Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 19. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning v. Johan Nielsen.
  4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
  5. Forslag til vedtægtsændring. Skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, § 4, stk. 4, dagsordenens punkt 8 ændres til: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og § 6. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
  6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det er vedtægterne, man er selvfølgelig d.d. stadig velkommen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. suppleant og revisorer. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.
  8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.
  9. Evt.
I pausen serveres der vin, kage og ost fra Thise. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f.eks. 20 kr.
Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2019. I tilknytning hertil vil der være oplæg fra en af årets artikelforfattere. Hvis der bliver tid lidt lokalhistorie o. Schades Papirrulleindustri og Frederiksdal kvarteret, især omkring navnet Tambohus.
Byarkivar Niels Mortensen går på pension, hvilket Historisk Samfund for Skive og Omegn vil markere på generalforsamlingen.
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 19. NOVEMBER 2019 KL. 19 PÅ SKIVE MUSEUM, Historisk Samfund for Skive og Omegn,
Referat v. Henning Just.
 
1. Valg ad dirigent:
Niels Mortensen blev foreslået og valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i forholdtil
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning ved Johan Nielsen
Formanden berettede, at det med arkæolog Turi Thomsen som kilde nu er
fastslået via en analyse af træværket, at Parsberg-bygningen over den
endnu ældre borgkælder på Gl. Skivehus er godt 300 år gammel og kan
dateres præcis til 1709. Han hilste med tilfredshed, at byrådet har
besluttet, at bygningen skal renoveres og bevares som den næstældste
bygning i byen (den ældste er Vor Frue Kirke).
Siden sidste generalforsamling, hvor samfundets vedtægter blev revideret
og opdateret, har været afholdt fem møder i bestyrelsen.
Foreningens vigtigste aktiv er Skivebogen, der overordnet redigeres ud
fra, at de udvalgte artikler skal have kvalitet og afspejle en god
spredning i både geografi og tid. Desuden tilstræbes det, at der i hver
udgave skal være artikler, som mange af bogens læsere kan huske eller
har hørt om - altså en form for aktualitet.
Samfundet samarbejder med Kulturhistorisk Museumsforening om
arrangementer, men bestyrelsen vil gerne afholde endnu flere
arrangementer. Det er baggrunden for, at der nedsættes et
arrangementsudvalg med Henrik Forman som tovholder.
I årets løb er der afviklet et vellykket arrangement om Jeppe Aakjær og
Johannes V. Jensen ved lektor Per Dahl og Knud Peder Jensen, der samlede
pænt mange deltagere. Et planlagt arrangement om den lokale
skolehistorie måtte udsættes.
Beretningen blev énstemmigt godkendt uden bemærkninger.


3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Per Mouritsen fremlagde et regnskab pr. 31. juli, som endermed et
underskud på godt 11.000 kroner. Underskuddet skal især forklares med,
at Skivebogen 2018 solgtes i færre eksemplarer end forventet. Ifølge
boghandleren fordi den fik hård konkurrence fra den lokalhistoriske bog
om eneboeren Guf, der boede i udtjent bus i en mose ved Mogenstrup.
Der har været en omsætning på godt 72.000 kroner og status viser en
egenkapital på 136.000 kroner. Heraf er de 77.000 kroner bundet som
ejendomsværdi af Bostrup Tinghøj, som samfundet ejer.
Sammen med en forventet noget lavere portoregning og en lille stigning i
kontingentet og udsalgsprisen på Skivebogen er forventningen, at
regnskabet for 2019/2020 ender tæt på nul.
Ifølge den seneste opgørelse tæller Historisk Samfund omkring 420
medlemmer.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne. så der fremover vælges
to suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Johan Nielsen, Henrik Forman og Birger Schütte, der alle
blev genvalgt.
Som suppleant blev Knud Mouritsen, Hvidbjerg, nyvalgt.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet uændret er 110 kroner om året.

7. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at lave flere foredragsarrangementer som
det om Aakjær og Johannes V. Jensen.
Jens Utoft foreslog at invitere andre foreninger til arrangementer i
Historisk Samfund -eksempelvis Ældresagen. Og eventuelt gå i samarbejde
med Folkeuniversitetet om nogle arrangementer.
Niels Mortensen anførte, at det også vil være oplagt at invitere de
lokalhistoriske foreninger på egnen.
Henrik Forman orienterede om, at Grænseforeningen afholder en række
arrangementer i anledning af, at det i 2020 er 100 år siden, at
Nordslesvig/Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Der kom flere forskellige bud på, hvordan man kan øge antallet af
medlemmer. Poul Larsen understregede ud fra sine egne erfaringer, at den
direkte personlige kontakt er den mest effektive måde at hverve nye
medlemmer på.
Preben Kjærulff opfordrede til et tættere samarbejde med de
lokalhistoriske støtteforeninger, hvis medlemmer er en oplagt målgruppe
for Historisk Samfunds aktiviteter.

Niels Mortensen, som pr. 1. november stoppede som byarkivar, blev
udnævnt til æresmedlem af Historisk Samfund og fik overrakt et diplom og
en boggave, som Johan Nielsen betegnede som en beskeden påskønnelse for
det utroligt store arbejde, som Niels Mortensen gennem årene har bidraget
med i Historisk Samfund - blandt andet som redaktør af Skivebogen gennem
en lang årrække.
Et andet æresmedlem, Rud Kjems, der sad i samfundets bestyrelse i 42 år,
fremdrog erindringsglimt fra sine mange års samarbejde med Niels
Mortensen - og før ham med Niels´ far, Svend Mortensen.
Forsamlingens tilsluttede sig hyldesten med et langt bifald.
Niels Mortensen takkede og uddybede humoristisk nogle af de mere spøjse
erindringer, som Rud Kjems nævnte.

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Johan Nielsen om Tambohus
og Schade-familien, mens to af årets bidragydere til Skivebogen, Bodil
Emtkjær og Merete Just, fortalte om tilblivelsen af deres artikler om
henholdsvis storbonden Jens Møller i Hvidbjerg og de tre lokale ofre for
Grønlandsskibet Hans Hedtofts gådefulde forlis i januar 1959.

Referat: Henning Just
 
Indkaldelse til generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
 
Der afholdes generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
tirsdag 19. nov. 2019 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen, kl. 19-21.
Bestyrelsen foreslår her en vedtægtsændring af § 6 Foreningens daglige ledelse, således at der ved hvert bestyrelsesvalg bliver muligt at vælge suppleanter. Ulige år vil den valgte suppleant være 1. suppleant, lige år 2. suppleant.
3 ud af bestyrelsens medlemmer er på valg: Henrik Formann, Johan Nielsen, Birger Schütte.
Der kan på generalforsamlingen stilles forslag til kandidater - og 1. suppleant, hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages med 2/3 flertal.
Skivebogen 2019 præsenteres og udleveres til medlemmer.
Der vil være formands- og kassererberetning samt et lokalhistorisk foredrag.
Desuden vil der til arrangementet være en servering, som vi regner med vil være af en god kvalitet.
 
Mvh. på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen

Kald til det aktuelle halvårsprogram - direkte kald til Museum Sallings præsentation i pdf.

 
 
 
BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. MAJ 2019 KLOKKEN 16 PÅ BYARKIVET
 
Deltagere: Johan Nielsen, Henrik Forman, Per Mouritsen, Preben Kjærulff, Henning Just - og Niels Mortensen.
Fraværende: Birger Schütte og Gerry Keyes.
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Ingen bemærkninger til dagsordenen eller referatet fra det seneste møde den 15. januar.
 
2. Evaluering af arrangement om Aakjær og Johs. V. Jensen.
Omkring 50 var mødt op til arrangementet om den lokale mentalitetshistorie, der blev afviklet i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Folkeuniversitetet. Generel tilfredshed med både fremmødet og arrangementets forløb.
 
3. Arrangement om skolehistorien.
Johan orienterede om planlægningen af et arrangement om den nationale og lokale skolehistorie til efteråret. Lektor ved Aarhus Universitet, Charlotte Appel, der er en af de fremmeste kendere af dansk skolehistorie, giver et oplæg om historien fra reformationen over rytterskolerne 1721-26 / 1739 forordningen om skolerne på landet indtil og med 1814.
Til at berette om den lokale skolehistorie frem til den første lov om skolegang til alle børn i 1814 og de første skolebygninger i Skive by i 1800-tallet, forsøger vi at finde en ekspert på området. Weekenden 9.-10. november bliver dato for mødet, der begynder ved den gamle skolebygning i Østergade 6. Derefter fortsætter deltagerne til biblioteket, hvor mødet afvikles som et eftermiddagsarrangement.
 
4. Skivebogen 2019
Henning orienterede om de artikler, som allerede er afleveret og nogle, som er på vej. Umiddelbart kommer vi ikke til at mangle stof, så opgaven bliver at udvælge og prioritere, så der bliver en god bredde i både geografi og tidsaldre i bogen. I lighed de seneste par år er det vigtigt, at der kommer artikler i bogen, som mange af læserne vil have en erindring om eller har hørt om.
 
5. Nye medlemmer/medlemssituationen
Et antal nye medlemmer er tegnet - dog ikke i et omfang, der afspejler, at vi har sendt mange gratis eksempelarer ud til udvalgte personer. Niels, Per og Johan opdaterer medlemslisten, så vi får et præcist overblik over antallet af medlemmer
 
Fremover laver bestyrelsen en brainstorm, når det er afklaret, hvor mange eksemplarer, der er solgt af Skivebogen. Ud fra brainstormen finder vi frem til personer, som vi vurderer har en interesse i at tegne et medlemskab, og derefter sender vi et personligt brev til de pågældende sammen med et eksemplar af bogen.Desuden forsøger vi at slå mere på tromme for Skivebogen op til julehandlen.
 
6. Eventuelt
Niels orienterede om, at havnens 150 års jubilæum markeres lørdag den 4. september i forbindelse med afslutningen på træskibssejladsen Limfjorden Rundt. Der bliver en udendørs udstilling og der udgives en bog om havnens historie.
Også jubilæet i 2020 for både besættelse og befrielse markeres med udstillinger på muséeet og evt. andre arrangementer.
Henrik Forman, der er formand for Grænseforeningen, orienterede om de initiativer, der er i støbeskeen i anledning af 100-året for genforeningen til næste år.
Niels og Per har fundet frem til en model hos Post Nord, som kan halvere udgiften ved at sende Skivebogen - fra 60 til 30 kroner.
 
7. Næste møde
 
Onsdag den 11. september på byarkivet
 

Historisk Samfund for Skive og Omegn har i mange år fungeret med de oprindelige Love fra 1908.

På generalforsamlingen i 2018 blev der vedtaget et sæt nye Vedtægter for Historisk Samfund for Skive og Omegn.

Underkategorier

Fortegnelse over Skivebogen.