Historie  

   

Om Mors finder man i Diplomatarium Danicum:

1296. 15. januar – Nykøbing Mors sprog: latin Grev Gerhard 2. af Holsten overdrager Konrad von Estorff tienden i Westerweyhe som len. Givet i Nykøbing i det Herrens år 1296 søndag efter Helligtrekonger

[Efter 1401] sprog: ældre nydansk Vidisse af Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors ...Folmer Stampes pantebrev på to gårde på Mors ved Feggesund, det andet....., det tredie..... Vidi...

1402. 27. marts sprog: latin Anders Nielsen af Asdal, væbner, skænker med samtykke af sin hustru fru Ide hendes gård i Jørsby sogn til Dueholm kloster til bod for deres sjæle ...s orden i Jerusalem, der har til huse i Dueholm på øen Mors i den samme sankt Johannes ordens hus, har afhændet...

1402. 14. maj sprog: latin Ellen Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, oplader en gård i Rolstrup til fru Ellen, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen ..., har afstået noget gods, nemlig en gård i Rolstrup på Mors med alle dens tilliggender af vådt og tørt uden und...

1404. 1. maj sprog: latin, emne: testamente Testamente af Svend Saxtorp, dekan i Lund ...neraliter et indifferenter maxime tamen senibus quibus mors est in foribus/ extrema insania est ...

1406. 13. maj – Ålborg sprog: latin Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Inge Peders alt det gods på Mors og andetsteds, som tilhørte Ingeborg, Tyge Skyttes hustru ...rg, Tyge Skyttes hustru, hvor det end er beliggende på Mors og andetsteds, på lovlig vis tilhøre...

1407. 18. januar – Mors Nørre herredsting sprog: latin Tingsvidne af Mors Nørre herredsting om, at Jens Povlsen, forstander i Dueholm kloster, fremførte vidnesbyrd om, at fru Elene, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen, havde skødet gården Rolstrup til forstanderen til bod for deres og deres børns sjæle ...g var til stede på Nørre herredsting på Mors og hørte og så, at den hæderlige og gode ...

1408. 10. februar – Ørum sprog: latin Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Niels Strangesen, ridder, og hans hustru Margrete på rettertinget har skødet dronning Margrete en række gårde på Mors ...det første i Skallerup i Nørreherred på Mors den gård, som Peder Jensen nu bor i, og hvoraf han ...

1408. 11. februar – Ørum sprog: gammeldansk, emne: skøde Hr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik ...: For det første en gård i Skallerup i Nørre herred på Mors hvori Peder Jensen bor og giver fem ...

1408. 14. februar – Hillerslev sprog: gammeldansk Hr. Niels Strangesen og hans hustru Mette Pedersdatter bekender, at de har fået det gods på Mors og på Thyholm, som de havde skødet til kronen, som len på livstid af dronning Margrete og med al kongelig ret; men hvis fru Mette overlever sin mand skal hun kun beholde godset på Thyholm, til gengæld skal kong Erik og dronning Margrete ikke befatte sig med fru Mettes faders, hr. Peder Nielsens, øvrige gods i Thy ...ølgende gods, nemlig: For det første på Mors, i Nørre herred, en gård i Skallerup, hvori Peder J... ...kal jeg have og beholde alt dette foranskrevne gods på Mors og i Thyholm, nemlig fornævnte Smeru... ... dør, så skal alt dette foranskrevne gods på Mors straks efter min død komme frit og u...

1408. 26. april – Ålborg sprog: latin Inger, priorinde i Ålborg Vor Frue kloster, skænker en øde gård i Vilse til johanitterklostret i Dueholm mod afholdelse af en ugentlig messe til bod for Katrine Jakobsdatters sjæl ... Johannes døbers af Jersusalems hus i Dueholm på Mors en ødegård i Vilse, som en vis Peder...

1410. 11. november – Sønderherreds ting på Mors sprog: gammeldansk Tingsvidne, at Inge Torkilsdatter har skødet en mølle til Dueholm kloster på Mors

1411. 4. marts – Dueholm Jens Jakobsen skænker Dueholm kloster en gård i Sønder Lyby i Salling til frelse for sin afdøde hustru, Inger Mikkelsdatters sjæl ...le fornævnte hus det nævnte gods. Skrevet i Dueholm på Mors i det Herrens år 1411 onsdagen før 2...

1412. 17. februar sprog: gammeldansk, emne: pant, Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark ... tingdagen efter sankt Mikkelsdag på Nørherredsting på Mors. I indløsningsåret skal skyld følge pengene...

1415. 3. december – Morsø Nørreherreds ting sprog: latin Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om Peder Nielsen af Ørdings skødning af en gård i Sejerslev til Dueholm kloster ...supra ♦ Grubbe, kongens foged på Mors, Jens Pedersen af Skarum, Jakob Knudsen, Poul ... ...nkt Andreas' dag var til stede på Nørreherreds ting på Mors og så og hørte, at Peder Nielsen af ...

1418. 15. marts – Morsø Nørreherreds ting sprog: gammeldansk Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om Nis Jessens sædegård i Tødsø, som blev solgt af Jes Ovesen i Frøslev til Thorkil Mogensen, der gav den til Mikkel Pedersen i medgift for sin datter ...nkt Gregors dag på Nørreherreds ting på Mors var denne brevviser Bo Thorkildsen mødt for ...

1421. 6. oktober – Morsø Sønderherreds ting sprog: latin Tingsvidne af Morsø Sønderherreds ting om Kristian Torkildsens skødning af en gård i Kårup i Lødderup sogn til Dueholm kloster ...il sankt Johannes døberens ordens kloster i Dueholm på Mors en gård kaldet Landbofæste beliggende i... ...hellige martyr Dionysius' dag på Sønderherreds ting på Mors var tilstede, og tillige så og hørte, a...

1422. 10. februar – Morsø Nørreherreds ting sprog: gammeldansk Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at Sankt Klemens Kirke i Nykøbing Mors fra gammel tid har været sognekirke for Vettels, Venner og Rolstrup, og at ingen anden end biskoppen af Børglum havde patronatsretten, før Dueholm Kloster fik den

1422. 1. oktober sprog: latin, emne: skøde Cecile Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, skøder tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster ...rn holdskorn, og to gårde i Nørreherred på Mors i Galtrup sogn i Tøving, hvoraf Poul Svendsen bebor... ... nemlig en gård i herredet Sønderherred på Mors i Ovtrup sogn i landsbyen Fjallerslev, i hvilken nu... ... Johannes i Jerusalems hospital i Dueholm på Mors mit gods, nemlig en gård i herredet Søn...

1422. 5. oktober – Morsø Sønderherredsting sprog: latin Tingsvidne af Morsø Sønderherredsting om en skødning foretaget af Cecilie Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, af tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster ... Johannes i Jerusalems hospital i Dueholm på Mors til varigt at besidde sit gods, nemlig ... ...up, Ebbe Nielsen, borgmester i Nykøbing på Mors, og Esbern kaldet Snefugl, borger sammesteds, til a...

1422. 11. oktober sprog: gammeldansk Cecilie Esgesdatter (Bild), enke efter Tage Nielsen (Bild), ridder, overdrager sin søstersøn Jens (Pedersen) Frost (Bild), væbner, alt sit arvegods på Mors og i Thy, eller hvor det ligger i Nørrejylland, på nær det, som hun har givet og skødet til kirke og kloster for sin sjæl, eller som hun tidligere har afhændet, på det vilkår, at han årligt skal give hende forskellige ydelser i korn, smør, ål, svin, tørv og lyng; hun forpligter sig desuden til hverken at afhænde mere af sit gods, vælge sig nogen anden værge eller tilbagekalde sit gods, så længe han overholder aftalen

1423. 6. januar – Flensborg sprog: latin Kong Erik fremfører anklager imod holstenerne for hertug Heinrich Rumpolt

[Omkring 1423]. – Nykøbing Mors sprog: latin Borgmestrene og byrådet i Nykøbing Mors beder kong Erik 7. af Pommern gribe ind til deres fordel, da biskoppen i Børglum nylig har indsat en for byen og Dueholm Kloster unyttig præst ved Skt. Klemens Kirke, skønt den er byens eneste kirke, og klosteret i omtrent 40 år har haft den og forrettet sjælesorg for borgerne

1425. 25. marts sprog: latin Slutningen af et brev til Dueholm Kloster på fjerdedelen af en kedel med alt dens tilliggende

1425. 12. juli – København sprog: latin, emne: kirkeret Statutter vedtaget af biskopperne i kirkeprovinsen Danmark ...unt pro quibus mors vel exilium aut membrorum mutilacio vel exheredacio...

[Efter 1426. 17. december]. sprog: gammeldansk Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder Dueholm Kloster Højgård i Vodstrup i Tødsø sogn, som klostret skal indløse fra Esben Snefugl for 20 mark, og en gård i Sejerslev for de tjenester, som prioren og brødrene har gjort og skal gøre ham både i live og efter hans død

1433. 1. december – Morsø Nørreherreds ting sprog: latin Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at sognet for Sankt Klemens kirke i Nykøbing Mors var dannet af landsbyerne Venner og Vettels i Morsø Nørreherred, at Dueholm Kloster havde haft den i sin uanfægtede besiddelse i omkring 50 år, og at kongen aldrig havde præsenteret nogen til den

1441 sprog: ældre nydansk Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster ... Lauridsens skøde- og gavebrev på en gård i Redsted på Mors. 1441.

1445. 3. april – Rom sprog: latin Præceptoren og brødrene i Dueholm kloster får bekræftelse på biskop Svend i Børglums gave af Sankt Clemens kirke i Nykøbing på Mors og tilladelse til at indlemme det påbegyndte helligaandshus i Nykøbing under klostret

1445. 3. april – Rom sprog: latin Paven befaler abbeden i Sorø kloster at give brødrene i Dueholm kloster lov at fuldføre bygningen af helligåndshuset i Nykøbing på Mors og indlemme det under klostret

1445. 14. april – Rom sprog: latin Dueholm kloster får brevet om indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under klostret udstedt med tilføjelse af kirkens og klostrets årsindtægt

1445. 14. april – Rom sprog: latin Paven befaler abbeden i Sorø kloster at bekræfte indlemmelsen af sognekirken i Nykøbing på Mors under Dueholm kloster

 


 

Far til den kullede greve, Gerhard 3. af Hosten. 

Dueholm Klosters erhvervelser af gods. 

Niels Bugges efterkommere, inkl. Johan Skarpenberg holdes i skarp kontrol? af dronning Margrethe. Margrethe er også ganske bjergsom.

   

Foreningsregnskaber