Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

                         

Grinderslev Kloster og Kirke

Grinderslev Kloster optræder i en skriftlig kilde fra 1100-tallet Men som så mange andre arkivalier, som Viborg bispen foranledigede anbragt i Viborg Domkirkes brevkister, er deres indhold gået tabt med den store brand i Viborg i 1726. Der er således kun ganske få middelalderkilder tilbage til Grinderslev Klosters historie.

Det var et beskedent og ikke særlig rigt augustinerkloster, der stod i et vist afhængighedsforhold til Biskoppen i Viborg. Det ejede ikke engang hele Grinderslev By, hvor der dog kun var 7 Gaarde. Dets Godshistorie er fuldstændig ubekendt. I 1540 havde det følgende Indtægt af Landgilde: 22 Mark Penge, 100 Tdr. Rug, 76 Tdr. Byg, 36 Tdr. Havre, 4 Tdr. Smør, 29 Svin, 1 Får, 28 Lam, 28 Gæs, 50 Høns, 120 Snese Ål og 28 Skovvogne.

I 1524 betalte Prioren 30 Mark for 20 Klosters Tjenere Nørre Herred, men det angives ikke, hvor de boede. I de andre Herreder nævnes ingen Tjenere. Klosteret blev 25. September 1581 tilskødet Christoffer Lykke og da medfulgte følgende Gods: I Grinderslev By 5 Gaarde, 1 Bolsjord i Breum Mark, der brugtes til den ene Gård, 1 801, i Breum 3 Gaarde, i Rorup 2 Gårde, en Gård, kaldet Breumfodgaard, Hee 801, i Mogenstrup 1 Gård og 1 801, Rusted Mølle, i Jebjerg 4 Gaarde, i Nannerup 3, i Tustrup 2, i Tovstrup 1, i oster Grønning 2, i Vester Grønning 1 Gård, Lyby Mølle, i Rybjerg 1 Gård og 1 801, i Nestild 1 Gård, i Oxenvad 1 801, i Hjerk Sogn 1 80l og i Roslev 1 Gård, det bliver i alt 28 Gaarde, 6 80l og 1 Bolsjord samt 2 Møller, desuden fik han en Gård i Alsted på Mors. 

Med reformationen overtog kronen Grinderslev såvel som alle andre klostre. Kirken fortsatte som sognekirke, klosteret blev pantsat og senere mageskiftet i 1581 til Christoffer Lykke. Der findes fra dette mageskifte en beskrivelse af klosterbygningerne.  

Det gamle kloster var med stråtag og lerklinet, en yderst jævn bygning, som nu er forsvundet, nedrevet i løbet af 1600-tallet.

 
Uddrag fra Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 6, 1941 - 1942, Ejendomsforholdene i Salling 1524. Af Henrik Larsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danske Kancelli. B94. Besigtelser og andre Indlæg til Skøder og Mageskifter. 1580-81. Rigsarkivet. Også gengivet i 
Vilh. Lorenzen: De danske Augustinerklosters Bygningshistorie, s. 85. 

 

   

Arrangementer