Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Årets generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne i kalenderårets sidste kvartal.

Der indkaldes til

 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes onsdag 29. nov. 2023 kl. 19 på Skive Museum, mødelokalet, Havnevej 14.

 Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere og referent.

3. Formandens og bestyrelsens beretning v. Johan Nielsen.

4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
5. Bestyrelsen foreslår et nyt punkt 2, stk. 4 til formålsparagraffen for Historisk Samfund for Skive og Omegn.
Således at vedtægternes fulde ordlyd i § 2 bliver:

§ 2. Formål
Stk. 1.Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhi­storiske værdier i Skive og Omegn.
Stk. 2. Dette formål søges opnået ved at:
1. Udgive Skivebogen en gang årligt med historiske artikler og meddelelser m.v.
2. Tilbyde foredrag med historiske emner.
3. Støtte Indsamling af lokalhistorisk viden om skiveegnen.
4. Arbejde for at sikre, bevare og informere om lokalhistoriske monumenter. Herunder fredede og bevaringsværdige bygninger.
6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant, 2. suppleant og revisorer.

Iflg. foreningens vedtægter § 6 vælges der lige år 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
På valg i 2023 er Henrik Formann, Johan Nielsen og Birger Schütte.

Der er nyvalg til en 1. og 2. suppleant.
Valg af revisorer.
8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 130 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 150 kr. hos boghandlere.

9. Skivebogen præsenteres af redaktør Henning Just med udvalgte oplæg.
 Lokalhistoriske oplæg ved 1) byarkivar Kristian Buhl Thomsen, Jagten på Skives bindingsværkshuse og ved 2) Bodil Grove, Slægtshistorisk Forening.
10. Orientering om Museum Salling v. Per Lunde Lauridsen.

11. Debat, herunder også af andre aktuelle emner, f.eks. foreningens holdning, forslag til brug af et renoveret Annexet.
 
Foreningens vigtigste gøremål - ud over udgivelsen af hvert års Skivebogen og at afholde lokalhistoriske arrangementer - har været
at gøre indsigelse, når Skive bys historiske bygningsmonumenter har været truet af nedrivning og / eller forfald.
 
Vi har medvirket til, at en del af Skivehus nu smukt nyrestaureret er taget i brug som Skive Byarkivs funktions- og opholdsområde. Det er vores klare overbevisning, at det er en langtidsholdbar gevinst for Skive og Skive Kommune.
 

Hvad angår den del af Skivehus, som 1980 blev døbt Pub Annexet, så har Historisk Samfund for Skive og Omegn gjort indsigelse imod, at ejeren får tilladelse til som ansøgt at nedrive bygningen. Sammen med indsigelsen er fremsendt en arkitektonisk skitse til illustration af, hvordan en bevaret sydfløjsbygning kan indpasses i området ved Skivehus. Samtidig har arkitekt Erik Bach Søgaard lavet et overslag over udgifterne til en restaurering af Annexet.

Museklik på foto for forstørrelse    

Historisk Samfund for Skive og Omegn har stillet forslag til, hvad vi mener, bygningen kan anvendes til:

o   Det vil være oplagt at bruge bygningen til blandt andet arkiv for byarkivet, som har mindre arkivplads efter flytningen til Parsbergs bindingsværksbygning.

o   Samtidig vil det give plads til flere frivillige.

o   Ligesom det vil give let adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til arkivet.

o   Skiftende lokalhistoriske udstillinger som eksempelvis de trappeudstillinger, man lavede i de gamle lokaler på museet.

Skive Kommune har som meddelt i Skive Folkeblad 20. april 2023, og som det fremgår af Referat af 11. april 2023 af møde i Udvalget for Teknik og Miljø nedlagt forbud mod nedrivning af Skivehus, Annexet.
Vi ved, at det nedlagte forbud mod nedrivning kan omgøres, således som det skete med beslutningen om nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, Skive.
 
Byens fødselsattest, skriftligt omtalt 1231, med det bevarede borgkøkken fra starten af 1400-tallet og bindingsværksbygningen fra 1719 er smukt restaureret, og taget i brug som byarkiv, centralt beliggende samt nu en iøjnefaldende præsentation af byen i fortid og nutid.
 
Den bygning, vi nu kalder Annexet blev 1803 opført som erstatning for den tidligere sydfløjsbygning, der blev nedrevet i forbindelse med udflytningen af ladegården til Ny Skivehus 1792-94.
Den nu smukt renoverede bindingsværksbygning fra 1719 og Annexet er opført i samme stil med bindingsværk som den tidligere 1792-94 nedrevne sydfløjsbygning.
Med denne bygningsmæssige baggrund rækker Annexet længere tilbage end opførelsestidspunktet.
 
1719 bindingsværksbygningen med en nederste etage fra begyndelsen af 1400-tallet, bindingsværkslængen fra 1719, Annexet fra 1803 og Palæbygningen fra 1850'erne udgør en helhed i forhold til den tidligere kongsborg, et uerstatteligt og ganske enestående historisk monument, som det kun er de færreste provinsbyer forundt at kunne fremvise.  
 

 
I pausen vil der være servering, hvor deltagerne bedes yde et bidrag, f. eks. 20 kr. fra hver.
 
 
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.