Historie  

   
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 19. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning v. Johan Nielsen.
  4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
  5. Forslag til vedtægtsændring. Skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, § 4, stk. 4, dagsordenens punkt 8 ændres til: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og § 6. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
  6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det er vedtægterne, man er selvfølgelig d.d. stadig velkommen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. suppleant og revisorer. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.
  8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.
  9. Evt.
I pausen serveres der vin, kage og ost fra Thise. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f.eks. 20 kr.
Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2019. I tilknytning hertil vil der være oplæg fra en af årets artikelforfattere. Hvis der bliver tid lidt lokalhistorie o. Schades Papirrulleindustri og Frederiksdal kvarteret, især omkring navnet Tambohus.
Byarkivar Niels Mortensen går på pension, hvilket Historisk Samfund for Skive og Omegn vil markere på generalforsamlingen.
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 19. NOVEMBER 2019 KL. 19 PÅ SKIVE MUSEUM, Historisk Samfund for Skive og Omegn,
Referat v. Henning Just.
 
1. Valg ad dirigent:
Niels Mortensen blev foreslået og valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i forholdtil
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning ved Johan Nielsen
Formanden berettede, at det med arkæolog Turi Thomsen som kilde nu er
fastslået via en analyse af træværket, at Parsberg-bygningen over den
endnu ældre borgkælder på Gl. Skivehus er godt 300 år gammel og kan
dateres præcis til 1709. Han hilste med tilfredshed, at byrådet har
besluttet, at bygningen skal renoveres og bevares som den næstældste
bygning i byen (den ældste er Vor Frue Kirke).
Siden sidste generalforsamling, hvor samfundets vedtægter blev revideret
og opdateret, har været afholdt fem møder i bestyrelsen.
Foreningens vigtigste aktiv er Skivebogen, der overordnet redigeres ud
fra, at de udvalgte artikler skal have kvalitet og afspejle en god
spredning i både geografi og tid. Desuden tilstræbes det, at der i hver
udgave skal være artikler, som mange af bogens læsere kan huske eller
har hørt om - altså en form for aktualitet.
Samfundet samarbejder med Kulturhistorisk Museumsforening om
arrangementer, men bestyrelsen vil gerne afholde endnu flere
arrangementer. Det er baggrunden for, at der nedsættes et
arrangementsudvalg med Henrik Forman som tovholder.
I årets løb er der afviklet et vellykket arrangement om Jeppe Aakjær og
Johannes V. Jensen ved lektor Per Dahl og Knud Peder Jensen, der samlede
pænt mange deltagere. Et planlagt arrangement om den lokale
skolehistorie måtte udsættes.
Beretningen blev énstemmigt godkendt uden bemærkninger.


3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Per Mouritsen fremlagde et regnskab pr. 31. juli, som endermed et
underskud på godt 11.000 kroner. Underskuddet skal især forklares med,
at Skivebogen 2018 solgtes i færre eksemplarer end forventet. Ifølge
boghandleren fordi den fik hård konkurrence fra den lokalhistoriske bog
om eneboeren Guf, der boede i udtjent bus i en mose ved Mogenstrup.
Der har været en omsætning på godt 72.000 kroner og status viser en
egenkapital på 136.000 kroner. Heraf er de 77.000 kroner bundet som
ejendomsværdi af Bostrup Tinghøj, som samfundet ejer.
Sammen med en forventet noget lavere portoregning og en lille stigning i
kontingentet og udsalgsprisen på Skivebogen er forventningen, at
regnskabet for 2019/2020 ender tæt på nul.
Ifølge den seneste opgørelse tæller Historisk Samfund omkring 420
medlemmer.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne. så der fremover vælges
to suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Johan Nielsen, Henrik Forman og Birger Schütte, der alle
blev genvalgt.
Som suppleant blev Knud Mouritsen, Hvidbjerg, nyvalgt.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet uændret er 110 kroner om året.

7. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at lave flere foredragsarrangementer som
det om Aakjær og Johannes V. Jensen.
Jens Utoft foreslog at invitere andre foreninger til arrangementer i
Historisk Samfund -eksempelvis Ældresagen. Og eventuelt gå i samarbejde
med Folkeuniversitetet om nogle arrangementer.
Niels Mortensen anførte, at det også vil være oplagt at invitere de
lokalhistoriske foreninger på egnen.
Henrik Forman orienterede om, at Grænseforeningen afholder en række
arrangementer i anledning af, at det i 2020 er 100 år siden, at
Nordslesvig/Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Der kom flere forskellige bud på, hvordan man kan øge antallet af
medlemmer. Poul Larsen understregede ud fra sine egne erfaringer, at den
direkte personlige kontakt er den mest effektive måde at hverve nye
medlemmer på.
Preben Kjærulff opfordrede til et tættere samarbejde med de
lokalhistoriske støtteforeninger, hvis medlemmer er en oplagt målgruppe
for Historisk Samfunds aktiviteter.

Niels Mortensen, som pr. 1. november stoppede som byarkivar, blev
udnævnt til æresmedlem af Historisk Samfund og fik overrakt et diplom og
en boggave, som Johan Nielsen betegnede som en beskeden påskønnelse for
det utroligt store arbejde, som Niels Mortensen gennem årene har bidraget
med i Historisk Samfund - blandt andet som redaktør af Skivebogen gennem
en lang årrække.
Et andet æresmedlem, Rud Kjems, der sad i samfundets bestyrelse i 42 år,
fremdrog erindringsglimt fra sine mange års samarbejde med Niels
Mortensen - og før ham med Niels´ far, Svend Mortensen.
Forsamlingens tilsluttede sig hyldesten med et langt bifald.
Niels Mortensen takkede og uddybede humoristisk nogle af de mere spøjse
erindringer, som Rud Kjems nævnte.

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Johan Nielsen om Tambohus
og Schade-familien, mens to af årets bidragydere til Skivebogen, Bodil
Emtkjær og Merete Just, fortalte om tilblivelsen af deres artikler om
henholdsvis storbonden Jens Møller i Hvidbjerg og de tre lokale ofre for
Grønlandsskibet Hans Hedtofts gådefulde forlis i januar 1959.

Referat: Henning Just
 
   

Foreningsregnskaber