Historie  

   
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 29. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent. Niels Mortensen blev valgt med akklamation.
2. Valg af stemmetællere. Kom ikke i funktion, ingen afstemninger.
3. Formandens og bestyrelsens beretning v. Johan Nielsen.
4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
5. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant, 2. suppleant og revisorer. 
På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henning Just og Preben Kjærulf, som genopstiller.  Valgt.
Tove Schreiber opstiller som 1. suppleant. Valgt.
Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. Valgt
7. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 130 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 150 kr. hos boghandlere.
8. Evt. Livlig diskussion af bevaringsværdige bygninger m.v.
 
Lokalhistorisk oplæg v. Johan Nielsen: De slesvigske krige i Fjends Herred, Skive, Viborg sammenlignet med udvalgte lokaliteter ved Kongeåen. 
De lokalt krigsdeltagende soldater sammenlignes efter lokalitet og i forhold til indførelsen af den almindelige værnepligt 12. februar 1849.
Skivebogen præsenteret med udvalgte oplæg. Turi Thomsen om udgravning og resultater i og omkring Skivehus. Poul Riis Jensens overvejelser om lokale stednavne.

I pausen blev der serveret der vin, kage og ost fra Thise.
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Afholdes tirsdag 29. nov. 2022 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Formandsberetning
Af Johan Nielsen, formand for Samfundet.
Historisk Samfund for Skive og Omegn 2021-22.
 
Der har siden sidste generalforsamling, 29. nov. 2021 været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder.
Tematisk har vi behandlet flg.:
  • Indsatsen for at bevare de historisk værdifulde dele af Skive omfatter Mølgaard Andersens hus, Resenvej 1, som foreningen kun kan magte at gøre opmærksom på værdien af. Hvis der ikke kommer yderligere aktiv støtte, forfalder huset og bliver på sigt nedrevet.
  • Vi har et arrangementsudvalg bestående af Birger Schütte og Henrik Forman, som har medvirket til arrangementer i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening,
  • et arrangement i Vor Frue Kirke 13. okt. 2022, hvor de enestående kalkmalerier blev præsenteret af sognepræst Mads Callesen. Som øvrige kalkmalerier, er Vor Frue Kirkes et tidsbillede, her 1522, før reformationen, hvor kun tilfældigheder, overkalkning og senere, grundige restaureringer, har givet dem blivende værdi.
  • 7. marts 2022 arrangement med Drengene på Livø og Pigerne på Sprogø.
  • Desuden kan vi løbende give forslag til onsdag aften arrangementer på Skive Museum.
  • Et Aakjær udvalg, bestående af Per Mouritsen og Tove Schreiber overvejer på et foreløbigt indledende stadium, hvordan vor lokale poet og tidligere redaktør af Skivebogen kan indgå i vore arrangementer. 27. marts 2019 havde vi et meget vellykket og -besøgt arrangement med Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær som repræsentanter for dagligdag og samværsformer, traditioner og tankegange, mentaliteten i Fjends, Salling og Himmerland i tiden omkring det moderne gennembrud.
  • Professionalisering af hjemmesiden (mere mobil venlig m.v.) har været undersøgt, har hidtil vist sig at være for kostbart. Fortsætter derfor foreløbigt i den nuværende form.  
 
Foreningen har aktivt deltaget i bevaring og renovering af Skivehus, hvor der fredag d. 29. april 2022 blev holdt indvielse af og med et fint restaureret Skivehus, de dele som Skive Kommune erhvervede 2014, og som gennem en længerevarende proces og skønsmæssigt o, 12 mio. kr. nu fremstår som et vartegn for Skive og byens historie.
På sigt vil vi som forening være talsmand for, at det er den bedste og mest hensigtsmæssige investering, som Skive Kommune har foretaget, både når det gælder et enestående monument over byens kulturarv. Men også som byens ansigt udadtil.
Byens historiske oprindelse omkring kongsgården Skivegård, der trods forfald, nedrivninger og dårligt vedligehold nu fremstår som et historisk tværsnit, som både byens borgere og turister kan tage udgangspunkt i, når byens og egnens historie skal præsenteres.
 
Talere ved Indvielsen af det restaurerede Skivehus var borgmester P. Chr. Kirkegaard, formanden for Historisk Samfund for Skive og Omegn samt Turi Thomsen, arkæolog og museumsinspektør.
Indvielsesdagen var vejrmæssigt velvalgt med strålende solskin, hvor både det nyanlagte haveanlæg, de gennemgående stier og de renoverede bygninger tog sig ud fra deres allerbedste side.
Oven på det gamle, stadigt fredede borgkøkken, som kan dateres til starten af 1400-tallet, er den af V. Parsberg til Eskjær opførte bindingsværksbygning fra 1719 blevet nænsomt og smukt totalrenoveret.
Det er besluttet, at Skive Byarkiv skal have til huse her i løbet af 2022-23.
 
Foreningen deltog i Slægtshistorisk Dag lørdag den 20. august 2022 på Skive Bibliotek. Der udvistes her en pæn interesse for Historisk Samfund og Skivebogen.
 
Årets Skivebogen præsenteres på generalforsamlingen ved redaktør Henning Just.
 
Digitalisering af Skivebogen.
Slægtsforskernes Bibliotek får Skivebogen til digitalisering fra start 1909 indtil 2016 og herefter løbende årgange, således at digitaliseringen sker med fem års forsinkelse, så den ikke kommer til at konkurrere med løssalget af Skivebogen.
 
Kontingent og prisen på Skivebogen.
Som vist nok landets billigste kontingent for både Skivebogen og medlemsfordele ved arrangementer, foreslog vi på sidste års generalforsamling en kontingentforhøjelse til det nu gældende 130 kr.
 
Nyhedsbreve til medlemmer. For at styrke kontakten til medlemmerne planlægger vi at udsende nyhedsbreve, to gange årligt i princippet.
De planlægges også lagt på hjemmesiden, og indholdet redigeres af en sekretær i bestyrelsen.
Nyhedsbrevet skal især bruges til at forvarsle kommende arrangementer i Historisk Samfund.
 
På vegne af Historisk Samfund for Skive og Omegn, Skive november 2022,
Johan Nielsen, formand.
 
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, herunder renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1.

 
Formandsberetning
Af Johan Nielsen, formand for Samfundet.
Beretningen vedrører Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-21.
 
Årets generalforsamling 2021 i Historisk Samfund vil fortsat stå noget i Corona restriktionernes tegn. Det betyder, at der både skal og vil være taget alle de forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler for afholdelse af offentlige forsamlinger af den størrelse, som generalforsamlingen forventes at blive.
Men i modsætning til sidste års af restriktionerne påtvungne, digitale generalforsamling, skulle dette års kunne afholdes med fysisk tilstedeværelse på Skive Museum.
 
Som sædvanligt vil der på årets generalforsamling være en præsentation af årets Skivebogen.
I tilknytning hertil vil der være en mundtlig orientering om renoveringen af Parsberg bygningen, bindingsværkslængen til Skivehus.
Orienteringen bliver givet af arkitekt E. B. Søgaard, der har ledet restaureringen, som han også beskriver i en artikel i årets Skivebogen.
Dette punkt på generalforsamlingens dagsorden vil også være optakt til en rund- og fremvisning af den restaurerede Skivehus bygning, når restaureringen forventes afsluttet i starten af 2022.
En naturlig forlængelse af dette punkt vil være en omtale og diskussion af foreningens medvirken sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening i de to indsigelser mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, som foreløbigt har forhindret nedrivningen af den bevaringsværdige men stadigt mere forfaldne kunstnerbolig.
Foreningens begrundelse for at gøre indsigelse mod den meddelte plan om nedrivning af denne bygning kan inddeles i nogle hovedpunkter.
1. Der har i Skive gennem mange år været mangel på forståelse for, at en by også er repræsentant for byens bygningsmæssige historie, at det på mange måder er bygningshistorien, der giver en by sjæl, en afspejling af det liv, som har udspillet sig i fortiden.
2. Resenvej 1 blev tegnet og bygget af N. Mølgaard Andersen i 1926. Iflg. BBR er huset grundmuret og ikke klinet med hertil hørende tavler med bindingsværk. I Skive Kommunes byggesagsarkiv kan man finde de originale tegninger til huset, udført af N. Mølgaard Andersen, hvor der er indtegnet bindingsværk for byggeprojektet.
Desuden ses det på bygningstegningerne, at der på første sal var indrettet atelier, formentlig et vidnesbyrd om Mølgaard Andersens foretrukne profession, hvor hvervet som malermester må formodes at have været en nødløsning for at klare dagen og vejen.
Den manglende brug af egentligt bindingsværk, der konstaterbart kun er påmalet ved opførelsen af huset i 1926, kan skyldes den tids begrænsede brug af lerklinet tavl, foranlediget af Skives indtil 1768 ødelæggende brande, hvor man i byen efterfølgende gik fra strå- til tegltage, og hvor det så muligvis også i 1926 har hørt til god tone, at man stadig ikke byggede med bindingsværk p. gr. af brandfaren.
Eller muligvis har årsagen været, at Mølgaard Andersen slet og ret ikke havde råd til tidligere tiders forholdsmæssigt kostbare brug af bindingsværk.
3. Placeringen af bygningen på starten af Resenvej, lige uden for det gamle Nørreport, afslutningen på Nørregade, er placeringsmæssigt uden for det oprindelige Skive, hvor kun Skive Sygehus, bygget 1854 Søndergade 13-15, 1886 flyttet til Resenvej 25, og Telegraphstationen var placeret. Iflg. Skive Byarkivs oplysninger er Telegraphstationen opført 1881. Resenvej 1 bygningen er placeret sammen med nu 12 bevaringsværdige bygninger på Resenvej, 11 i Nørregade, og ligger lige over for den gamle Telegraphstation, Resenvej 2, der 1902-03 blev ombygget til alderdomshjem, nedrevet o. 1960 ved udvidelsen af krydset.
4. Sammenfattende er Resenvej 1 et tidstypisk hus, præget af både den herboende kunstners æstetiske ambitioner men nok også begrænsede økonomiske muligheder.
2020 generalforsamlingen
Da det i 2020 blev nødvendigt at afholde årets generalforsamling digitalt, så også en kort orientering herom med oversigtsmæssige referencer til foreningsåret 2019-20.
Den første og direkte konsekvens af den nødvendiggjorte digitale generalforsamling bliver på dette års generalforsamling et forslag til justering af vedtægterne, der skal tage højde for den slags force majeure, som Corona restriktionerne har været.
Generalforsamlingen, der blev afholdt digitalt 24. nov. 2020, blev varslet efter vedtægterne i Skive Folkeblad 5. november og i Midt på Ugen 11. november samt på foreningens hjemmeside. Formandens og kassererens beretning, udlagt på hjemmesiden blev godkendt uden kommentarer, og der blev foretaget valg til bestyrelsen og af 1. suppleant.
Den valgte 1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen, og iflg. vedtægterne skal der i ulige år, altså 2021 vælges en 2. suppleant. En 1. suppleant må afvente valg til 2022.
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19. Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april 2020 på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne. Dette arrangement blev afholdt 2021.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021. Er indtil videre fortsat udsat.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive er indtil videre fortsat udsat.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Ved et foredrag om arkitekt Erik V. Lind var Historisk Samfund medarrangører ved foredraget med Paul-Erik Lind (barnebarn af arkitekten) på Skive Bibliotek fredag den 27. august 2021.
Mellem 20 og 30 deltog i byvandringen efterfølgende lørdag, hvor også byarkivet åbnede en plancheudstilling om Lind, som kan beses i åbningstiden.
Rud Kjems´ erindringer. Historisk Samfund er medudgiver, når Skive Museum 27. nov. 2021 udgiver Rud Kjems´ erindringer fra sine barne- og ungdomsår i Skive.
Digitalisering af Skivebogen. Slægtsforskernes Bibliotek får Skivebogen til digitalisering fra start 1909 indtil 2015 og herefter løbende årgange, således at digitaliseringen sker med fem års forsinkelse, så den generer løssalget af Skivebogen mindst muligt.
Kontingent og prisen på Skivebogen. Som vist nok landets billigste kontingent for både Skivebogen og medlemsfordele ved arrangementer, vil vi på årets generalforsamling foreslå en kontingentforhøjelse fra det nuværende 110 kr. Først og fremmest for at få mulighed for at kunne præsentere en lidt mere omfattende Skivebogen, hvis behovet opstår.
Nyhedsbreve til medlemmer. For at styrke kontakten til medlemmerne udsender vi fremover nyhedsbreve to gange årligt i princippet. De lægges også på hjemmesiden og indholdet redigeres af en sekretær i bestyrelsen. Nyhedsbrevet skal også bruges til at forvarsle kommende arrangementer i Historisk Samfund.
Hjemmesiden. Hvis det kan gøres økonomisk overkommeligt, vil vi forsøge at tilkøbe en professionalisering af hjemmesiden. Først og fremmest for at gøre den mobilvenlig og mere søgbar. Det faglige indhold varetager vi fortsat selv.
Ud over sidste års digitale generalforsamling 2020 er der 2019-21 afholdt 8 bestyrelsesmøder i Historisk Samfund for Skive og Omegn.
 
Præsentation af 
Museumschef Per Lunde Lauridsen
Byarkivar Kristian Buhl Thomsen
 
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalenderåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, der tager højde for force majeure situationer som f. eks. Covid 19. § 4 Generalforsamlingen får en tilføjelse stk. 2a: Den ordinære generalforsamling kan ved en samfundsmæssigt fastslået force majeure holdes digitalt efter retningslinjerne i § 4, stk. 2.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 130 kr. og forslag til boghandlere om en bogladepris på 150 kr. for Skivebogen.
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
 

Regnskab og kassererens beretning

 Historisk Samfund for Skive & Omegn
 
Regnskab for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021
 
Indtægter
Medlemskontingenter                                                         kr.       43.375
Salg af Skivebogen 2020                                                     -        22.330
Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -             355
I alt indtægter                                                                     kr.     66.060
Årets underskud                                                                  -         5.371
BALANCE                                                                         Kr.      71.431
 
Udgifter
Trykning af Skivebogen 2020                                              kr.       60.711
Porto og distribution                                                           -          6.147
Generalforsamling                                                              -                0
Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                      -          1.757
Udgifter ved bestyrelsesmøder                                             -                0
Annoncer                                                                           -             902
Repræsentation                                                                  -           1.178
Gebyrer                                                                              -             475
Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                     -             261
I alt udgifter                                                                        kr.       71.431
                                                                                                         
BALANCE                                                                             Kr.    71.431
 
 
 
Status pr. 31.07.2021
Egenkapital pr. 31.07.2020                                                  kr.      140.204
- Årets underskud                                                                -          5.371  
Egenkapital pr. 31.07.2021                                                  kr.       134.833
 
Skyldig moms                                                                    kr.          5.671                                                                                                                                                     
B A L A N C E                                                                   Kr.     140.504
 
 
Aktiver pr. 31.07.2021
Kontant indestående i BG Bank                                           kr.                 0
Kontant indestående i Salling Bank A/S                               -           63.204
Bostrup Tinghøj off. ejd. værdi pr. 01.10.2020                     -           77.300
 
B A L A N C E 31.07.2021                                                 Kr.    140.504
 
Roslev, den 28. okt. 2021   
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
Revisorer:
 
Henning Nielsen
 
Hans Brunsgaard
 
 
 
Bemærkninger til regnskab
 
Årets regnskab viser desværre et underskud på 5.371 kr. Kontingenterne har været nogenlunde det samme som sidste år, men salget af årets Skivebøger hos boghandlerne har været ca. 4.500 kr. mindre end sidste år. Her har corona pandemien spillet ind, idet boghandlerne jo blev lukket totalt ned fra midten af december måned 2020 til hen i februar 2021. Samtidig var Skivebogen 2020 i bogtrykkerpris steget med ca. 7.000, da sidetallet for bogen sidste år var steget fra 96 sider til 108 sider set i forhold til bogen fra 2020.
Alt dette har så betydet, at bestyrelsen på generalforsamlingen vil foreslå kontingentet forhøjet til 130 kr., ligesom vi i år vil bede boghandler tage 150 kr. incl. moms for bøgerne, der sælges i de to boghandlerbutikker.
Vi mener i bestyrelsen, at Skivebogen stadig er en prisbillig bog, både for medlemmerne og for køberne af bogen hos boghandlerne.
 
 
P. gr. af Covid-19 har der været

digital generalforsamling i 2020

Generalforsamling 2021

i Historisk Samfund for Skive og Omegn Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1 vil blive diskuteret på årets generalforsamling.
Skivebogen 2021 udleveres til medlemmer.
Der serveres rødvin, kaffe og Thise ost.
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes 29. nov. 2022 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.

Dagsordenen afholdes i henhold til vedtægterne.
Herunder vil der være en formandsberetning på bestyrelsens vegne.
Og en beretning fra kassereren om foreningens økonomiske tilstand. 
Begge beretninger bliver trykt i årets Skivebogen, og de bliver efter generalforsamlingen udlagt på foreningens hjemmeside.
Til den vedtægtsmæssige dagsorden er der et stk. 4, punkt 5, behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dette punkt kan I som medlemmer benytte i den demokratiske proces, hvis der er enig- eller uenighed om det, bestyrelsen på foreningens vegne har sagt og gjort.
Et par af foreningens vigtigste gøremål ud over udgivelsen af hvert års Skivebogen har været at gøre indsigelse, når Skive bys historiske bygningsmonumenter har været truet af nedrivning og / eller forfald.
Vi har medvirket til, at Skivehus nu smukt nyrestaureret er taget i brug som Skive Byarkivs funktions- og opholdsområde. Det, er vi overbevist om, er en langtidsholdbar gevinst for Skive og Skive Kommune. Byens vugge smukt restaureret, taget i brug som museum og med centralt beliggende samt iøjnefaldende præsentation af byen.
Vi har desuden sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening gjort indsigelse mod nedrivning af kunstnerhjemmet Resenvej 1. Det er nu, 3. nov. 2022 politisk besluttet, at denne bygning kan nedrives.
Det, finder herværende formand som repræsentant for foreningen, er en både uklog og for byen skadelig beslutning.
Vel vidende, at det er der bestemt ikke enighed om hos alle. Foreningen har både haft ind- og udmeldelser på grund af denne holdning.
Som forening råder vi ikke over økonomiske ressourcer til at gøre hverken fra eller til. Men det kunne være nyttigt, om generalforsamlingen efter et fremlagt forslag eller en almindelig holdningstilkendegivelse kunne afstikke den kurs, som man ønsker, Historisk Samfund for Skive og Omegn skal tage i forhold til nedrivningsbeslutningen. Det er uholdbart, hvis det er enkeltstående synspunkter, der skal være bestemmende for foreningens holdning.
 
Der vil på generalforsamlingen være præsentation af et par af Skivebogens artikler, muligvis sidste nyt fra de fortsatte undersøgelser af arkæologien omkring Skivehus.
Der vil desuden være præsentation af en lokalhistorisk undersøgelse af de slesvigske krige, hvor Skive, Viborg med Fjends Herred sammenlignes med udvalgte lokaliteter omkring Kongeåen. Der vil her især blive lagt vægt på, hvilken betydning loven om almindelig værnepligt 12. febr. 1849 fik for soldatertjenesten i de to slesvigske krige i skiftet fra beskæftigede ved landbrug til andre erhvervsgrupper. 
 
Vi skal opfordre til, og håber på et godt fremmøde til årets generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn, de bedste hilsner, Johan Nielsen, fmd.
Skivebogen 2022 udleveres til medlemmer.
Der serveres rødvin, kaffe og Thise ost.

Dette nyhedsbrev vil være informerende omkring foreningens / bestyrelsens aktiviteter.

Arrangementer og begivenheder vil blive omtalt her.

Testversion indtil form og indhold er besluttet.

Underkategorier

Fortegnelse over Skivebogen.