Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Den årlige generalforsamling

afholdes i år på Skive Museum, Havnevej 14, Skive, kl. 19-22.
 
Ud over den ordinære dagsorden vil der være rundvisning på det nyrenoverede museums lokaliteter.
Der vil desuden være præsentation af nogle af Skivebogen 2018 artiklerne ved forfatterne - om lodtrækning til borgmesterposten i Spøttrup i 1978 og om jordemødre i Fjends i 200 år.
 
Desuden vil der blive orientering om og diskussion af centrale emner i foreningens virksomhed, f. eks. situationen omkring Skivehus.
Det er vigtigt for foreningen og diskussionen af vore kulturhistoriske emner, at der mødes talrigt op, så vi kan demonstrere opbakning bag vore synspunkter.
Bind 102 
Redaktører: Rud Kjems og Niels Mortensen
Bestyrelsen: Formand Poul Tolstrup, kasserer Per Toft Mouritzen, Jens Eskildsen, Henrik Forman, Bodil Hansen, Rud Kjems, Birger Schütte
 • Rud Kjems, Da skibonitterne fik rent drikkevand, s. 5
 • Bodil Hansen, Landsarkivets evakuering fra Viborg til Ørslev Kloster i 1944, s. 30.
 • Willy Vestergaard Christensen, Da tyskerne var her. Erindringsglimt fra en barndom i Skive under besættelsen, s. 56.
 • Inger Kjær Kristensen, Træk af arkæologiens historie på Skiveegnen, s. 65.
 • Mogens Møller Jensen, Willestrupkisten, s. 78.
 • Poul Tolstrup, Skive i begyndelsen af 1700-tallet ifølge digterpræsten Chr. Lassen Tychonius, s. 92.
 • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2010-2011.

 

 

 
 
 
§ 1
 

Samfundets Formaal er at vække Interesse for den stedlige Historie og frede om Egnens Fortidsminder.

§ 2

Dette Maal søges naaet ved Afholdelse af Foredrag, ved udgivelse af et Aarsskrift i saa stort et Omfang, som Samfundets Pengemidler maatte tillade, samt endelig ved at virke for, at der oprettes en historisk Samling i Skive.

§ 3

Medlem af Samfundet er enhver, der melder sig til Styrelsen, og som betaler et aarligt Indskud af 2 Kr. eller 50 Kr. en Gang for alle. Alle medlemmer modtager gratis de Skrifter, som Samfundet udgiver.

§ 4

Samfundets Styrelse bestaar af 7 Medlemmer, der vælges ved Stemmeflerhed første Gang den 11/12 1908, og fremdeles paa Aarsmødet.
Hvert Aar udgaar af Styrelsen 2 Medlemmer, der, uden at være genvalgt, har siddet længst i Styrelsen. Har flere siddet lige længe, afgøres det ved Lodtrækning. Det tredje Aar afgaar tillige Formanden. Styrelsen vælger selv sin Formand og fordeler Arbejdet mellem sig. Den konstituerer sig med en Formand, en Kasserer og en Sekretær.
 

§ 5

Styrelsen deler sig i 2 Grupper - Aarbogs-Udvalget og Musæums-Udvalget - hvert bestående af 3 Medlemmer samt af Formanden, der er Medlem af begge Udvalg.

§ 6

Aarbog-Udvalget vælger af sin Midte en Redaktør. Det prøver de til Optagelse i Samfundets Aarsskrift indsendte Afhandlinger og sørger for dets regelmæssige Udgivelse. 
Det ordner også Samfundets Foredragsvirksomhed.
 

§ 7

Musæums-Udvalget vælger af sin Midte en Direktør, der er ansvarlig for det eventuelle Musæums Drift.
Udvalget administrerer Musæumsfonden og i det hele alle de Midler, der maatte indkomme til det. Det modtager og sørger for Opbevarelsen af alle de til Musæet indsendte eller indkøbte Genstande  
 

§ 8 

Hvert Aar i Januar Maaned afholdes et Aarsmøde for Medlemmerne, ved hvilet der gives Beretning om Virksomheden i det forløbne Aar og fremlægges et revideret Regnskab og Plan for det kommende Aars Arbejde.
Samtidig finder Valg Sted af nye Bestyrelsesmedlemmer samt af 2 Revisorer. 
 
§ 9
 
Regnskabsaaret regnes efter Kalenderaaret. - Ønsker nogen at udmelde sig af Samfundet, maa det ske skriftligt 14 Dage før Aarsmødets Afholdelse.
 
§ 10
 
Aarsmødet indkaldes ved Meddelelse i de stedlige Blade 14 Dage før dets Afholdelse. Forslag, der ønskes behandlede paa Aarsmødet, indsendes mindst 8 Dage forinden.
Ekstra Aarsmøde indkaldes, naar Styrelsen maatte finde Anledning dertil.
Simpel stemmeflertal afgør en Sag.
 
§ 11
 
Musæet bliver en selvejende Institution. I Tilfælde af det historiske Samfunds Opløsning, overdrages Musæet til Skive By, der gennem sit Byraad da skal varetage dets Interesser.
Samlingerne maa ikke sælges fra Byen, for saa vidt denne ønsker det.

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Jeppe Aakjær er formand for redaktionen, redaktør.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Bind 16
 • Gudmund Schütte: Eskjærs mytologi, s. 1-16. Sagn og myter, folkeminder, som ikke specifikt er tilknyttet Eskjær. "Jeg har prøvet at samle, hvad der findes overleveret af Sagn, dels hos Evald Tang Kristensen, dels i min egen Omgangskreds." Ud over Evald Tang Kristensen finder man også som på samme tid en meget skrivende forfatter, Aug. F. Schmidt, der har adskillige bidrag til Skivebogen, bl.a. 1924. Aug. F. Schmidt er i faglige tidsskrifter, bl. a. Historisk Tidsskrift blevet kritiseret ganske alvorligt for sjusk og manglende faglighed. Desværre helt berettiget.
 • Gudmund Schütte: Vætter og Spøgelser fra Astrup og omegn, s. 17-27. Også her er der tale om folkemindestof.
 • Gudmund Schütte: Spøgeri på Taarupgaard, s. 28-33. Folkesagn om "Fru Anne Katrine Friis", se Jeppe Aakjær, Fra Taarupgaard, s. 74-108.
 • Jeppe Aakjær: Jebjærg Præster, s. 34-48. En korrektur til den i kirken ophængte præsterække "fra 1742, (der er) ... i den syndigste Forvirring."
 • Aug. F. Schmidt: Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt, s.  49-73. En præsentation af lokale folkeminder.
 • Jeppe Aakjær: Fra Taarupgaard, s. 74-102. Fyldig historisk redegørelse for Taarupgaard.
 • Svend Aakjær: Om ordene smør og vogn i danske stednavne, s. 103-119. Kommenterer både de antikke, historiske skribenter, Tacitus og Livius, samt også Gudmund Schütte. Se også denne hjemmesides fortegnelse over stednavne. Med ekskurs til andre stednavne i resten af Danmark.
 • Jeppe Aakjær: Skive marked,  s. 120-150. Med brug af almanakker, "den ældste danske er fra 1570 ..." samt et par fine malerier af Hans Smidth, og brug af tidligere artikler i Skivebogen tegnes et ret omfattende billede af lokale og omkringliggende markeder.
 • Jeppe Aakjær: Vridsted kirkes brand 151-155. En mystisk brand i den gamle hedeby. Regnskabet for Historisk Samfund 1923/24, s. 156
 • Jeppe Aakjær: Navneliste, s. 157
 • Jeppe Aakjær: Anmærkninger og rettelser, s. 160

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Smidth:

Limfjordens første led ‘lim’ betyder ‘kalk’. Altså Kalkfjorden eller Den forgrenede Fjord.

Limfjorden er med sine ca. 180 km Danmarks længste fjord. den strækker sig fra Thyborøn ved Vesterhavet til Hals ved Kattegat.

Oprindeligt var Limfjorden lukket mod Vesterhavet, men ved stormfloder i 1825 og 1865 blev der slået hul i hhv. Agger og Thyborøn Tange.

Under stormfloden i 1825 blev Agger Tange gennembrudt og Agger Kanal opstod. Ved en efterfølgende stormflod i 1862 blev tangen gennembrudt 3 km syd for Agger Kanal og Thyborøn Kanal opstod. Agger Kanal sandede til i 1877, mens Thyborøn Kanal siden er holdt åben ved løbende oprensning.

Limfjorden har siden vikingetiden og den største af "Trelleborgene", Aggersborg, været et ganske vigtigt farvand. Også for småskibsfarten, der har forbundet Limfjordsegnen med det øvrige Danmark og - når der har været åbent til Vesterhavet - desuden med især England og Norge. Også fiskeriet efter især ål, sild, østers og blåmusling har indtil 1970'erne haft stor betydning.

 

   

Generalforsamling indkaldelse  

Generalforsamling 2018
afholdes 19. nov. kl. 19-22 på Skive Museum, Havnevej 14, Skive
Dagsorden i henhold til vedtægterne.