Historie  

   

Historisk Samfund for Skive & Omegn

           
           
Regnskab for året 01.08.2021 til 31.07.2022
Indtægter          
Medlemskontingent     42.735,00  
Herfra kontingent som er med i status sidste år      
Salg af Skivebogen   49.106,25    
Herfra moms af salg af Skivebogen -9.821,00 39.285,25  
Andre indtægter     2.921,13  
Årets resultat     756,33  
I alt       85.697,71  
           
Udgifter          
Trykning af Skivebogen   67.522,50    
Herfra momsrefusion     -6.517,00   61.005,50
Porto og distribution     6.297,32
Generalforsamling       1.910,48
Kontingenter (Dansk Lokalhistorisk F. m.fl)     1.735,00
Udgifter ved foredrag     1.808,30
Udgifter til bestyrelsesmøder     94,00
Annoncer         1.561,00
Repræsentation       463,00
Kontorartikler       7.903,43
Rente udg. Og gebyrer     789,87
Udgift som overført fra sidste år     2.129,81
I alt         85.697,71
           
Status 31.07.2022        
Egenkapital primo   134.833,00    
Her fra  årets resultat -756,33    
Egenkapital ultimo   134.076,67    
Skyldig moms   9.821,00    
Skyldig Bjarne Skov Pedersen 2.187,50    
Skyldig Vibla Aps   2.475,00    
Passiver i alt   148.560,17    
Sparekassen Danmark     62.231,17
Indbetalt for meget til en kunde     9.029,00
Bostrup Tinghøj       77.300,00
Balance     148.560,17   148.560,17
           
Regnskabet er godkendt 10. februar 2024      
           
Henning Nielsen  Hans Brunsgaard       
revisor   revisor      

 

Historisk Samfund for Skive & Omegn

           
Regnskab for året 01.08.2022 til 31.07.2023
Indtægter          
Medlemskontingent     43.867,00  
Salg af Skivebogen   37.466,25    
Herfra moms af salg af Skivebogen -7.493,00 29.973,25  
Indtægt ved kursus     2.556,25  
Årets resultat (underskud)   6.051,17  
I alt       82.447,67  
           
Udgifter          
Trykning af Skivebogen   68.550,10    
Herfra momsrefusion   -5.998,00   62.552,10
Porto og distribution       5.748,95
Generalforsamling       1.151,36
Kontingenter (Dansk Lokalhistorisk G.)   1.657,56
Udgifter og foredrag og kursus     6.862,09
Udgifter til bestyrelsesmøder     36,00
Annoncer         2.301,94
Kontorartikler        507,94
Renteudgifter       97,52
Gebyrer  og MobilePay       1.532,21
Balance       82.447,67 82.447,67
           
Status 31.07.2023        
Egenkapital primo   134.076,67    
Hertil  årets resultat   -6.051,17    
Egenkapital ultimo   128.025,50    
Skyldig kunde   3.000,00    
Skyldig moms   7.493,00    
Passiver i alt   138.518,50    
Sparekassen Danmark       32.453,50
Mellemregning       2.000,00
Salg af Skivebogen       26.765,00
Bostrup Tinghøj       77.300,00
Balance     138.518,50   138.518,50
           
           
Regnskabet er godkendt 10. februar 2024    
           
Henning Nielsen Hans Brunsgaard    
revisor   revisor      

 

HISTORISK SAMFUND FOR SKIVE OG OMEGN

Ordinær generalforsamling, onsdag den 29. november 2023 klokken 19 på Skive Museum

 

Fremmødt: Cirka 30 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen.

Referent: Henning Just

 

1. Valg af dirigent og referent

Niels Mortensen blev foreslået og valgt som dirigent og Henning Just blev foreslået og valgt som referent.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Johan Nielsen

Formanden redegjorde for foreningens aktiviteter og arrangementer i det forløbne år. Af arrangementer fremhævede han specielt en meget vellykket bustur til de fire herregårde i Grinderslev Sogn: Eskjær, Astrup Hovedgård, Grinderslev Kloster og Nørgaard. Alt med Birger Schütte som en meget kompetent guide. Turen blev afviklet i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening, og alle bussens 50 pladser blev meget hurtigt reserveret.

Samarbejdet med Museum Salling er blevet formaliseret med minimum et årligt fællesmøde. Med museet som tovholder planlægges en fælles mødekalender, så vi forsøger at undgå, at arrangementer kolliderer med hinanden.

I årets løb er der oprettet en fælles henvendelsesadresse, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., som bestyrelsens medlemmer alle modtager og kan svare på. 

Historisk Samfund har gjort indsigelse imod et ønske fra ejeren af Annexet-bygningen, Knud Bjerre, om tilladelse til at rive den godt 200 år gamle bygning ned. Teknisk udvalg har i første omgang sagt nej til ansøgningen, og Historisk Samfund har foreslået, at kommunen overtager bygningen og restaurerer den, så den kan indgå i byarkivet i form af ekstra arkivplads og flere arbejdspladser til frivillige. En del af bygningen vil også kunne anvendes til skiftende historiske udstillinger som de såkaldte trappeudstillinger i byarkivets tidligere lokaler på Skive Museum. Samt fungere som en mere handicapvenlig del af Skive Byarkiv.

Formanden beklagede nok en gang, at det trods indsigelser var endt med, at den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Mølgaard Andersens kunstnerhjem, var blevet nedrevet.

Arkitekt Erik Bach Søgaard, der stod for restaureringen af de lokaler, som nu huser byarkivet, har udarbejdet skitseforslag til, hvordan en restaureret Annexet-bygning kan indpasses i de historiske omgivelser.

 

3. Beretning ved kasserer Per Mouritsen

Af forskellige årsager var det ikke lykkedes at udarbejde et revideret regnskab for perioden 1. august 2022-31. juli 2023. Samtidig med at 2021-22 stadig mangler at blive godkendt af foreningens revisorer.

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til, at formaden, kassereren og foreningens revisorer udarbejder et revideret regnskab, som senere fremsendes digitalt til medlemmerne af Historisk Samfund.

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

På baggrund af debatten på sidste års generalforsamling og debatten om Mølgaard Andersens hus på Resenvej og Annexet-bygningen foreslog bestyrelsen, at der i formålsparagraffen for Historisk Samfund tilføjes et nyt punkt 2, stk. 4 med følgende ordlyd:

Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen forslag var indkommet

 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

Birger Schütte blev genvalgt. Johan Nielsen og Henrik Forman meddelte begge, at de ikke ønskede at stille op til genvalg. I stedet blev Tove Schreiber og Rud Kjems valgt til bestyrelsen.

Som første suppleant blev Johan Nielsen valgt, mens Henrik Forman blev anden suppleant.

Som revisorer var der genvalg til Henning Nielsen og Hans Brunsgaard.

 

7. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på 130 kroner om året blev vedtaget. I prisen er inkluderet Skivebogen, som hos boghandlerne sælges for 150 kroner.

 

8. Eventuelt

Næstformanden i bestyrelsen, Preben Kjærulff takkede Johan Nielsen for seks års engageret og veludført arbejde som formand for Historisk Samfund og overrakte ham en vingave. Forsamlingen kvitterede med klapsalver.

Dirigenten gav herefter ordet til to af forfatterne til artikler i Skivebogen.

Byarkivar Kristian Buhl Thomsen fortalte den spændende historie om sin jagt på Skives bindingsværk – herunder Mølgaard Andersens hus og Annexet-bygningen. Og Bodil Grove fortalte om sit arbejde med at grave historien om Lyby Møbelfabrik og byens storhedstid i 1960érne og 70érne frem. Et arbejde der viste sig at blive mere omfattende end hun havde forestillet sig.

Slutteligt gav museumschef Per Lunde Lauridsen en orientering om Museum Salling - herunder om de nylige afskedigelser af medarbejdere og udsigterne til en ny museumslov.

 

Årets generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne i kalenderårets sidste kvartal.

Der indkaldes til

 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes onsdag 29. nov. 2023 kl. 19 på Skive Museum, mødelokalet, Havnevej 14.

 Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Formandens og bestyrelsens beretning v. Johan Nielsen.

4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
5. Bestyrelsen foreslår et nyt punkt 2, stk. 4 til formålsparagraffen for Historisk Samfund for Skive og Omegn.
Således at vedtægternes fulde ordlyd i § 2 bliver:

§ 2. Formål
Stk. 1.Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhi­storiske værdier i Skive og Omegn.
Stk. 2. Dette formål søges opnået ved at:
1. Udgive Skivebogen en gang årligt med historiske artikler og meddelelser m.v.
2. Tilbyde foredrag med historiske emner.
3. Støtte Indsamling af lokalhistorisk viden om skiveegnen.
4. Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.
6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant, 2. suppleant og revisorer.

Iflg. foreningens vedtægter § 6 vælges der lige år 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
På valg i 2023 er Henrik Formann, Johan Nielsen og Birger Schütte.

Der er nyvalg til en 1. og 2. suppleant.
Valg af revisorer.
8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 130 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 150 kr. hos boghandlere.

9. Skivebogen præsenteres af redaktør Henning Just med udvalgte oplæg.
 Lokalhistoriske oplæg ved 1) byarkivar Kristian Buhl Thomsen, Jagten på Skives bindingsværkshuse og ved 2) Bodil Grove, Slægtshistorisk Forening.
10. Orientering om Museum Salling v. Per Lunde Lauridsen.

11. Debat, herunder også af andre aktuelle emner, f.eks. foreningens holdning, forslag til brug af et renoveret Annexet.
 
Foreningens vigtigste gøremål - ud over udgivelsen af hvert års Skivebogen og at afholde lokalhistoriske arrangementer - har været
at gøre indsigelse, når Skive bys historiske bygningsmonumenter har været truet af nedrivning og / eller forfald.
 
Vi har medvirket til, at en del af Skivehus nu smukt nyrestaureret er taget i brug som Skive Byarkivs funktions- og opholdsområde. Det er vores klare overbevisning, at det er en langtidsholdbar gevinst for Skive og Skive Kommune.
 

Hvad angår den del af Skivehus, som 1980 blev døbt Pub Annexet, så har Historisk Samfund for Skive og Omegn gjort indsigelse imod, at ejeren får tilladelse til som ansøgt at nedrive bygningen. Sammen med indsigelsen er fremsendt en arkitektonisk skitse til illustration af, hvordan en bevaret sydfløjsbygning kan indpasses i området ved Skivehus. Samtidig har arkitekt Erik Bach Søgaard lavet et overslag over udgifterne til en restaurering af Annexet.

Museklik på foto for forstørrelse    

Historisk Samfund for Skive og Omegn har stillet forslag til, hvad vi mener, bygningen kan anvendes til:

o   Det vil være oplagt at bruge bygningen til blandt andet arkiv for byarkivet, som har mindre arkivplads efter flytningen til Parsbergs bindingsværksbygning.

o   Samtidig vil det give plads til flere frivillige.

o   Ligesom det vil give let adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til arkivet.

o   Skiftende lokalhistoriske udstillinger som eksempelvis de trappeudstillinger, man lavede i de gamle lokaler på museet.

Skive Kommune har som meddelt i Skive Folkeblad 20. april 2023, og som det fremgår af Referat af 11. april 2023 af møde i Udvalget for Teknik og Miljø nedlagt forbud mod nedrivning af Skivehus, Annexet.
Vi ved, at det nedlagte forbud mod nedrivning kan omgøres, således som det skete med beslutningen om nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Skive.
 
Byens fødselsattest, skriftligt omtalt 1231, med det bevarede borgkøkken fra starten af 1400-tallet og bindingsværksbygningen fra 1719 er smukt restaureret, og taget i brug som byarkiv, centralt beliggende samt nu en iøjnefaldende præsentation af byen i fortid og nutid.
 
Den bygning, vi nu kalder Annexet blev 1803 opført som erstatning for den tidligere sydfløjsbygning, der blev nedrevet i forbindelse med udflytningen af ladegården til Ny Skivehus 1792-94.
Den nu smukt renoverede bindingsværksbygning fra 1719 og Annexet er opført i samme stil med bindingsværk som den tidligere 1792-94 nedrevne sydfløjsbygning.
Med denne bygningsmæssige baggrund rækker Annexet længere tilbage end opførelsestidspunktet.
 
1719 bindingsværksbygningen med en nederste etage fra begyndelsen af 1400-tallet, bindingsværkslængen fra 1719, Annexet fra 1803 og Palæbygningen fra 1850'erne udgør en helhed i forhold til den tidligere kongsborg, et uerstatteligt og ganske enestående historisk monument, som det kun er de færreste provinsbyer forundt at kunne fremvise.  
 

 
I pausen vil der være servering, hvor deltagerne bedes yde et bidrag, f. eks. 20 kr. fra hver.
 
 
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
 
 
 

Formands- og bestyrelsesberetning for Historisk Samfund for Skive og Omegn november 2023.

På bestyrelsens vegne, af Johan Nielsen, formand for Historisk Samfund for Skive og Omegn.
 
Sidste års generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn blev afholdt torsdag d. 30. nov. kl. 19-21 i Skive Museums mødelokale, Havnevej 14, 7800 Skive.
 
Som dirigent og referent blev henholdsvis Niels Mortensen og Henning Just valgt. Der blev ikke brug for at vælge stemmeoptællere, da der ikke blev afholdt afstemninger. Og der var ikke medlemsforslag til den udsendte dagsorden.
Der var genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer på valg, Henning Just og Preben Kjærulf samt 1. suppleanten Tove Schreiber. Der blev ikke opstillet en 2. suppleant.
 
Desuden blev de opstillede revisorer Hans Brunsgård og Henning Nielsen genvalgt.
 
Der var på generalforsamlingen to lokalhistoriske oplæg:
 • Poul Riis Jensen kommenterede sin artikel i årets Skivebogen om lokale stednavne.
 • Johan Nielsen havde et oplæg om de slesvigske krige i Fjends Herred, Skive og Viborg sammenlignet med udvalgte lokaliteter ved Kongeåen. Med fokus på en sammenligning lokaliteterne imellem m.h.t. betydningen af Loven om almindelig Værnepligt 12. februar 1849 for bøndernes menige militærtjeneste i forhold til andre erhvervsgrupper.
 
Der var på bestyrelsens foranledning en livlig diskussion af situationen for bevaringsværdige bygninger i Skive, foranlediget af Skive Kommunes tilladelse til nedrivningen af det bevaringsværdige hus på Resenvej 1.
På denne baggrund besluttede bestyrelsen at fremlægge et ændringsforslag til vedtægterne på årets generalforsamling, hvor der foreslås et nyt punkt 2, stykke 4 til formålsparagraffen for Historisk Samfund for Skive og Omegn med følgende ordlyd, at foreningen vil
”Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.”
 
Der har siden sidste generalforsamling, 30. nov. 2022 været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, 12. jan. 2023, 28. marts 2023, 16. maj 2023, 1. nov. 2023.
Tematisk har vi her behandlet flg. emner:
 • Skivebogen.  Salg og udlevering af Skivebogen sker efter aftale med Byarkivet i samråd med Per Lunde Lauridsen. I denne aftale indgår, at udlevering af ikke postomdelte eksemplarer kan finde sted inden for læsesalens åbningstid onsdag og torsdag kl. 13.00-16.00. Gældende EU persondataregler betyder, at det bliver uden medlemsliste, altså på tro og love m.h.t. medlemskab. Ved salg af ældre eksemplarer af Skivebogen har vi en kommissionsaftale med museet. Ældre årgange af Skivebogen er aftalt opmagasineret på Skivehus. På foreningens hjemmeside fremgår Skive Byarkivs adresse, Sdr. Boulevard 1a, 7800 Skive, og at beholdningen af Skivebogen er her. Forudsætningen for at dette er acceptabelt er, at vi regelmæssigt afhenter post, og orienterer os i det løbende salg. Dette aftales mellem kasserer, redaktør og formand. Nye årgange af Skivebogen udleveres af frivillige og med post. Desuden salg i boglade.
 • Post til foreningen ud over den digitale kommer til Byarkivet, Sdr. Boulevard 1a, 7800 Skive.
 • For at effektivisere kommunikationen mellem bestyrelse, medlemmer og kreditorer er der etableret en elektronisk henvendelsesadresse, som formand, kasserer og redaktør alle anvender i stedet for henvendelse til kassererens / redaktørens / formandens private e-mailadresser. Denne foreningsmail er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Der er til økonomiske transaktioner indført MobilePay 42 23 64. Der kan stadig indbetales på bankkonto 9070 – 2021009515 som alternativ til MobilePay.
  • Skivehus, Annexet. Skive Kommune har som meddelt i Skive Folkeblad 20. april 2023, og som det fremgår af Referat af 11. april 2023 af møde i Udvalget for Teknik og Miljø nedlagt forbud mod nedrivning af Skivehus, Annexet. Det nedlagte forbud mod nedrivning kan omgøres, således som det skete med beslutningen om nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Skive.
  • Historisk Samfund for Skive og Omegn har gjort indsigelse imod, at ejeren af Annexet får tilladelse til som ansøgt at nedrive bygningen. Sammen med indsigelsen er fremsendt en arkitektonisk skitse til illustration af, hvordan en bevaret sydfløjsbygning kan indpasses i området ved Skivehus. Samtidig har arkitekt Erik Bach Søgaard lavet et overslag over udgifterne til en restaurering af Annexet. Historisk Samfund for Skive og Omegn har stillet forslag til, hvad vi mener, bygningen kan anvendes til,
  • at det vil være oplagt at bruge bygningen til blandt andet arkiv for byarkivet, som har mindre arkivplads efter flytningen til Parsberg-bygningen.
  • Samtidig vil det give plads til flere frivillige,
  • ligesom det vil give let adgang for kørestolsbrugere til arkivet.
  • Skiftende lokalhistoriske udstillinger som eksempelvis de trappeudstillinger, man lavede i de gamle lokaler på museet, vil også være en oplagt mulighed. 
 
 
 • Samarbejde mellem Historisk Samfund for Skive og Omegn og Museum Salling, aftalt ved museumschef Per Lunde Lauridsen.
  • Byarkivar Kristian Buhl Thomsen er vores kontakt i Museum Salling.
  • Det er aftalt, at vi mødes med museumschefen og byarkivaren minimum én gang om året for at evaluere og drøfte fremtidige samarbejdsaktiviteter.
  • Museet vil gerne senest 1. december have tilsendt oplysninger om arrangementer for hele kalenderåret, hvilket vi har indvilget i med forbehold for vore muligheder for at fastlægge arrangementer så langt frem i tiden. Der kan ikke udelukkes spontant opståede muligheder.
  • Museet stiller lokaler og andet udstyr til rådighed ved de aftalte arrangementer.
  • Der er desuden i samarbejdet planlagt et fælles arrangements-plansystem, at vi hermed gerne skulle kunne undgå sammenfald i arrangementsdatoer mellem de foreninger, der er tilknyttet Museum Salling.
  • Samarbejdet omfatter også tilbud om information om Historisk Samfund på Museums Sallings hjemmeside.
  • Museet kan om ønsket medvirke til at uddele foldere o.l. for Historisk Samfund for Skive og Omegn. 
 • Afholdte arrangementer i 2023:
  • Historisk Samfund for Skive og Omegn var medarrangører (sammen med museumsforeningen og AOF) i et foredrag den 12. januar om Stubbergård Kloster med forfatteren Leif Novrup Frederiksen. Arrangementet omhandlede en fiktiv fortælling om et historisk emne, mordet i Finderup Lade. Der var mere end fuldt hus i AOF’s lokaler.
  • Bustur til herregårdene i Grinderslev Sogn med Birger Schütte som guide tirsdag den 23. maj. Turen udgik fra Eskjær til Astrup, Nørgaard, Langesgaard og Grinderslev Kloster. Bussen var helt fyldt, og der var flere tilmeldt end bussen kunne rumme. Der blev opfordret til at gentage og evt. inddrage flere herregårde.
  • Historisk Samfund deltog som tidligere år i ”Slægts- og lokalhistorisk dag”, som blev afviklet på Skive Bibliotek lørdag 30. september.  
  • Lørdag den 19. august var der rundvisning og orientering om Skivegård/Skivehus med udgangspunkt i den nedrivningstruede Annexet-bygning. Den historiske del om Skivehus stod Niels Mortensen og Johan Nielsen for. Turi Thomsen fortalte om de arkæologiske udgravninger i forbindelse med restaureringen af Parsberg-bygningen. Johannes Kudahl, der var medindehaver af Pub Annexet fra 1980, fortalte om udgravningerne og indretningen dengang, og arkitekt Erik Bach Søgaard, der stod for restaureringen af Parsberg-bygningen, fortalte om de muligheder, han ser i Annexet-bygningen. Knud Bjerre, der ejer bygningen, fortalte om den aktuelle status for det gamle hus. Byarkivar Kristian Buhl Thomsen fortalte om Byarkivet, som man også kunne besøge under rundvisningen. De o. 50 fremmødte sluttede af i Palæbygningen på Hotel Skivehus med kaffe, te og kage.
  • Desuden er det værd at gøre opmærksom på foredrag om studedrift på Kærgaardsholdm, der blev afholdt lørdag den 23. september 2023 kl. 13.30 hos Dorte og Chresten Mads Elgaard på Holstebrovej 484, 7860 Spøttrup. Et arrangement, afholdt af Skive Kulturhistoriske Museumsforening, men også i høj grad et arrangement, som medlemmerne af Historisk Samfund kunne have fornøjelse af. Tidligere og mangeårig museumsinspektør på Holstebro Museum Esben Graugaard var foredragsholder sammen med Chresten Mads Elgaard. Kærgaardsholm er en gammel studegård.

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 29. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent. Niels Mortensen blev valgt med akklamation.
2. Valg af stemmetællere. Kom ikke i funktion, ingen afstemninger.
3. Formandens og bestyrelsens beretning v. Johan Nielsen.
4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
5. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant, 2. suppleant og revisorer. 
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henning Just og Preben Kjærulf, som genopstiller.  Valgt.
Tove Schreiber opstiller som 1. suppleant. Valgt.
Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. Valgt
7. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 130 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 150 kr. hos boghandlere.
8. Evt. Livlig diskussion af bevaringsværdige bygninger m.v.
 
Lokalhistorisk oplæg v. Johan Nielsen: De slesvigske krige i Fjends Herred, Skive, Viborg sammenlignet med udvalgte lokaliteter ved Kongeåen. 
De lokalt krigsdeltagende soldater sammenlignes efter lokalitet og i forhold til indførelsen af den almindelige værnepligt 12. februar 1849.
Skivebogen præsenteret med udvalgte oplæg. Turi Thomsen om udgravning og resultater i og omkring Skivehus. Poul Riis Jensens overvejelser om lokale stednavne.

I pausen blev der serveret der vin, kage og ost fra Thise.

Underkategorier

Fortegnelse over Skivebogen.

   

Foreningsregnskaber