Historie  

   

                         

Grinderslev Kloster og Kirke

Grinderslev Kloster optræder i en skriftlig kilde fra 1100-tallet Men som så mange andre arkivalier, som Viborg bispen foranledigede anbragt i Viborg Domkirkes brevkister, er deres indhold gået tabt med den store brand i Viborg i 1726. Der er således kun ganske få middelalderkilder tilbage til Grinderslev Klosters historie.

Det var et beskedent og ikke særlig rigt augustinerkloster, der stod i et vist afhængighedsforhold til Biskoppen i Viborg. Det ejede ikke engang hele Grinderslev By, hvor der dog kun var 7 Gaarde. Dets Godshistorie er fuldstændig ubekendt. I 1540 havde det følgende Indtægt af Landgilde: 22 Mark Penge, 100 Tdr. Rug, 76 Tdr. Byg, 36 Tdr. Havre, 4 Tdr. Smør, 29 Svin, 1 Får, 28 Lam, 28 Gæs, 50 Høns, 120 Snese Ål og 28 Skovvogne.

I 1524 betalte Prioren 30 Mark for 20 Klosters Tjenere Nørre Herred, men det angives ikke, hvor de boede. I de andre Herreder nævnes ingen Tjenere. Klosteret blev 25. September 1581 tilskødet Christoffer Lykke og da medfulgte følgende Gods: I Grinderslev By 5 Gaarde, 1 Bolsjord i Breum Mark, der brugtes til den ene Gård, 1 801, i Breum 3 Gaarde, i Rorup 2 Gårde, en Gård, kaldet Breumfodgaard, Hee 801, i Mogenstrup 1 Gård og 1 801, Rusted Mølle, i Jebjerg 4 Gaarde, i Nannerup 3, i Tustrup 2, i Tovstrup 1, i oster Grønning 2, i Vester Grønning 1 Gård, Lyby Mølle, i Rybjerg 1 Gård og 1 801, i Nestild 1 Gård, i Oxenvad 1 801, i Hjerk Sogn 1 80l og i Roslev 1 Gård, det bliver i alt 28 Gaarde, 6 80l og 1 Bolsjord samt 2 Møller, desuden fik han en Gård i Alsted på Mors. 

Med reformationen overtog kronen Grinderslev såvel som alle andre klostre. Kirken fortsatte som sognekirke, klosteret blev pantsat og senere mageskiftet i 1581 til Christoffer Lykke. Der findes fra dette mageskifte en beskrivelse af klosterbygningerne.  

Det gamle kloster var med stråtag og lerklinet, en yderst jævn bygning, som nu er forsvundet, nedrevet i løbet af 1600-tallet.

 
Uddrag fra Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 6, 1941 - 1942, Ejendomsforholdene i Salling 1524. Af Henrik Larsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danske Kancelli. B94. Besigtelser og andre Indlæg til Skøder og Mageskifter. 1580-81. Rigsarkivet. Også gengivet i 
Vilh. Lorenzen: De danske Augustinerklosters Bygningshistorie, s. 85. 

 

   

Foreningsregnskaber