Historie  

   
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes 29. nov. 2022 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.

Dagsordenen afholdes i henhold til vedtægterne.
Herunder vil der være en formandsberetning på bestyrelsens vegne.
Og en beretning fra kassereren om foreningens økonomiske tilstand. 
Begge beretninger bliver trykt i årets Skivebogen, og de bliver efter generalforsamlingen udlagt på foreningens hjemmeside.
Til den vedtægtsmæssige dagsorden er der et stk. 4, punkt 5, behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dette punkt kan I som medlemmer benytte i den demokratiske proces, hvis der er enig- eller uenighed om det, bestyrelsen på foreningens vegne har sagt og gjort.
Et par af foreningens vigtigste gøremål ud over udgivelsen af hvert års Skivebogen har været at gøre indsigelse, når Skive bys historiske bygningsmonumenter har været truet af nedrivning og / eller forfald.
Vi har medvirket til, at Skivehus nu smukt nyrestaureret er taget i brug som Skive Byarkivs funktions- og opholdsområde. Det, er vi overbevist om, er en langtidsholdbar gevinst for Skive og Skive Kommune. Byens vugge smukt restaureret, taget i brug som museum og med centralt beliggende samt iøjnefaldende præsentation af byen.
Vi har desuden sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening gjort indsigelse mod nedrivning af kunstnerhjemmet Resenvej 1. Det er nu, 3. nov. 2022 politisk besluttet, at denne bygning kan nedrives.
Det, finder herværende formand som repræsentant for foreningen, er en både uklog og for byen skadelig beslutning.
Vel vidende, at det er der bestemt ikke enighed om hos alle. Foreningen har både haft ind- og udmeldelser på grund af denne holdning.
Som forening råder vi ikke over økonomiske ressourcer til at gøre hverken fra eller til. Men det kunne være nyttigt, om generalforsamlingen efter et fremlagt forslag eller en almindelig holdningstilkendegivelse kunne afstikke den kurs, som man ønsker, Historisk Samfund for Skive og Omegn skal tage i forhold til nedrivningsbeslutningen. Det er uholdbart, hvis det er enkeltstående synspunkter, der skal være bestemmende for foreningens holdning.
 
Der vil på generalforsamlingen være præsentation af et par af Skivebogens artikler, muligvis sidste nyt fra de fortsatte undersøgelser af arkæologien omkring Skivehus.
Der vil desuden være præsentation af en lokalhistorisk undersøgelse af de slesvigske krige, hvor Skive, Viborg med Fjends Herred sammenlignes med udvalgte lokaliteter omkring Kongeåen. Der vil her især blive lagt vægt på, hvilken betydning loven om almindelig værnepligt 12. febr. 1849 fik for soldatertjenesten i de to slesvigske krige i skiftet fra beskæftigede ved landbrug til andre erhvervsgrupper. 
 
Vi skal opfordre til, og håber på et godt fremmøde til årets generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn, de bedste hilsner, Johan Nielsen, fmd.
Skivebogen 2022 udleveres til medlemmer.
Der serveres rødvin, kaffe og Thise ost.
   

Foreningsregnskaber