Generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn

Tirsdag d. 19. nov. kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning v. Johan Nielsen.
  4. Kassererens beretning v. Per T. Mouritsen.
  5. Forslag til vedtægtsændring. Skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, § 4, stk. 4, dagsordenens punkt 8 ændres til: Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Og § 6. Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 ændres til:   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4 medlemmer og en 1. suppleant, ulige år 3 medlemmer og en 2. suppleant.
  6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Det er vedtægterne, man er selvfølgelig d.d. stadig velkommen.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. suppleant og revisorer. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Henrik Forman, Johan Nielsen og Birger Schütte. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.
  8. Kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.
  9. Evt.

I pausen serveres der vin, kage og ost fra Thise. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f.eks. 20 kr.

Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2019. I tilknytning hertil vil der være oplæg fra en af årets artikelforfattere. Hvis der bliver tid lidt lokalhistorie o. Schades Papirrulleindustri og Frederiksdal kvarteret, især omkring navnet Tambohus.

Byarkivar Niels Mortensen går på pension, hvilket Historisk Samfund for Skive og Omegn vil markere på generalforsamlingen.

På Samfundets vegne, Johan Nielsen, fmd.

 

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 21. MAJ 2019 KLOKKEN 16 PÅ BYARKIVET
 
Deltagere: Johan Nielsen, Henrik Forman, Per Mouritsen, Preben Kjærulff, Henning Just - og Niels Mortensen.
Fraværende: Birger Schütte og Gerry Keyes.
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Ingen bemærkninger til dagsordenen eller referatet fra det seneste møde den 15. januar.
 
2. Evaluering af arrangement om Aakjær og Johs. V. Jensen.
Omkring 50 var mødt op til arrangementet om den lokale mentalitetshistorie, der blev afviklet i samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening og Folkeuniversitetet. Generel tilfredshed med både fremmødet og arrangementets forløb.
 
3. Arrangement om skolehistorien.
Johan orienterede om planlægningen af et arrangement om den nationale og lokale skolehistorie til efteråret. Lektor ved Aarhus Universitet, Charlotte Appel, der er en af de fremmeste kendere af dansk skolehistorie, giver et oplæg om historien fra reformationen over rytterskolerne 1721-26 / 1739 forordningen om skolerne på landet indtil og med 1814.
Til at berette om den lokale skolehistorie frem til den første lov om skolegang til alle børn i 1814 og de første skolebygninger i Skive by i 1800-tallet, forsøger vi at finde en ekspert på området. Weekenden 9.-10. november bliver dato for mødet, der begynder ved den gamle skolebygning i Østergade 6. Derefter fortsætter deltagerne til biblioteket, hvor mødet afvikles som et eftermiddagsarrangement.
 
4. Skivebogen 2019
Henning orienterede om de artikler, som allerede er afleveret og nogle, som er på vej. Umiddelbart kommer vi ikke til at mangle stof, så opgaven bliver at udvælge og prioritere, så der bliver en god bredde i både geografi og tidsaldre i bogen. I lighed de seneste par år er det vigtigt, at der kommer artikler i bogen, som mange af læserne vil have en erindring om eller har hørt om.
 
5. Nye medlemmer/medlemssituationen
Et antal nye medlemmer er tegnet - dog ikke i et omfang, der afspejler, at vi har sendt mange gratis eksempelarer ud til udvalgte personer. Niels, Per og Johan opdaterer medlemslisten, så vi får et præcist overblik over antallet af medlemmer
 
Fremover laver bestyrelsen en brainstorm, når det er afklaret, hvor mange eksemplarer, der er solgt af Skivebogen. Ud fra brainstormen finder vi frem til personer, som vi vurderer har en interesse i at tegne et medlemskab, og derefter sender vi et personligt brev til de pågældende sammen med et eksemplar af bogen.Desuden forsøger vi at slå mere på tromme for Skivebogen op til julehandlen.
 
6. Eventuelt
Niels orienterede om, at havnens 150 års jubilæum markeres lørdag den 4. september i forbindelse med afslutningen på træskibssejladsen Limfjorden Rundt. Der bliver en udendørs udstilling og der udgives en bog om havnens historie.
Også jubilæet i 2020 for både besættelse og befrielse markeres med udstillinger på muséeet og evt. andre arrangementer.
Henrik Forman, der er formand for Grænseforeningen, orienterede om de initiativer, der er i støbeskeen i anledning af 100-året for genforeningen til næste år.
Niels og Per har fundet frem til en model hos Post Nord, som kan halvere udgiften ved at sende Skivebogen - fra 60 til 30 kroner.
 
7. Næste møde
 
Onsdag den 11. september på byarkivet
 

Historisk Samfund for Skive og Omegn har i mange år fungeret med de oprindelige Love fra 1908.

På generalforsamlingen i 2018 blev der vedtaget et sæt nye Vedtægter for Historisk Samfund for Skive og Omegn.

Kald til det aktuelle halvårsprogram - direkte kald til Museum Sallings præsentation i pdf.

 
 
 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Historisk Samfund for Skive og Omegn, forkortet Samfundet.                     

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede viden om kultur- og lokalhi­storiske værdier i Skive og Omegn.

Stk. 2. Dette formål søges opnået ved at:

1.Udgive af Skivebogen en gang årligt med historiske artikler og meddelelser m.v.

2.Tilbyde foredrag med historiske emner.

3.Støtte Indsamling af lokalhistorisk viden om skiveegnen.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at medvirke for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved manglende kontingentbetaling.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af sidste kvartal i kalenderåret og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden ved henvendelse til medlemmerne og / eller ved annoncering i den lokale dagspresse og / eller foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 revisorer

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 4, ulige år 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver enten Skive Kulturhistoriske Museumsforening eller en anden lokalhistorisk forening efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling med 2/3 flertal den 19. november 2018.

 

Dirigentens underskrift

Niels Mortensen

Underkategorier