Historie  

   
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
Det kan vi sammen med indkaldelsesfrist og -betingelser gøre vedtægtsmæssigt korrekt.
Men ellers har Covid-19 restriktionerne tvunget os til at aflyse en ordinær og fysisk generalforsamling.
I stedet vil vi afholde årets generalforsamling digitalt med et reduceret og tilpasset indhold, tidsmæssigt fastsat til 24. november 2020 kl. 19.00 - 20.00:
Det betyder, at annoncering med henvendelse til medlemmer med e-mail, i dagspressen og på foreningens hjemmeside skal og vil ske senest 14 dage før, senest 10. november 2020.
Den digitale generalforsamlings programpunkter vil være:
 • Formandens beretning og kassererens beretning med det reviderede regnskab, der fremlægges digitalt på foreningens hjemmeside.
  Kommentarer og spørgsmål til de to beretninger kan indsendes til foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, vil de blive fremlagt og drøftet efterfølgende blandt foreningens medlemmer.
 • Valg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen genopstiller Henning Just, Preben Kjærulff, Knud Mouritsen og Per Mouritsen til bestyrelsen.
  Bestyrelsen undlader at opstille en 1. suppleant, men det vil være muligt for medlemmerne at komme med forslag til 1. suppleant.
  Modkandidater og / eller forslag til 1. suppleant kan meddeles på foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18.
  Der vil under medvirken af navngivne optællere blive foretaget optælling af indkomne forslag til bestyrelsen og til 1. suppleant umiddelbart efter 24. nov., og resultatet vil blive meddelt med e-mail til medlemmer, på hjemmesiden og i dagspressen den følgende dag, d. 25. nov.
 • I sagens natur kan der ikke indgå faglige foredrag, men vi kan henvise til foreningens hjemmeside, hvor der er digital adgang til en række lokalhistoriske emner.
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens beretning

Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-20
Johan Nielsen, formand for Samfundet
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19.
Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Med fokus på den lokale modstandskamp, især jernbanesabotagen, efterretningsvæsenet og den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Anton Jensen, tolderen fra Skive, Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike.
Vi afventer en normalisering efter restriktionerne med Covid-19, men vil nok i den kommende tid også satse på at være idebank og forslagsstiller til arrangementer, som Skive Museum varetager.
 
Lokalt glæder vi os over, at der ser ud til at være sat gang i renoveringen af Skivehus. Vi håber, at der nu er taget hånd om en seriøs, velment og meget nødvendig indsats for at renovere det tværsnit af byens historie, som Skivegård / Skivehus altid har været.
 
På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent for medlemskab og Skivebogen, 110 kr. Det har i det forløbne år vist sig at være et passende kontingent, idet der har været et øget løssalg af Skivebogen, og der har været en betydelig besparelse på portoudgifter.
 
valg til bestyrelsen var Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte, der alle blev genvalgt. Knud Mouritsen, Hvidbjerg, blev nyvalgt som 2. suppleant, og han er herefter indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem efter foreningens nye vedtægter.
På det første, efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Johan Nielsen blev genvalgt som formand, Per Mouritsen som kasserer. Efter de nye vedtægter valg af næstformand, Preben Kjærulff. Henning Just blev genvalgt som redaktør af Skivebogen og som sekretær. Henrik Forman og Birger Schütte udgør en ny arrangementsgruppe under bestyrelsen.
I lige år skal der ifølge vedtægterne vælges fire bestyrelsesmedlemmer og en 1. suppleant.
I 2020 genopstiller Henning Just, Per Mouritzen, Preben Kjærulff og Knud Mouritsen til bestyrelsen. Der skal 2020 vælges en 1. suppleant.
En ny 2. suppleant skal i henhold til vedtægterne vælges i et ulige år, i 2021.
 
Også bestyrelsens mødeaktivitet har været påvirket af situationen omkring Covid-19.
Siden generalforsamlingen har der været afholdt bestyrelsesmøder 8. jan. 2020, 11. aug. 2020, 21. okt. 2020 ud over digitale konsultationer.
Gennemgående emner har her været:
• Salg og distribution af Skivebogen. Et umiddelbart hensyn er portoen. Derfor uddeles Skivebogen først og umiddelbart på årets generalforsamlinger med lokalitetsdefinerede udbringninger ved frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Herefter gennem salg i boglader og på museet. En mindre del af medlemmerne modtager Skivebogen postomdelt.
• Der er tradition for, at byarkivaren deltager i bestyrelsesmøderne, og at de foregår i byarkivarens lokale på Skive Museum. Denne tradition er videreført med Niels Mortensens efterfølger som byarkivar, Kristian Buhl Thomsen.
• Medlemsregistrering og kontingentindbetalinger. Foreningens medlemsliste føres og holdes opdateret af foreningens kasserer og formand i hver deres regnearksversion, hvor medlemmer med oplyst e-mail adresse er anført. Denne liste benyttes til medlemshenvendelser om arrangementer af enhver art og andre medlemsrelevante oplysninger. Derfor er der en stående opfordring til medlemmerne om at oplyse en e-mail adresse, som kan benyttes til formålet. Kontingentindbetalinger foregår nu udelukkende via bankoverførsel til foreningens konto i Salling Bank, 7870 - 3403901. Medlemstallet ligger stabilt omkring 420, hvor der er et naturligt, aldersbetinget frafald, som kun kan kompenseres med nye medlemmer.
• Foreningens arrangementsudvalg består af Henrik Forman og Birger Schütte. Dette års planlagte arrangementer er næsten alle blevet aflyst i medfør af Covid-19. Det er arrangementsudvalgets holdning, at vi i vid udstrækning skal fungere som idebank for de arrangementer, som Skive Museum står for.
• Skivebogen har mange gode lokalhistoriske artikler at vælge imellem, oplyser redaktør Henning Just. For at holde trykkeri omkostninger i ave, er der en grænse for udgivelsens omfang. Skivebogens forside og titelblad er fra 2019 blevet justeret, så forside og titelblad korresponderer indholdsmæssigt. Skivebogen er foreningens vigtigste aktiv. Her giver vi årligt vore medlemmer og købere i boghandler en bred lokalhistorisk orientering. De redaktionelle principper for Skivebogen er, at der skal være kvalitet samt tidsmæssig og geografisk spredning i emnerne.
• Der er nedsat et bestyrelsesudvalg, bestående af Preben Kjærulff, Birger Schütte og Per Mouritsen, der skal overveje, hvilke muligheder og problemer, der er forbundet med en evt. sammenlægning af Historisk Samfund for Skive og Omegn med Skive Kulturhistorisk Museumsforening.
• Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og redaktør, Rud Kjems har præsenteret sine erindringer, der omhandler barndom og ungdom i Skive indtil 1967, for bestyrelsen. Sammen med Skive Museum vil vi gerne være medudgivere. Den økonomiske støtte til udgivelsen søger Rud Kjems gennem forskellige fonde.
Foreningens hjemmeside orienterer om foreningen, det vil sige vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelsen og om foreningens historie. Der er på siden udarbejdet en oversigt over Skivebogen, både indholdsmæssigt og historikken omkring Jeppe Aakjær og hans redaktørtid. Og der er udarbejdet en oversigt over andre historiske samfund i Danmark, herunder nyheder fra disse i det omfang, vi får kendskab til dem.
Der er indlagt en lokalhistorisk oversigt, der udbygges fortløbende.
Endelig er der en oversigt over vort lokale museumsvæsen.
 
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
 
 
 
 
 
 

Regnskab og kassererens beretning

 
 

 Historisk Samfund for Skive & Omegn

 

Regnskab for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020

 

Indtægter

Medlemskontingenter                                                         kr.         43.195

Salg af Skivebogen 2019                                                     -           26.796

Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -               620

Andre indtægter                                                                  -              560

I alt indtægter                                                                     kr.        71.171

 

BALANCE                                                                         Kr.         71.171

 

Udgifter

Trykning af Skivebogen 2019                                              kr.        53.983

Porto og distribution                                                           -            5.138

Generalforsamling                                                              -            1.486

Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                   -               1.551

Udgifter ved bestyrelsesmøder                                            -                70

Annoncer                                                                           -              750

Repræsentation                                                                                 880

Gebyrer                                                                              -             362

Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                 -             3.221

I alt udgifter                                                                        kr.     67.441

Årets overskud                                                                    -         3.730                        

BALANCE                                                                         Kr.      71.171

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Bemærkninger til årets regnskab for 2019/2020 i Historisk Samfund.
 
Årets regnskab udviser et overskud på 3.730 kr. Dels havde vi jo sidste år forhøjet kontingentet både overfor medlemmerne og overfor boghandlerne med 15 kr. Der er således i året betalt 110 kr. pr. medlem og dels har boghandlerne taget 125 kr. pr. bog incl. moms. Det har betydet at kontingentbeløbet er steget med ca. 4.000 kr. og salget af Skivebogen hos boghandlerne er steget med knap 6.000 kr. Herudover havde vi sidste år indgået en ny aftale med Post Nord, så portoen for de bøger, der blev sendt pr. post faldt i år med godt 4.000 kr. Det hele resulterede så i et overskud mod sidste års underskud på 11.000 kr. Bestyrelsen har derfor vedtaget ikke at foreslå en forhøjelse af kontingentet for medlemskabet i år.
Da Danske bank jo sidste år havde opsagt girokontoen, skulle betalingen sidste år indbetales direkte til vor konto i Salling Bank. Det gik en smule langsommere med betalingerne i starten og lidt flere skulle rykkes her i sommers. Dog har næsten alle dog fornyet deres medlemskab for næste år, så vi har ca. 400 medlemmer, der skal have Skivebogen i år.
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
 
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber