Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Krabbesholm hedder oprindeligt Skovshoved, efter sigende dannet af to bøndergårde, Nørre- og Sønder-Skovshoved.

Ved ægteskab med Magdelene Banner fik Iver Krabbe til Østergaard ejerskab til gården, hvor han besluttede at opføre den nuværende bygning i 1554. Magdalene Banner færdiggjorde byggeriet efter Iver Krabbes død i 1561 og beholdt Krabbesholm sammen med Østergaard. Desuden havde hun indtil 1572 Skivehus som len, et pant, som hun sammen med Iver Krabbe havde haft siden 1549.

Krabbesholm blev bygget i sengotisk stil stort set samtidig med at slægten Rosenkrantz i Hornslet nord for Århus byggede Rosenholm i den dengang helt nye renæssancestil.  Den lærde Holger Rosenkrantz, rigsråd og vidende teolog, filolog m.v. var den, der afsluttede byggeriet af Rosenholm med sydfløjen o. 1610, den øvrige del af byggeriet startede Jørgen Rosenkrantz i 1559. 

Ud over de fine sengotiske bygningsværker rummer Krabbesholm også køkkenmøddinger, hvor kun tilfældigheder har gjort, at den kultur, der nu hedder Ertebøllekulturen, ikke er blevet døbt Krabbesholm-kulturen. D.v.s. overgangen fra jæger- til bondesamfund o. 4000 f. Kr.  

Rosenholm                                                                                                Krabbesholm

  

Til Krabbesholms akitektoni kan nævnes blændingsdekorationerne, og patriarkalkorset i de kamtakkede gavle. Byggematerialerne er munkesten fra Hald ved Viborg. Der er en fladloftet kælder med to stokværk over og et fundament af granitkvadre, næsten to meter tyk. 

Efter Krabbe og Magdalene Banner gik det økonomisk rigtig skidt med Krabbesholm, hvor arvinger næsten fik for vane at fragå arv og gæld. Med Verner Rosenkrantz, som i 1755 også blev amtmand over Skivehus Amt, starter Krabbesholms glanstid, økonomisk i det mindste. Han ejede både krabbesholm og Skivehus, og Rosenkrantz fik - som en del af den enevældige krones brug af nyslåede adelstitler (grever og baroner) - som baron både en økonomisk gevinst og en administrativ forpligtelse i tilgift til titlen.

Mere tvivlsom kan man sige, en del af de foretagne moderniseringer var, f. eks. overkalkning af de smukke munkesten - hvor kalken dog senere er fjernet igen. Desuden opførtes de to lange sidefløje af bindingsværk. Samt omfattende indvendige udsmykninger i, hvad man titulerer "en frodig rokokostil".

Verner Rosenkrantz kunne navnemæssigt forveksles med Rosenholms ejere. Men der er her tale om en anden linje inden for slægten. I 1802 overtog denne del af slægten faktisk Rosenholm. Krabbesholm derimod fik en række borgerlige ejere, som i varierende grad havde held med godsdriften.

Omkring 1900 "sprængtes herregården i stumper og stykker" som så mange andre herregårde på den tid. Krabbesholm Sanatorium blev i 1904 købt som frasalg fra Krabbesholm og i løbet af 1905 oprettet som sanatorium for tuberkuloseramte. Det blev i 1959 til Resenlund under Åndsvageforsorgen, da kampen mod tuberkulosen med pencillinen her var vundet.
Carl Hansen, hovedkraft i Skiveegnens andelsbevægelse, formand for De samvirkende jyske mejeriforeninger, senere politiker og chefredaktør for Skive Folkeblad, tog initiativ til at etablere Krabbesholm Sanatorium som andelsselskab, som så købte Krabbesholm for andelspenge. Som politiker var Carl Hansen med til at gennemføre lov om statsligt tilskud til driften af sanatoriet. Som et eksempel på en meget heldig privat overtagelse, er Resenlund nu ejet af entreprenør Kaj Ove Madsen, der bl.a. huser musikskole i de tidligere sanatoriebygninger.
Efter salg i flere omgange bliver hovedbygningen til Krabbesholm i 1907 til højskole, idet Salling Højskole fra Jebjerg flyttede ind som Krabbesholm Højskole. Højskolen kom hurtigt i økonomiske problemer, og der blev dannet en Højskoleforening, som overtog og siden har stået for driften af højskolen.
  Resenlund, aflægger af Krabbesholm 
Det er bemærkelsesværdigt, hvor renset hjemmesiden for Krabbesholm Højskole er for historiske og arkitektoniske oplysninger om et sted, som både arkitektonisk og historisk er overordentlig bemærkelsesværdig. Man kan sammenligne med hjemmesiden for Rosenholm, som fokuserer meget på slægten Rosenkrantz - og hermed vel også det kommercielle i godsdriften. Men her kan man dog med lidt tålmodighed finde informationer om den også her interessante historie bag bygningerne.