Historie  

   
I denne udgave af Skivebogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 11
  • Evald Tang Kristensen, Lidt om det kirkelige Liv i Sydsalling, s. 1-16. Evald Tang Kristensens anfører som kilde samme mand, som blev benyttet i hans artikel i 1918 Skivebogen,Smaatræk om nogle Præster i Sydsalling, s. 1-16. Den gamle mand kan iflg. Tang Kristensen måtte betegnes som "en meget oplyst almuemand". Der indledes med, at Peter Larsen Skræppenborg i 1830'erne kom til Haasum og Refsgaard mindst en gang om året. Han inspirerede Kristen Poulsen fra Haasum. Herved "opstod den kirkelige Strid i Sydsalling, som stod paa i vel en hel Menneskealder." Den gamle mands beretning om striden mellem præst og "de Hellige" om "Arvesynd og Syndighed" refereres.
  • Vilh. Thomsen, Fortidsfund fra Skive, s. 17-23. "Den Bakke, hvorpaa Skive ligger, har aabenbart været beboet lige fra den ældste Oldtid." Forskellige fund og lokaliteter i Skive omtales.
  • Vilh. Thomsen, Om Slaget ved Rønbjerg Aar 1132, s, 24-27. Slaget stod  mellem kong Niels og  en"tydsk Konge". "Naar Folk fra Skive besøger Egnen ved den smuke Mørksø, trader de paa en historisk Grund ... (hvor der har) staaet et Slag ... mellem Kong Niels ... og Knud Lavards Hævnere ... Niels drog i Ilmarch nordpaa og stødte paa Heden ved Flyndersø sanneb ned Kristijern, som led et fuldstændigt Nederlag og blev fanget ... Kong Niels skildres som en udygtig og gjerrig Mand, men man sal dog huske, at Krønikerne ere skrevne af hans Fjender."
  • Svend Aakjær, Fly Gaarde, s. 28-61. " ... dansk Lokal historie er ved at vinde en større Anderkendelse end den i nogen Tid har kunnet glæde sig ved." Svend Aakjær anfører, at formålet er at kunne iagttage "den enkelte Gaards Historie", og at metoden hertil har han selv måtte tilføje ud over uddannelsen på Københavns Universitet, under vejledning af "Dr. Villads Christensens kyndige ... Vejledning." Historien om Flye Bye illustreres indledende med et kort over byen fra Anno 1768. "Markbogen fra 1682 ... indeholder kun Navne paa de 8 Vange, men ikke paa de Skifter, hvori disse Vange atter var delt ..." Det komplicerer Aakjærs arbejde, men artiklen bliver jo alligevel til på bedste vis.
  • Jeppe Aakjær, Prokurator Peder Lund, En Herremand, der spytter, Niels Sørensen, Lem, Fra vor Landsbyskoles Barndom, Rakkerliv, En Redningsdaad, s. 62-158. 
 
 
   

Foreningsregnskaber