Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   

I medfør af den verserende pandemi med coronavirus og heraf følgende myndighedsforanstaltninger ser vi os nødsaget til at aflyse

tur til Søby Brunkulsmuseum og

arrangement om herregårdsslagtning i Danmark.

Det bliver nok også nødvendigt at tage forbehold over for muligheden for at gennemføre arrangementer i resten af 2020.

 • I samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening planlægges 2 arrangementer o. en tur til Søby Brunkulsmuseum i august, som i foråret indledes med et hertil hørende, relevant foredrag på Skive Museum. AFLYST.
 • Per Lunde Lauridsen, Museum Sallings museumschef vil 19. april kl. 14 på Skive Museum give et oplæg om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne. AFLYST.
   • I samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening planlægges 2 arrangementer o. en tur til Søby Brunkulsmuseum i august, som i foråret indledes med et hertil hørende, relevant foredrag på Skive Museum. AFLYST.
   • Per Lunde Lauridsen, Museum Sallings museumschef vil 19. april kl. 14 på Skive Museum give et oplæg om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og Landboreformerne. AFLYST.
   • I efteråret 2020 vil der komme et foredrag om besættelsen, arrangeret af museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, foredragsholder Niels Birger Danielsen. SKM og Historisk Samfund medvirker til finansieringen.
Anton Ingersøn Jensen, toldassistent i Skive, Tolstrup Ib Dragheim, tandlæge i Skive Knud Andersen, lærer i Skive Erik Nyemann, stud. jur., kunstmaler, søn af læge K. Nyemann, Skive
Se omtale af disse lokale repræsentanter for modstandsbevægelsen      

 

Nytårsbrev

Til medlemmerne af Historisk Samfund for Skive og Omegn   
Hermed ønske om et godt nytår til jer alle. 
Vi vil i Samfundets bestyrelse selvfølgelig bestræbe os på at få komponeret en ny og læseværdig udgave af Skivebogen også i det nye år. 
Dette arbejde har vi en god, solid tradition for at lægge i hænderne på en til dette vigtige arbejde altid dedikeret redaktør. 
Vort redaktionsarbejde hviler godt og solidt på foreningens traditioner fra stiftelsen i 1908. Det hedder her i lovenes § 6: ”Aarbog-Udvalget vælger af sin Midte en Redaktør.
Det prøver de til Optagelse i Samfundets Aarsskrift indsendte Afhandlinger og sørger for dets regelmæssige Udgivelse.”
 
Med Jeppe Aakjær som redaktør og formand for redaktionsudvalget 1911-28 blev der lagt et endog meget solidt fundament for udgivelsen af Skivebogen.
Godt fulgt op af en perlerække af efterfølgende redaktører. 
 
Det er stolte traditioner, der skal leves op til.
I de oprindelige love hed det også, at foreningens mål ”søges naaet ved Afholdelse af Foredrag”. 
Denne del vil vi i det kommende år søge realiseret gennem foredrag i samarbejde med museumsforeningen, SKM. Dette samarbejde er så meget mere naturligt, når vi også erindrer os 1908-loven herom, hvor det i § 5 hed: ”Styrelsen deler sig i 2 Grupper - Aarbogs-Udvalget og Musæums-Udvalget …”
I 2019 afholdt vi sammen med SKM et foredrag ved henholdsvis en ekspert i Johs. V. Jensens Himmerlandshistorier og en ekspert i Jeppe Aakjær, hvor der blev taget udgangspunkt i udgivelsen fra 1938, Over den blanke Aa, bd. 1-2.  
Det blev et vel afviklet og godt besøgt foredrag. 
 
I efteråret havde vi også sammen med SKM et foredrag, denne gang centreret omkring Johs. V. Jensens Kongens fald, som også blev vel afviklet og godt besøgt.
Vi har i bestyrelsen nedsat et udvalg, som skal planlægge og koordinere vore foredragsaktiviteter med andre foreninger og kræfter, som vi lokalt har interessesammenfald med.
 
Når vor planlægning er konkretiseret, vil I altid kunne orientere jer derom på foreningens hjemmeside, hvor aktiviteterne er klikbare på forsiden.  
 
Med de bedste hilsner og ønsket om et godt nytår, Johan Nielsen  

I medfør af den verserende pandemi med coronavirus og heraf følgende myndighedsforanstaltninger ser vi os nødsaget til at aflyse

tur til Søby Brunkulsmuseun og

arrangement om herregårdsslagtning i Danmark.

Det bliver nok også nødvendigt at tage forvbehold over for muligheden for at gennemføre arrangementer i resten af 2020.

 • I samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening planlægges 2 arrangementer o. en tur til Søby Brunkulsmuseum i august, som i foråret indledes med et hertil hørende, relevant foredrag på Skive Museum. AFLYST.
 • Per Lunde Lauridsen, Museum Sallings museumschef vil 19. april kl. 14 på Skive Museum give et oplæg om nogle lokale vinkler på herregårde, bondeplagere og landboreformerne. AFLYST.
Spøttrup Borg Krabbeholm
 • I efteråret 2020 vil der komme et foredrag om besættelsen, arrangeret af museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, foredragsholder Niels Birger Danielsen. SKM og Historisk Samfund medvirker til finansieringen.
Tolderen fra Skive Ib Dragheim Knud Andersen Erik Nymann
Se omtale af disse lokale repræsentanter for modstandsbevægelsen      
 • Lokale perspektiver på skolehistorien. Muligt arrangement efteråret 2020.

Historisk Samfund for Skive og Omegn

Generalforsamling d. 19. november kl. 19.00 på Skive Museum


Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning.

 5. Forslag til vedtægtsændring. Herom intet i de nuværende Love for Det historiske Samfund for Skive og Omegn. Bestyrelsen foreslår, at ændringen kun kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte, således som det kræves i de foreslåede vedtægter.

 6. Medlemsforslag. Skal være foreningens formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. På valg er Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritzen, Anne Birgitte Jessen. Anne Birgitte Jessen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår lektor Preben Kjærulff. Som revisorer foreslås Hans Bruunsgård og Henning Nielsen.

 8. Kontingentforhøjelse. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra de nuværende 95 til 110 kr. inkl. Skivebogen. Salg af Skivebogen til 125 kr. hos boghandlere.

 9. Evt.

Henning Just orienterer omkring Skivebogen 2018. Oplæg fra årets artikelforfattere, Bodil Emtkjær, Helge Stavnsbjerg. Pause, der serveres vin og kage. Deltagerne bedes give et skønsmæssigt bidrag til foreningen, f. eks. 20 kr.  


Referat

Valg af dirigent og referent

Niels Mortensen blev valgt til dirigent og Anne Birgitte Jessen som referent.

Valg af stemmetællere Punktet blev udskudt, således at stemmetællere ville bliv valgt, såfremt der ville blive brug for stemmetællere. Dette blev ikke aktuelt.

 

 1. Formandens beretning

  Formanden aflagde beretning, og den blev godkendt.
 2. Kassererens beretning

  Kassereren aflagde beretning, og den blev godkendt. Da foreningen har et faldende medlemstal blev det foreslået fra salen, at hver af de fremmødte til generalforsamlingen skulle prøve at skaffe et nyt medlem.
 3. Vedtægtsændringer

  De eksisterende vedtægter fra 1908 blev præsenteret, hvorefter et udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået. § 4 stk. 4 skal tilføjes: valg af referent ved dagsorden til generalforsamlingen § 4 stk. 3 ændres til: alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent § 6 stk. 1 valg til bestyrelsen ændres lige og ulige år, så det passer med det antal af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, som det kører nu. Vedtægtsændringerne blev vedtaget med overvældende flertal. 
 4. Medlemsforslag

  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer 
 5. Valg till bestyrelsen

  På valg fra Henning Just, Garry Keyes, Per T. Mouritsen og Anne Birgitte Jessen Anne Birgitte Jessen ønskede ikke genvalg, og i stedet valgtes Preben Kjærulf. Til revisor Genvalg til Hans Bruunsgård og Henning Nielsen. 
 6. Forslag om kontingentforhøjelse

  Bestyrelsen forslog en forhøjelse af kontingentet fra 95 til 110 kr. Forslaget blev vedtaget.
 7. Evt.

  Det blev foreslået at få lukket foreningens girokonto i Danske Bank og flytte bank, så der ikke skal betales så mange gebyrer.

 

19.11.2018/ajes