Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
I denne udgave af Skivebogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Bestyrelsens 7 medlemmer.med Bankdirektør V. Müler som formand er anført: Forfatter Jeppe Aakjær, Jenle, Fru Else Christensen, Skive, Redaktør Carl Hansen, Skive (Folkeblad), Gdr. Niels Meldgaard, Vroue, Lærer A. Willumgaard, Skive, Fabrikant S. Olesen, Skive,
Navne på tidligere bestyrelsesmedlemmer kan findes i Aarbogen 1909, 1911 og  1915.
 
Bind 10
  • Indledes med et Spørgsmaal fra Jeppe Aakjær. Først omkring et formentlig tabt, håndskrevet manuskript, fundet hos Købmand Boserup, der efterlyses.  I denne forbindelse en grundig omtale af Jakob Boserup. ejer af Stubbergaard og hans "vandalisme" omkring tilintetgørelsen af det gamle arkiv, der blev kørt i søen. Samt andre dokumenter - "Vis mig som redaktør af "Skivebogen" den Tillid at laane mig, hvad de maatte ha af slige gamle Papirer ..." 
  • Evald Tang Kristensen, Smaatræk om nogle Præster i Sydsalling, s. 1-16. Bl. a. om en afholdt og meget kirkebesøgt præst L. Juhl, 1797-1809. Ham kunne Nis Nissen til Spøttrup, 1803-1848 ikke lide, især p. gr. af "den megen Kirkegang, og saa ordrede han Bønderne til Hove om Søndagen og fortræd igede baade dem og Præsten alt det, han Kunde .... Nissen blev ved at drille Præsten saa længe, indtil han søgte Forflyttelse ..." En speciel variant til Tang Kristensens folkemindesamlinger.
  • Christian Christensen, Visitatsrejse i Salling 1740, s. 17-42.
  • Hans Knudsen, Hr. Laurits Aastrups Genvordigheder, s. 43-67.
  • Jeppe  Aakjær, En adelig Bandit, s. 68-75, Den økonomiske Tilstand i Salling omkring Aar 1700, s. 76-116, Fjends Herred omkring 18. Aarhundredes Midte, s. 117-129, Kjeltringer og Landløbere, s. 130-172. Om Fjends Herred anfører Aakjær kommentarer til Erik Pontoppidan og Hans de Hofman og opbygningen af "deres storstilede Værk Danske Atlas ...", og benytter i øvrigt som kilde Relationen 1735, Stiftamtmand Gyldencrone, Relationen 1743, Provst Barthing, Højslev. Her kan nævnes omtalen af Ørslev Kloster som Herredets eneste Herregaard. I skøde fra 1584 kaldet Øsle Kloster. "Hvor Borgergaarden nu staar har der ufejbar før "været en Kiekwfes wllwe wn Høj at begrave de døde udi, saasom de næppe kan grave 2 Alen i Jorden, førend man finder de døde Ben deriblandt og saa store som Kjæmpers Ben." 
  • J. C. Hansen, Mere om Degnen Feld i Oddense, s. 173-180.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.