Historie  

   
Gældende bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer udspringer af lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 1247 af 18. december 2012.

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

§ 4. Bygninger opført før år 1536 er uden særlig beslutning fredet efter denne lov.
Stk. 2. Kulturministeren kan begære en meddelelse om, at en bygning er opført før år 1536, tinglyst på den pågældende ejendom. 
 
Østfløjen til Skivehus, borgkøkkenet er omfattet af denne fredningsbestemmelse, idet den dendrokronologisk kan dateres til starten af 1400-tallet.
Den herover af W. Parsberg i 1719 opførte bindingsværksbygning må ud fra de tilgængelige beskrivelser formodes at være bygget i samme stil som de i 1798 konstateret nedrevne sydfløjsbygninger. 
Det nuværende Annexet er opført o. 1800, hvor sydfløjen til Skivehus tidligere har ligget.
  • Den ene del af sydfløjsbygningen er opført 1595-96 under lensmanden Jørgen Friis, som Jeppe Aakjær lader eksisterende arkivalier beskrive i Skivebogen 1913, s. 89ff: "Jørg Friis haver ladet sætte et Loftshus, med to Jordt Kielder under samme Hus, 19 Bindinger lang, muret mellem Stolper (bindingsværk), teglhængt ... (og)
  • et Hus ved den søndre Side paa forbemeldte Hus indbygget, som er thou lofft hogh og muret mellem Stolper (også bindingsværk) og thagt mett Straa ..."
Som det fremgår af beskrivelsen er der under det nuværende Annexet rester fra en sydfløjsbygning, opført 1595-96, som ud fra samtidige beskrivelser kan anses for at have været med kælder, bindingsværk og med tegldækket loftsetage. 
I forlængelse mod syd af denne bygning - derfor syd for det nuværende Annexet, i området over mod McDonalds - har der været en yderligere, formentlig ældre bygning, som det 1595-96 opførte hus er blevet opført i forlængelse af ind mod borggården.

Skive Bye opmaalt og tegnet 1798 af Løjtnant duPlat. Netop som ladegården var flyttet til Ny Skivehus, og hvor borggårdens sydfløj rapportoredes nedrevet, hvilket også fremgår af duPlats samtidige prospekt*.

Løjtnant duPlats signatur:

 
Især resterne fra sidstnævnte bygning, der har været omfattet af nedrivningen i 1798 efter udflytningen af ladegården til Ny Skivehus, ville kunne falde ind under kravet om undersøgelse med henblik på fredning efter lovens § 4. Med hertil hørende arkæologiske udgravninger, som hidtil ikke har været foretaget i dette område.
Ved etableringen af Pub Annexet 1980 var der - efter nutidens standarder sparsomme - arkæologiske udgravninger, hvor resultaterne fremgår af en rapport, dateret 20. okt. 1980.   
Museumsloven bestemmer, at udgifterne til arkæologiske undersøgelser ved evt. nedrivningstilladelser i området afholdes af ejeren af grund og bygninger.
Museumsbekendtgørelsen, BEK nr 333 af 25/02/2021.
 
I Rigsarkivets digitale samlinger om Skivehus findes der i alt 2499 poster, fordelt over afskrifter af og scannede arkivalier, papir- og mikrofilmede arkivalier samt 21 poster med arkivskaber, hvor der især unde Skivehus Gods kunne være, men ikke er relevante arkivalier o. det bygningsmæssige:
  • Skifteprotokoller 1751-1796 med navneregister, periodisk opdelt.
  • Skifteprotokoller 1763-1820 med navneregister, periodisk opdelt.
  • Breve m.v. 1741-1787, gennemset, intet o. det bygningsmæssige.
  • Forskellige sager med bl.a. forpagtningskontrakt, skøder m.v.
  • Jordebog for Skivehus Len 1617.
  • skiftesager 1741-1773.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af uforklarlige grunde er duPlats prospekt blevet fjernet fra Rigsarkivets digitale samling med kort og prospekter, se samlingen og f. eks. en henvisning i Dansk Center for Byhistorie, og her henvisningen til Kort over Skive 1798.
Men med en genvej over Flickr kan prospektet stadig findes digitalt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Foreningsregnskaber