I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
 

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, herunder renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1.

 
Formandsberetning
Af Johan Nielsen, formand for Samfundet.
Beretningen vedrører Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-21.
 
Årets generalforsamling 2021 i Historisk Samfund vil fortsat stå noget i Corona restriktionernes tegn. Det betyder, at der både skal og vil være taget alle de forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler for afholdelse af offentlige forsamlinger af den størrelse, som generalforsamlingen forventes at blive.
Men i modsætning til sidste års af restriktionerne påtvungne, digitale generalforsamling, skulle dette års kunne afholdes med fysisk tilstedeværelse på Skive Museum.
 
Som sædvanligt vil der på årets generalforsamling være en præsentation af årets Skivebogen.
I tilknytning hertil vil der være en mundtlig orientering om renoveringen af Parsberg bygningen, bindingsværkslængen til Skivehus.
Orienteringen bliver givet af arkitekt E. B. Søgaard, der har ledet restaureringen, som han også beskriver i en artikel i årets Skivebogen.
Dette punkt på generalforsamlingens dagsorden vil også være optakt til en rund- og fremvisning af den restaurerede Skivehus bygning, når restaureringen forventes afsluttet i starten af 2022.
En naturlig forlængelse af dette punkt vil være en omtale og diskussion af foreningens medvirken sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening i de to indsigelser mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Resenvej 1, som foreløbigt har forhindret nedrivningen af den bevaringsværdige men stadigt mere forfaldne kunstnerbolig.
Foreningens begrundelse for at gøre indsigelse mod den meddelte plan om nedrivning af denne bygning kan inddeles i nogle hovedpunkter.
1. Der har i Skive gennem mange år været mangel på forståelse for, at en by også er repræsentant for byens bygningsmæssige historie, at det på mange måder er bygningshistorien, der giver en by sjæl, en afspejling af det liv, som har udspillet sig i fortiden.
2. Resenvej 1 blev tegnet og bygget af N. Mølgaard Andersen i 1926. Iflg. BBR er huset grundmuret og ikke klinet med hertil hørende tavler med bindingsværk. I Skive Kommunes byggesagsarkiv kan man finde de originale tegninger til huset, udført af N. Mølgaard Andersen, hvor der er indtegnet bindingsværk for byggeprojektet.
Desuden ses det på bygningstegningerne, at der på første sal var indrettet atelier, formentlig et vidnesbyrd om Mølgaard Andersens foretrukne profession, hvor hvervet som malermester må formodes at have været en nødløsning for at klare dagen og vejen.
Den manglende brug af egentligt bindingsværk, der konstaterbart kun er påmalet ved opførelsen af huset i 1926, kan skyldes den tids begrænsede brug af lerklinet tavl, foranlediget af Skives indtil 1768 ødelæggende brande, hvor man i byen efterfølgende gik fra strå- til tegltage, og hvor det så muligvis også i 1926 har hørt til god tone, at man stadig ikke byggede med bindingsværk p. gr. af brandfaren.
Eller muligvis har årsagen været, at Mølgaard Andersen slet og ret ikke havde råd til tidligere tiders forholdsmæssigt kostbare brug af bindingsværk.
3. Placeringen af bygningen på starten af Resenvej, lige uden for det gamle Nørreport, afslutningen på Nørregade, er placeringsmæssigt uden for det oprindelige Skive, hvor kun Skive Sygehus, bygget 1854 Søndergade 13-15, 1886 flyttet til Resenvej 25, og Telegraphstationen var placeret. Iflg. Skive Byarkivs oplysninger er Telegraphstationen opført 1881. Resenvej 1 bygningen er placeret sammen med nu 12 bevaringsværdige bygninger på Resenvej, 11 i Nørregade, og ligger lige over for den gamle Telegraphstation, Resenvej 2, der 1902-03 blev ombygget til alderdomshjem, nedrevet o. 1960 ved udvidelsen af krydset.
4. Sammenfattende er Resenvej 1 et tidstypisk hus, præget af både den herboende kunstners æstetiske ambitioner men nok også begrænsede økonomiske muligheder.
2020 generalforsamlingen
Da det i 2020 blev nødvendigt at afholde årets generalforsamling digitalt, så også en kort orientering herom med oversigtsmæssige referencer til foreningsåret 2019-20.
Den første og direkte konsekvens af den nødvendiggjorte digitale generalforsamling bliver på dette års generalforsamling et forslag til justering af vedtægterne, der skal tage højde for den slags force majeure, som Corona restriktionerne har været.
Generalforsamlingen, der blev afholdt digitalt 24. nov. 2020, blev varslet efter vedtægterne i Skive Folkeblad 5. november og i Midt på Ugen 11. november samt på foreningens hjemmeside. Formandens og kassererens beretning, udlagt på hjemmesiden blev godkendt uden kommentarer, og der blev foretaget valg til bestyrelsen og af 1. suppleant.
Den valgte 1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen, og iflg. vedtægterne skal der i ulige år, altså 2021 vælges en 2. suppleant. En 1. suppleant må afvente valg til 2022.
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19. Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april 2020 på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne. Dette arrangement blev afholdt 2021.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021. Er indtil videre fortsat udsat.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive er indtil videre fortsat udsat.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Ved et foredrag om arkitekt Erik V. Lind var Historisk Samfund medarrangører ved foredraget med Paul-Erik Lind (barnebarn af arkitekten) på Skive Bibliotek fredag den 27. august 2021.
Mellem 20 og 30 deltog i byvandringen efterfølgende lørdag, hvor også byarkivet åbnede en plancheudstilling om Lind, som kan beses i åbningstiden.
Rud Kjems´ erindringer. Historisk Samfund er medudgiver, når Skive Museum 27. nov. 2021 udgiver Rud Kjems´ erindringer fra sine barne- og ungdomsår i Skive.
Digitalisering af Skivebogen. Slægtsforskernes Bibliotek får Skivebogen til digitalisering fra start 1909 indtil 2015 og herefter løbende årgange, således at digitaliseringen sker med fem års forsinkelse, så den generer løssalget af Skivebogen mindst muligt.
Kontingent og prisen på Skivebogen. Som vist nok landets billigste kontingent for både Skivebogen og medlemsfordele ved arrangementer, vil vi på årets generalforsamling foreslå en kontingentforhøjelse fra det nuværende 110 kr. Først og fremmest for at få mulighed for at kunne præsentere en lidt mere omfattende Skivebogen, hvis behovet opstår.
Nyhedsbreve til medlemmer. For at styrke kontakten til medlemmerne udsender vi fremover nyhedsbreve to gange årligt i princippet. De lægges også på hjemmesiden og indholdet redigeres af en sekretær i bestyrelsen. Nyhedsbrevet skal også bruges til at forvarsle kommende arrangementer i Historisk Samfund.
Hjemmesiden. Hvis det kan gøres økonomisk overkommeligt, vil vi forsøge at tilkøbe en professionalisering af hjemmesiden. Først og fremmest for at gøre den mobilvenlig og mere søgbar. Det faglige indhold varetager vi fortsat selv.
Ud over sidste års digitale generalforsamling 2020 er der 2019-21 afholdt 8 bestyrelsesmøder i Historisk Samfund for Skive og Omegn.
 
Præsentation af 
Museumschef Per Lunde Lauridsen
Byarkivar Kristian Buhl Thomsen
 
 
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalenderåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, der tager højde for force majeure situationer som f. eks. Covid 19. § 4 Generalforsamlingen får en tilføjelse stk. 2a: Den ordinære generalforsamling kan ved en samfundsmæssigt fastslået force majeure holdes digitalt efter retningslinjerne i § 4, stk. 2.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 130 kr. og forslag til boghandlere om en bogladepris på 150 kr. for Skivebogen.
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
 

Regnskab og kassererens beretning

 Historisk Samfund for Skive & Omegn
 
Regnskab for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021
 
Indtægter
Medlemskontingenter                                                         kr.       43.375
Salg af Skivebogen 2020                                                     -        22.330
Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -             355
I alt indtægter                                                                     kr.     66.060
Årets underskud                                                                  -         5.371
BALANCE                                                                         Kr.      71.431
 
Udgifter
Trykning af Skivebogen 2020                                              kr.       60.711
Porto og distribution                                                           -          6.147
Generalforsamling                                                              -                0
Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                      -          1.757
Udgifter ved bestyrelsesmøder                                             -                0
Annoncer                                                                           -             902
Repræsentation                                                                  -           1.178
Gebyrer                                                                              -             475
Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                     -             261
I alt udgifter                                                                        kr.       71.431
                                                                                                         
BALANCE                                                                             Kr.    71.431
 
 
 
Status pr. 31.07.2021
Egenkapital pr. 31.07.2020                                                  kr.      140.204
- Årets underskud                                                                -          5.371  
Egenkapital pr. 31.07.2021                                                  kr.       134.833
 
Skyldig moms                                                                    kr.          5.671                                                                                                                                                     
B A L A N C E                                                                   Kr.     140.504
 
 
Aktiver pr. 31.07.2021
Kontant indestående i BG Bank                                           kr.                 0
Kontant indestående i Salling Bank A/S                               -           63.204
Bostrup Tinghøj off. ejd. værdi pr. 01.10.2020                     -           77.300
 
B A L A N C E 31.07.2021                                                 Kr.    140.504
 
Roslev, den 28. okt. 2021   
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
Revisorer:
 
Henning Nielsen
 
Hans Brunsgaard
 
 
 
Bemærkninger til regnskab
 
Årets regnskab viser desværre et underskud på 5.371 kr. Kontingenterne har været nogenlunde det samme som sidste år, men salget af årets Skivebøger hos boghandlerne har været ca. 4.500 kr. mindre end sidste år. Her har corona pandemien spillet ind, idet boghandlerne jo blev lukket totalt ned fra midten af december måned 2020 til hen i februar 2021. Samtidig var Skivebogen 2020 i bogtrykkerpris steget med ca. 7.000, da sidetallet for bogen sidste år var steget fra 96 sider til 108 sider set i forhold til bogen fra 2020.
Alt dette har så betydet, at bestyrelsen på generalforsamlingen vil foreslå kontingentet forhøjet til 130 kr., ligesom vi i år vil bede boghandler tage 150 kr. incl. moms for bøgerne, der sælges i de to boghandlerbutikker.
Vi mener i bestyrelsen, at Skivebogen stadig er en prisbillig bog, både for medlemmerne og for køberne af bogen hos boghandlerne.
 
 
P. gr. af Covid-19 har der været

digital generalforsamling i 2020

Generalforsamling 2021

i Historisk Samfund for Skive og Omegn Afholdes 29. nov. 2021 kl. 19 på Skive Museum, Havnevej 14, Indgang til Skive Byarkiv. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Renoveringen af Skivehus og indsigelse mod nedrivning af Resenvej 1 vil blive diskuteret på årets generalforsamling.
Skivebogen 2021 udleveres til medlemmer.
Der serveres rødvin, kaffe og Thise ost.

Dette nyhedsbrev vil være informerende omkring foreningens / bestyrelsens aktiviteter.

Arrangementer og begivenheder vil blive omtalt her.

Testversion indtil form og indhold er besluttet.

Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
Tirsdag d. 19. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.
Dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning v. Johan Nielsen.
 4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
 5. Forslag til vedtægtsændring. Skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, § 4, stk. 4, dagsordenens punkt 8 ændres til: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og § 6. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
 6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det er vedtægterne, man er selvfølgelig d.d. stadig velkommen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. suppleant og revisorer. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.
 8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.
 9. Evt.
I pausen serveres der vin, kage og ost fra Thise. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f.eks. 20 kr.
Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2019. I tilknytning hertil vil der være oplæg fra en af årets artikelforfattere. Hvis der bliver tid lidt lokalhistorie o. Schades Papirrulleindustri og Frederiksdal kvarteret, især omkring navnet Tambohus.
Byarkivar Niels Mortensen går på pension, hvilket Historisk Samfund for Skive og Omegn vil markere på generalforsamlingen.
På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 19. NOVEMBER 2019 KL. 19 PÅ SKIVE MUSEUM, Historisk Samfund for Skive og Omegn,
Referat v. Henning Just.
 
1. Valg ad dirigent:
Niels Mortensen blev foreslået og valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i forholdtil
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning ved Johan Nielsen
Formanden berettede, at det med arkæolog Turi Thomsen som kilde nu er
fastslået via en analyse af træværket, at Parsberg-bygningen over den
endnu ældre borgkælder på Gl. Skivehus er godt 300 år gammel og kan
dateres præcis til 1709. Han hilste med tilfredshed, at byrådet har
besluttet, at bygningen skal renoveres og bevares som den næstældste
bygning i byen (den ældste er Vor Frue Kirke).
Siden sidste generalforsamling, hvor samfundets vedtægter blev revideret
og opdateret, har været afholdt fem møder i bestyrelsen.
Foreningens vigtigste aktiv er Skivebogen, der overordnet redigeres ud
fra, at de udvalgte artikler skal have kvalitet og afspejle en god
spredning i både geografi og tid. Desuden tilstræbes det, at der i hver
udgave skal være artikler, som mange af bogens læsere kan huske eller
har hørt om - altså en form for aktualitet.
Samfundet samarbejder med Kulturhistorisk Museumsforening om
arrangementer, men bestyrelsen vil gerne afholde endnu flere
arrangementer. Det er baggrunden for, at der nedsættes et
arrangementsudvalg med Henrik Forman som tovholder.
I årets løb er der afviklet et vellykket arrangement om Jeppe Aakjær og
Johannes V. Jensen ved lektor Per Dahl og Knud Peder Jensen, der samlede
pænt mange deltagere. Et planlagt arrangement om den lokale
skolehistorie måtte udsættes.
Beretningen blev énstemmigt godkendt uden bemærkninger.


3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Per Mouritsen fremlagde et regnskab pr. 31. juli, som endermed et
underskud på godt 11.000 kroner. Underskuddet skal især forklares med,
at Skivebogen 2018 solgtes i færre eksemplarer end forventet. Ifølge
boghandleren fordi den fik hård konkurrence fra den lokalhistoriske bog
om eneboeren Guf, der boede i udtjent bus i en mose ved Mogenstrup.
Der har været en omsætning på godt 72.000 kroner og status viser en
egenkapital på 136.000 kroner. Heraf er de 77.000 kroner bundet som
ejendomsværdi af Bostrup Tinghøj, som samfundet ejer.
Sammen med en forventet noget lavere portoregning og en lille stigning i
kontingentet og udsalgsprisen på Skivebogen er forventningen, at
regnskabet for 2019/2020 ender tæt på nul.
Ifølge den seneste opgørelse tæller Historisk Samfund omkring 420
medlemmer.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne. så der fremover vælges
to suppleanter til bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget énstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Johan Nielsen, Henrik Forman og Birger Schütte, der alle
blev genvalgt.
Som suppleant blev Knud Mouritsen, Hvidbjerg, nyvalgt.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet uændret er 110 kroner om året.

7. Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at lave flere foredragsarrangementer som
det om Aakjær og Johannes V. Jensen.
Jens Utoft foreslog at invitere andre foreninger til arrangementer i
Historisk Samfund -eksempelvis Ældresagen. Og eventuelt gå i samarbejde
med Folkeuniversitetet om nogle arrangementer.
Niels Mortensen anførte, at det også vil være oplagt at invitere de
lokalhistoriske foreninger på egnen.
Henrik Forman orienterede om, at Grænseforeningen afholder en række
arrangementer i anledning af, at det i 2020 er 100 år siden, at
Nordslesvig/Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Der kom flere forskellige bud på, hvordan man kan øge antallet af
medlemmer. Poul Larsen understregede ud fra sine egne erfaringer, at den
direkte personlige kontakt er den mest effektive måde at hverve nye
medlemmer på.
Preben Kjærulff opfordrede til et tættere samarbejde med de
lokalhistoriske støtteforeninger, hvis medlemmer er en oplagt målgruppe
for Historisk Samfunds aktiviteter.

Niels Mortensen, som pr. 1. november stoppede som byarkivar, blev
udnævnt til æresmedlem af Historisk Samfund og fik overrakt et diplom og
en boggave, som Johan Nielsen betegnede som en beskeden påskønnelse for
det utroligt store arbejde, som Niels Mortensen gennem årene har bidraget
med i Historisk Samfund - blandt andet som redaktør af Skivebogen gennem
en lang årrække.
Et andet æresmedlem, Rud Kjems, der sad i samfundets bestyrelse i 42 år,
fremdrog erindringsglimt fra sine mange års samarbejde med Niels
Mortensen - og før ham med Niels´ far, Svend Mortensen.
Forsamlingens tilsluttede sig hyldesten med et langt bifald.
Niels Mortensen takkede og uddybede humoristisk nogle af de mere spøjse
erindringer, som Rud Kjems nævnte.

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Johan Nielsen om Tambohus
og Schade-familien, mens to af årets bidragydere til Skivebogen, Bodil
Emtkjær og Merete Just, fortalte om tilblivelsen af deres artikler om
henholdsvis storbonden Jens Møller i Hvidbjerg og de tre lokale ofre for
Grønlandsskibet Hans Hedtofts gådefulde forlis i januar 1959.

Referat: Henning Just
 
I henhold til vedtægterne § 4. Stk. 1 for Historisk Samfund for Skive og Omegn skal årets generalforsamling afholdes i kalenderårets sidste kvartal.
Det kan vi sammen med indkaldelsesfrist og -betingelser gøre vedtægtsmæssigt korrekt.
Men ellers har Covid-19 restriktionerne tvunget os til at aflyse en ordinær og fysisk generalforsamling.
I stedet vil vi afholde årets generalforsamling digitalt med et reduceret og tilpasset indhold, tidsmæssigt fastsat til 24. november 2020 kl. 19.00 - 20.00:
Det betyder, at annoncering med henvendelse til medlemmer med e-mail, i dagspressen og på foreningens hjemmeside skal og vil ske senest 14 dage før, senest 10. november 2020.
Den digitale generalforsamlings programpunkter vil være:
 • Formandens beretning og kassererens beretning med det reviderede regnskab, der fremlægges digitalt på foreningens hjemmeside.
  Kommentarer og spørgsmål til de to beretninger kan indsendes til foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18. Hvis der er kommentarer eller spørgsmål, vil de blive fremlagt og drøftet efterfølgende blandt foreningens medlemmer.
 • Valg til bestyrelsen, hvor bestyrelsen genopstiller Henning Just, Preben Kjærulff, Knud Mouritsen og Per Mouritsen til bestyrelsen.
  Bestyrelsen undlader at opstille en 1. suppleant, men det vil være muligt for medlemmerne at komme med forslag til 1. suppleant.
  Modkandidater og / eller forslag til 1. suppleant kan meddeles på foreningens e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. indtil 24. nov. kl. 18.
  Der vil under medvirken af navngivne optællere blive foretaget optælling af indkomne forslag til bestyrelsen og til 1. suppleant umiddelbart efter 24. nov., og resultatet vil blive meddelt med e-mail til medlemmer, på hjemmesiden og i dagspressen den følgende dag, d. 25. nov.
 • I sagens natur kan der ikke indgå faglige foredrag, men vi kan henvise til foreningens hjemmeside, hvor der er digital adgang til en række lokalhistoriske emner.
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, fmd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens beretning

Historisk Samfund for Skive og Omegn 2019-20
Johan Nielsen, formand for Samfundet
Det har for Historisk Samfund været en streg i regningen med Covid-19.
Ud over de fysisk ubehagelige og umiddelbare konsekvenser, så har vi været nødsaget til at aflyse planlagte arrangementer.
Vi har aflyst / udsat:
1) Et arrangement med Museum Sallings museumschef, Per Lunde Lauridsen 19. april på Skive Museum om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne.
2) To besøg med forudgående foredrag lokalt, Hanstholm Bunkermuseum og Søby Brunkulsmuseum til afvikling 2020 og 2021.
3) Et arrangement o. Skolevæsenet i Skive.
4) En ledsaget rundvisning på Eskjær ved Birger Schütte. Dette arrangement er så fleksibelt, at vi kan afholde det med kort varsel, når Covid-19 restriktionerne tillader det.
Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening afholdt vi 30. sept. 2020 på Skive Museum et foredrag om besættelsen, foredragsholder Niels Birger Danielsen.
Med fokus på den lokale modstandskamp, især jernbanesabotagen, efterretningsvæsenet og den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Anton Jensen, tolderen fra Skive, Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike.
Vi afventer en normalisering efter restriktionerne med Covid-19, men vil nok i den kommende tid også satse på at være idebank og forslagsstiller til arrangementer, som Skive Museum varetager.
 
Lokalt glæder vi os over, at der ser ud til at være sat gang i renoveringen af Skivehus. Vi håber, at der nu er taget hånd om en seriøs, velment og meget nødvendig indsats for at renovere det tværsnit af byens historie, som Skivegård / Skivehus altid har været.
 
På generalforsamlingen 2019 blev det vedtaget at fortsætte med uændret kontingent for medlemskab og Skivebogen, 110 kr. Det har i det forløbne år vist sig at være et passende kontingent, idet der har været et øget løssalg af Skivebogen, og der har været en betydelig besparelse på portoudgifter.
 
valg til bestyrelsen var Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte, der alle blev genvalgt. Knud Mouritsen, Hvidbjerg, blev nyvalgt som 2. suppleant, og han er herefter indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem efter foreningens nye vedtægter.
På det første, efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Johan Nielsen blev genvalgt som formand, Per Mouritsen som kasserer. Efter de nye vedtægter valg af næstformand, Preben Kjærulff. Henning Just blev genvalgt som redaktør af Skivebogen og som sekretær. Henrik Forman og Birger Schütte udgør en ny arrangementsgruppe under bestyrelsen.
I lige år skal der ifølge vedtægterne vælges fire bestyrelsesmedlemmer og en 1. suppleant.
I 2020 genopstiller Henning Just, Per Mouritzen, Preben Kjærulff og Knud Mouritsen til bestyrelsen. Der skal 2020 vælges en 1. suppleant.
En ny 2. suppleant skal i henhold til vedtægterne vælges i et ulige år, i 2021.
 
Også bestyrelsens mødeaktivitet har været påvirket af situationen omkring Covid-19.
Siden generalforsamlingen har der været afholdt bestyrelsesmøder 8. jan. 2020, 11. aug. 2020, 21. okt. 2020 ud over digitale konsultationer.
Gennemgående emner har her været:
• Salg og distribution af Skivebogen. Et umiddelbart hensyn er portoen. Derfor uddeles Skivebogen først og umiddelbart på årets generalforsamlinger med lokalitetsdefinerede udbringninger ved frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Herefter gennem salg i boglader og på museet. En mindre del af medlemmerne modtager Skivebogen postomdelt.
• Der er tradition for, at byarkivaren deltager i bestyrelsesmøderne, og at de foregår i byarkivarens lokale på Skive Museum. Denne tradition er videreført med Niels Mortensens efterfølger som byarkivar, Kristian Buhl Thomsen.
• Medlemsregistrering og kontingentindbetalinger. Foreningens medlemsliste føres og holdes opdateret af foreningens kasserer og formand i hver deres regnearksversion, hvor medlemmer med oplyst e-mail adresse er anført. Denne liste benyttes til medlemshenvendelser om arrangementer af enhver art og andre medlemsrelevante oplysninger. Derfor er der en stående opfordring til medlemmerne om at oplyse en e-mail adresse, som kan benyttes til formålet. Kontingentindbetalinger foregår nu udelukkende via bankoverførsel til foreningens konto i Salling Bank, 7870 - 3403901. Medlemstallet ligger stabilt omkring 420, hvor der er et naturligt, aldersbetinget frafald, som kun kan kompenseres med nye medlemmer.
• Foreningens arrangementsudvalg består af Henrik Forman og Birger Schütte. Dette års planlagte arrangementer er næsten alle blevet aflyst i medfør af Covid-19. Det er arrangementsudvalgets holdning, at vi i vid udstrækning skal fungere som idebank for de arrangementer, som Skive Museum står for.
• Skivebogen har mange gode lokalhistoriske artikler at vælge imellem, oplyser redaktør Henning Just. For at holde trykkeri omkostninger i ave, er der en grænse for udgivelsens omfang. Skivebogens forside og titelblad er fra 2019 blevet justeret, så forside og titelblad korresponderer indholdsmæssigt. Skivebogen er foreningens vigtigste aktiv. Her giver vi årligt vore medlemmer og købere i boghandler en bred lokalhistorisk orientering. De redaktionelle principper for Skivebogen er, at der skal være kvalitet samt tidsmæssig og geografisk spredning i emnerne.
• Der er nedsat et bestyrelsesudvalg, bestående af Preben Kjærulff, Birger Schütte og Per Mouritsen, der skal overveje, hvilke muligheder og problemer, der er forbundet med en evt. sammenlægning af Historisk Samfund for Skive og Omegn med Skive Kulturhistorisk Museumsforening.
• Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og redaktør, Rud Kjems har præsenteret sine erindringer, der omhandler barndom og ungdom i Skive indtil 1967, for bestyrelsen. Sammen med Skive Museum vil vi gerne være medudgivere. Den økonomiske støtte til udgivelsen søger Rud Kjems gennem forskellige fonde.
Foreningens hjemmeside orienterer om foreningen, det vil sige vedtægter, generalforsamlinger, bestyrelsen og om foreningens historie. Der er på siden udarbejdet en oversigt over Skivebogen, både indholdsmæssigt og historikken omkring Jeppe Aakjær og hans redaktørtid. Og der er udarbejdet en oversigt over andre historiske samfund i Danmark, herunder nyheder fra disse i det omfang, vi får kendskab til dem.
Der er indlagt en lokalhistorisk oversigt, der udbygges fortløbende.
Endelig er der en oversigt over vort lokale museumsvæsen.
 
På bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
 
 
 
 
 
 

Regnskab og kassererens beretning

 
 

 Historisk Samfund for Skive & Omegn

 

Regnskab for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020

 

Indtægter

Medlemskontingenter                                                         kr.         43.195

Salg af Skivebogen 2019                                                     -           26.796

Salg af ældre årgange af Skivebogen                                   -               620

Andre indtægter                                                                  -              560

I alt indtægter                                                                     kr.        71.171

 

BALANCE                                                                         Kr.         71.171

 

Udgifter

Trykning af Skivebogen 2019                                              kr.        53.983

Porto og distribution                                                           -            5.138

Generalforsamling                                                              -            1.486

Kontingenter (Dansk Lokalhist. Forening m.m.)                   -               1.551

Udgifter ved bestyrelsesmøder                                            -                70

Annoncer                                                                           -              750

Repræsentation                                                                                 880

Gebyrer                                                                              -             362

Kontorartikler (kuverter, FI-kort m.v.)                                 -             3.221

I alt udgifter                                                                        kr.     67.441

Årets overskud                                                                    -         3.730                        

BALANCE                                                                         Kr.      71.171

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Bemærkninger til årets regnskab for 2019/2020 i Historisk Samfund.
 
Årets regnskab udviser et overskud på 3.730 kr. Dels havde vi jo sidste år forhøjet kontingentet både overfor medlemmerne og overfor boghandlerne med 15 kr. Der er således i året betalt 110 kr. pr. medlem og dels har boghandlerne taget 125 kr. pr. bog incl. moms. Det har betydet at kontingentbeløbet er steget med ca. 4.000 kr. og salget af Skivebogen hos boghandlerne er steget med knap 6.000 kr. Herudover havde vi sidste år indgået en ny aftale med Post Nord, så portoen for de bøger, der blev sendt pr. post faldt i år med godt 4.000 kr. Det hele resulterede så i et overskud mod sidste års underskud på 11.000 kr. Bestyrelsen har derfor vedtaget ikke at foreslå en forhøjelse af kontingentet for medlemskabet i år.
Da Danske bank jo sidste år havde opsagt girokontoen, skulle betalingen sidste år indbetales direkte til vor konto i Salling Bank. Det gik en smule langsommere med betalingerne i starten og lidt flere skulle rykkes her i sommers. Dog har næsten alle dog fornyet deres medlemskab for næste år, så vi har ca. 400 medlemmer, der skal have Skivebogen i år.
 
Per T. Mouritsen
Kasserer
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
 
Der afholdes generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
tirsdag 19. nov. 2019 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen, kl. 19-21.
Bestyrelsen foreslår her en vedtægtsændring af § 6 Foreningens daglige ledelse, således at der ved hvert bestyrelsesvalg bliver muligt at vælge suppleanter. Ulige år vil den valgte suppleant være 1. suppleant, lige år 2. suppleant.
3 ud af bestyrelsens medlemmer er på valg: Henrik Formann, Johan Nielsen, Birger Schütte.
Der kan på generalforsamlingen stilles forslag til kandidater - og 1. suppleant, hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages med 2/3 flertal.
Skivebogen 2019 præsenteres og udleveres til medlemmer.
Der vil være formands- og kassererberetning samt et lokalhistorisk foredrag.
Desuden vil der til arrangementet være en servering, som vi regner med vil være af en god kvalitet.
 
Mvh. på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen

Underkategorier

Fortegnelse over Skivebogen.