generalforsamlingen vil foreslå kontingentet forhøjet til 130 kr., ligesom vi i år vil bede boghandler tage 150 kr. incl. moms for bøgerne, der sælges i de to boghandlerbutikker.
Vi mener i bestyrelsen, at Skivebogen stadig er en prisbillig bog, både for medlemmerne og for køberne af bogen hos boghandlerne.
 
 
P. gr. af Covid-19 har der været

digital generalforsamling i 2020

Generalforsamling 2021

i Historisk Samfund for Skive og Omegn Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1 vil blive diskuteret på årets generalforsamling.
Skivebogen 2021 udleveres til medlemmer.
Der serveres rødvin, kaffe og Thise ost.
   

Foreningsregnskaber