Historie  

   

Nytårsbrev

Til medlemmerne af Historisk Samfund for Skive og Omegn   
Hermed ønske om et godt nytår til jer alle. 
Vi vil i Samfundets bestyrelse selvfølgelig bestræbe os på at få komponeret en ny og læseværdig udgave af Skivebogen også i det nye år. 
Dette arbejde har vi en god, solid tradition for at lægge i hænderne på en til dette vigtige arbejde altid dedikeret redaktør. 
Vort redaktionsarbejde hviler godt og solidt på foreningens traditioner fra stiftelsen i 1908. Det hedder her i lovenes § 6: ”Aarbog-Udvalget vælger af sin Midte en Redaktør.
Det prøver de til Optagelse i Samfundets Aarsskrift indsendte Afhandlinger og sørger for dets regelmæssige Udgivelse.”
 
Med Jeppe Aakjær som redaktør og formand for redaktionsudvalget 1911-28 blev der lagt et endog meget solidt fundament for udgivelsen af Skivebogen.
Godt fulgt op af en perlerække af efterfølgende redaktører. 
 
Det er stolte traditioner, der skal leves op til.
I de oprindelige love hed det også, at foreningens mål ”søges naaet ved Afholdelse af Foredrag”. 
Denne del vil vi i det kommende år søge realiseret gennem foredrag i samarbejde med museumsforeningen, SKM. Dette samarbejde er så meget mere naturligt, når vi også erindrer os 1908-loven herom, hvor det i § 5 hed: ”Styrelsen deler sig i 2 Grupper - Aarbogs-Udvalget og Musæums-Udvalget …”
I 2019 afholdt vi sammen med SKM et foredrag ved henholdsvis en ekspert i Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier og en ekspert i Jeppe Aakjær, hvor der blev taget udgangspunkt i udgivelsen fra 1938, Over den blanke Aa, bd. 1-2.  
Det blev et vel afviklet og godt besøgt foredrag. 
 
I efteråret havde vi også sammen med SKM et foredrag, denne gang centreret omkring Johs. V. Jensens Kongens fald, som også blev vel afviklet og godt besøgt.
Vi har i bestyrelsen nedsat et udvalg, som skal planlægge og koordinere vore foredragsaktiviteter med andre foreninger og kræfter, som vi lokalt har interessesammenfald med.
 
Når vor planlægning er konkretiseret, vil I altid kunne orientere jer derom på foreningens hjemmeside, hvor aktiviteterne er klikbare på forsiden.  
 
Med de bedste hilsner og ønsket om et godt nytår, Johan Nielsen  
   

Foreningsregnskaber