Historie  

   
Langesgård er oprettet 1792-94 af Chr. Lange til Eskær af jord fra Eskjær og Stoubygård (9 tønder hartkorn).
Lange var en driftig mand, der også erhvervede sig det forfaldne herresæde Skivehus 1791.
Opførelsen af Langesgård skete samtidig med, at Chr. Lange flyttede ladegården fra Skivehus til Ny Skivehus, hvilket kom til at betyde, at den tidligere hovedgård Skivehus som Gammel Skivehus blev herskabsbolig uden egentligt jordtilliggende.
En efterfølgende ejer af Gammel Skivehus, Sehested døde oktober 1834[i], hvor ejendommen formentlig umiddelbart[ii] eller primo 1835 blev solgt til Maren Sommer Quistgaard, der ejede og beboede Gammel Skivehus til sin 9. nov. 1846 annoncerede død.  
Maren Sommer og søsteren Ane Deichmann Aagaard var døtre af provst C. F. Aagaard, Them. De blev begge gift Quistgaard, Maren Sommer 1804 med Ivar Quistgaard, forpagter til Nørgaard Hovedgaard, Grinderslev, Ane Deichmann med Peder Christian Quistgaard, Langesgaard, Grinderslev 1808[iii].
Som det fremgår, så blev forbindelsen mellem Eskjær, især Langesgård fortsat med disse giftemål
Maren Sommer blev enke 11. juni 1830[iv], hvor hun havde nået at få 13 børn og ikke giftede sig igen. Søsteren blev enke 1821 og giftede sig med den afdøde mands broder Christen Quistgaard, som hermed blev eneejer af Langesgaard, som han indtil da havde ejet sammen med den afdøde bror.
Maren Sommer Quistgaards mor var Johanne Kirstine Spliid, søster til Otto Sommer Spliid, sognepræst i Grinderslev, hvis søn Johan Chr. Spliid efterfulgte Maren S. Quistgaard som ejer af Gammel Skivehus, der ses annonceret til salg primo 1847[v].
Man kan således næsten konstatere, at slægterne Spliid og Quistgaard udgjorde en slags præste- og herregårdsdynasti, hvor indtoget på Gammel Skivehus må betegnes som post festum i forhold til jordbesiddelsen. Med Johan Chr. Spliid blev Gammel Skivehus bygningsmæssigt udvidet.
Brødrene Christen og Peder Qvistgaard havde Langesgård i fællesskab. Efter den sidstes død i 1821 blev Christen Qvistgaard (død i 1835) ejer af hele gården ved at ægte P. Qvistgaards enke. I 1838 tilhørte gården And. P. Kruse, i 1853 I. Grønbech, fra 1856 A. F. Lundsgaard (død i 1895) og derefter hans plejesøn Anders Frederik Deichmann, som efter at gården i 1909 var brændt solgte den (22 tønder hartkorn) for 146.000 kr. til A/S Udstykning af danske Herregaarde, der udstykkede 111 hektar og i 1910 solgte hovedparcellen (10½ tønder hartkorn) til Laur. Børsting Andersen. I 1918 købtes den af svigersønnen A. Iversen, i 1953 af dennes svigersøn A. Nielsen.
Gårdens ejer er nu Birger Schütte, Eskjær.

[i] Den Kongelige privilegerede Viborger Samler 5. oktober 1834.
[ii] Boet efter Sehestedt annonceres i Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende 23.dec 1834.
[iii] Stamtavle over Slægten Qvistgaard, v. Erh. Qvistgaard, Kjøbenhavn. 1893, spec. Tavle C. III., s. 60. Maren Sommer Quistgaard er født Aagaard 1780, datter af Chr. Fr. Aagaard og Johanne Kirstine Spliid, hvis bror var Otto Sommer Spliid, sognepræst i Grinderslev, hvis søn var Johan Chr. Spliid.
[v] Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende 9. nov. 1846 M. S. Quistgaard annonceres død på "Gammel Skivehuus" 66 Aar. Kongelig allernaadigst privilegerede Viborg Stifts-Tidende 8. april 1847 Auction over et betydeligt og godt Ind- og Udboe efter afdøde enkemadame Quistgaard. 15. februar auktion annonceres 2. marts 1847 over Gammel Skivehus: 8½ tdr. land. Det fremgår af Kongelig allernaadigst privilegerede Viborg Stifts-Tidende 6. august 1844, annoncering af svigersøns død, at datter og svigersøn også boede på Gammel Skivehus.
 
Iflg. Trap Danmark V, 1962m.v.:
   

Foreningsregnskaber