Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Folkeminder, myter, sagn og folkelige trosforestillinger.
 
Folkemindestof kan være et væsentligt supplement til lokalhistorien. Hvordan tænkte man, hvilke forestillinger var der om liv, død og dagligdagens tilskikkelser?
Der kan her være iagttagelser af dagliglivet, som kan være en væsentlig karakteristik af tidens og stedets vilkår.
Evald Tang Kristensen (1843-1929) var lærer og stiftede 1883 Folkemindesamfundet, hvor han indtil 1889 var redaktør af medlemsbladet Skattegraveren. Hermed erhvervede Evald Tang Kristensen sig forbindelse til andre aktive og bidragydende interesserede i folkeminder fra alle landets egne. Evald Tang Kristensen blev sammen med Svend Grundtvig en helt klart ledende figur inden for folkemindesamling og forskning, da aktiviteterne startede i midten af 1800-tallet. Svend Grundtvig med Gamle danske Minder i Folkemunde (1854-61) og efterfølgende - men også den mest omfattende - Evald Tang Kristensen, Danske Sagn (1892-1929).
 
Lokalt har vi i en egen kategori Gudmund Schütte, filolog og historiker. Schüttes bidrag til folkemiinder har en langt mere akademisk og videnskabelig rod end de andre her omtalte. Gudmund Schütte har "foretaget et rask Strejftogt gennem Linfjords-Egnene for at se, hvordan Indbyggernavnene dannes ... Det er et Felt, der er skammeligt vanrøgtet af dansk Sprogforskning ..." Her markerer filologen Schütte sig tydeligt. Lidt mere traditionelt, men stadig helt sin egen ser vi Schütte i er artikel om Eskjærs mytologi i 1924 Skivebogen, s. 1-16. Sagn og myter, folkeminder, som dog ikke specifikt er tilknyttet Eskjær. "Jeg har prøvet at samle, hvad der findes overleveret af Sagn, dels hos Evald Tang Kristensen, dels i min egen Omgangskreds."
 
Ud over Grundtvig og Evald Tang Kristensen finder man også en på samme tid en meget skrivende forfatter, Aug. F. Schmidt, der har adskillige bidrag til Skivebogen, 1924, 1928 og 1933. Aug. F. Schmidt er i faglige tidsskrifter, bl. a. Historisk Tidsskrift blevet kritiseret ganske alvorligt for sjusk og manglende faglighed. Desværre helt berettiget. 
August Frederik Schmidt (1899-1965) udfoldede frem til sin død et omfattende forfatterskab. I dette forfatterskab var der i vid udstrækning tale om allerede kendt stof og andres forskningsresultater, han var næppe nogen egentlig kritisk eller videnskabelig begavelse. Han oparbejdede dog efterhånden en stor viden om landbosamfundets fortid og fortrolighed med mange sider af særlig jysk traditionel bondekultur.
Hans mest betydende - men så også meget kritiserede - indsats ydede han nok med udgivelsen af Danske Vider og Vedtægter IV-V, 1932–38 - se anmeldelse neden for.
Et enkelt eksempel fra egen brug af folkemindestof, hvor Aug. F. Schmidt har været benyttet.
I et sogn med markante religiøse spændinger mellem Indre Mission og grundtvigske kredse, hvor Aug. F. Schmidt også levede i en periode, var der en aktiv beboer uden for de herskende religiøse modsætninger, Otto Korsgaard. Hans erindringer redigerede og udgav Aug. F. Schmidt, Folkeliv i Skanderup Sogn, udgivet 1924, fortalt i 1922.
Otto Korsgaard er 1 ud af 2416 personer i Skanderup Sogn i 1921, inkl. kvinder og børn, som dengang jo ikke ytrede sig så meget i den offentlige debat. Korsgaard står uden for Indre Mission og grundtvigianske kredse. Efter eget udsagn tilhører han ”den gamle Skole og lever i den Kristendom, jeg er blevet opdraget til i mit Hjem og hos min Lærer og Præst.”
Selv om Korsgaard kun er en enkelt stemme, sikkert ikke engang repræsentativ, så ser han ud til at have haft en fortræffelig iagttagelsesevne og en glimrende hukommelse. Desværre har Aug. F. Schmidt besluttet at undlade ”flere karakteristiske og morsomme Historier om Stridighederne mellem Indre-Mission og de øvrige Sognefolk.”
Og det er mildt omtalt ikke befordrende for erhvervelse af viden og indsigt i emnet. Tværtimod så fjerner den slags misforståede hensyn til omgivelsernes indsigelser næsten enhver pointe i udgivelsen af emnet som folkeminde.
 
Her også anmeldelsen af Danske Vider og Vedtægter, hvor Aug. F. Schmidt har medvirket og udgivet. Anmeldelsen er bragt i Historisk Tidsskrift. Bind 10, Række 5, 1939.
Anmelder er C. Rise Hansen, som er sjældent kritisk. Desværre berettiget.
Det har været nødvendigt her at bringe anmeldelsen som billedfiler.