Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Sammen med Skive Kulturhistoriske Museumsforening
har vi et arrangement med fokus på 
 

Johannes V. Jensen

Jeppe Aakjær

Himmerlandshistorier 
 
Bondens Søn, Af gammel Jehannes hans Bivelshistaarri, Arbejdets Glæde, Vadmelsfolk 
 

,

 

To eksperter i de to lokale digteres forfatterskab giver deres bud på, hvordan vi med deres værker i hånden måske kan få indsigt i:

Dagligdag og samværsformer, traditioner og tankegange, mentaliteten i Fjends, Salling og Himmerland i tiden omkring det moderne gennembrud.  

Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier 

Jeppe Aakjærs  Bondens Søn, Af gammel Jehannes hans Bivelshistaarri, Arbejdets Glæde, Vadmelsfolk

Fortolket og præsenteret af  

Lektor emeritus Per Dahl, Aarhus Universitet, er mag. art. i nordisk litteratur og har siden sin embedseksamen været ansat ved Aarhus Universitet i litteraturhistorie.  Har udgivelser over et bredt felt i dansk litteraturhistorie.  

Har sammen med andre været medudgiver af Johannes V. Jensen, Himmerlandshistorier, bind, 1-2, 2018 og af  Johannes V. Jensen, Samlede Digte, bind 1-2, 2006. 

Per Dahl og Aa. Jørgensen har desuden medvirket ved tilrettelægningen af dele af Johs. V. Jensen Museets udstilling i Farsø. 

I bind 2 om Himmerlandshistorier, efterordet har Per Dahl en samlet perspektivering af Himmerlandshistorier

Knud Peder Jensen er uddannet historiker på Aarhus Universitet.

Speciale i og forkærlighed for Jeppe Aakjær.

Tidligere lærer på Askov Højskole.

Flyttede 1998 til Fur, hvor bogen  ”Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling” blev skrevet.

Knud Peder Jensen præsenterer sig selv og sine aktiviteter på Fur på FuFo.

 
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. person for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Johan Nielsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 61 37 34 97. Tilmelding senest 20. marts.
 

En gang i efteråret 2019 vil vi sammen med SKM have et arrangement om skoler og undervisning på Skiveegnen før og efter den store skolereform i 1814.
Der er tilsagn fra lektor, dr. phil. Charlotte Appel, Aarhus Universitet om at medvirke.
Charlotte Appel er en af hovedkræfterne bag Dansk Skolehistorie 1-5.
 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Historisk Samfund for Skive og Omegn, forkortet Samfundet.                     

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhi­storiske værdier i Skive og Omegn.

Stk. 2. Dette formål søges opnået ved at:

1.Udgive af Skivebogen en gang årligt med historiske artikler og meddelelser m.v.

2.Tilbyde foredrag med historiske emner.

3.Støtte Indsamling af lokalhistorisk viden om skiveegnen.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at medvirke for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved manglende kontingentbetaling.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalendersåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 revisorer

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4, ulige år 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver enten Skive Kulturhistoriske Museumsforening eller en anden lokalhistorisk forening efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling med 2/3 flertal den 19. november 2018.

 

Dirigentens underskrift

Niels Mortensen

Historisk Samfund for Skive og Omegn

Generalforsamling d. 19. november kl. 19.00 på Skive Museum


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning.

 5. Forslag til vedtægtsændring. Herom intet i de nuværende Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn. Bestyrelsen foreslår, at ændringen kun kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, således som det kræves i de foreslåede vedtægter.

 6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. På valg er Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritzen, Anne Birgitte Jessen. Anne Birgitte Jessen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår lektor Preben Kjærulff. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.

 8. Kontingentforhøjelse. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra de nuværende 95 til 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.

 9. Evt.

Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2018. Oplæg fra årets artikelforfattere, Bodil Emtkjær, Helge Stavnsbjerg. Pause, der serveres vin og kage. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f. eks. 20 kr.  


Referat

Valg af dirigent og referent

Niels Mortensen blev valgt til dirigent og Anne Birgitte Jessen som referent.

Valg af stemmetællere Punktet blev udskudt, således at stemmetællere ville bliv valgt, såfremt der ville blive brug for stemmetællere. Dette blev ikke aktuelt.

 

 1. Formandens beretning

  Formanden aflagde beretning, og den blev godkendt.
 2. Kassererens beretning

  Kassereren aflagde beretning, og den blev godkendt. Da foreningen har et faldende medlemstal blev det foreslået fra salen, at hver af de fremmødte til generalforsamlingen skulle prøve at skaffe et nyt medlem.
 3. Vedtægtsændringer

  De eksisterende vedtægter fra 1908 blev præsenteret, hvorefter et udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået. § 4 stk. 4 skal tilføjes: valg af referent ved dagsorden til generalforsamlingen § 4 stk. 3 ændres til: alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent § 6 stk. 1 valg til bestyrelsen ændres lige og ulige år, så det passer med det antal af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, som det kører nu. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med overvældende flertal. 
 4. Medlemsforslag

  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer 
 5. Valg till bestyrelsen

  På valg fra Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritsen og Anne Birgitte Jessen Anne Birgitte Jessen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Preben Kjærulf. Til revisor Genvalg til Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. 
 6. Forslag om kontingentforhøjelse

  Bestyrelsen forslog en forhøjelse af kontingentet fra 95 til 110 kr. Forslaget blev vedtaget.
 7. Evt.

  Det blev foreslået at få lukket foreningens girokonto i Danske Bank og flytte bank, så der ikke skal betales så mange gebyrer.

 

19.11.2018/ajes

Den årlige generalforsamling

afholdes i år på Skive Museum, Havnevej 14, Skive, kl. 19-22.
 
Ud over den ordinære dagsorden vil der være rundvisning på det nyrenoverede museums lokaliteter.
Der vil desuden være præsentation af nogle af Skivebogen 2018 artiklerne ved forfatterne - om lodtrækning til borgmesterposten i Spøttrup i 1978 og om jordemødre i Fjends i 200 år.
 
Desuden vil der blive orientering om og diskussion af centrale emner i foreningens virksomhed, f. eks. situationen omkring Skivehus.
Det er vigtigt for foreningen og diskussionen af vore kulturhistoriske emner, at der mødes talrigt op, så vi kan demonstrere opbakning bag vore synspunkter.
   

Arrangementer